אר"י

אר"י מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4660 מקורות עבור אר"י. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת מקץ מאמר וליוסף יולד- בטרם תבא שנת הרעב

 ורע הזה, הטוב הוא לישראל בלבד, והרע הוא לעמים עעכו"ם בלבד. אך טוב לישראל, כדי להדבק בו בהקב"ה, ובזה נתדבקו ישראל בסוד העליון שהוא ז"א, בסוד האמונה שהיא הנוקבא, שיהיה הכל אחד. כלומר שע"י השגת הטוב הם זוכים ליחד ז"א ונוקבא כאחד ולהדבק בהם. אמר ר' יוסי זכאין אנן וכו', אר"י, אשרנו שלא טעינו בך, והרי הקב"ה שלח אותך אלינו.[אות רסט] אמר רבי יוסי וכו': אמר רבי יוסי, משום שהטוב הוא לישראל, יש לישראל חלק בעולם הזה ובעולם הבא, ולראות עין בעין מראה הכבוד. כמו שכתוב, כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.סליק

132

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויגש מאמר נפש רוח נשמה

 אחד ועוסקים בתורה. א"ר יצחק לר' יהודה, הרי למדנו, כי כאשר ברא הקב"ה את העולם, עשה את עולם התחתון כעין עולם העליון, ועשה הכל זה כנגד זה, שכל פרט ופרט שבעולם התחתון יש לו שורש כנגדו בעולם העליון, והוא כבודו למעלה ולמטה.[אות יא] אמר ר' יהודה וכו': אר"י, כן הוא ודאי, וברא אדם על הכל, שהוא כולל ומשלים כל פרטי הבריאה, וז"ש, אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי, אנכי עשיתי ארץ, זה ודאי ואינו צריך להשמיענו, אלא משמיענו, מהו הטעם שעשיתי ארץ, משום שאדם עליה בראתי, שהוא קיום העולם, ושתהיה הכל שלימות אחד. כלומר, שתכלית כל העולם ושלימותו, הוא

133

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויגש מאמר ואכלת ושבעת וברכת

 ולא שובע, כי השובע אינו שולט בעולם בסבתה, וע"כ כתוב ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך. כי בזמן שליטת הקדושה יש שובע בעולם. אמר ר' אלעזר, כן הוא בודאי וכן צריך להיות. דהיינו שהשובע יתגלה עם שליטת הקדושה והרעב עם שליטת הס"א.[אות סא] אמר ר' יהודה וכו': אר"י, אשרי הם הצדיקים שקרבתם זה לזה מביא שלום בעולם, משום שיודעים ליחד היחוד ולעשות קרבה להרבות שלום בעולם. כי יוסף ויהודה, כל עוד שלא נתקרבו זה לזה, לא היה שלום, כיון שנתקרבו ביחד יוסף ויהודה, אז נתרבה השלום בעולם. ונתוספה שמחה למעלה ולמטה בעת שנתקרבו יהודה ויוסף, וכל השבטים היו נמצאים

134

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר ויחי יעקב

 ע"ז ראיה מהכתוב, וירא יעקב כי יש שבר במצרים, הרומז על שבירת הלב שיהיה לו במצרים, ותכף נתעורר לשלוח בניו שמה, מטעם שידע שלא נתנה נבואה זו אלא לנשברי לב. וכן הוא אומר, רדו שמה ושברו וגו', הרומז ג"כ על שבירת הלב.[אות יב] אמר ר' יוסי וכו': אר"י, תחת כסא הכבוד הקדוש יש יעקב ספיר, שהוא, דהיינו הספיר, מדת הדין של בחינתו. בא הכתוב ואמר, לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל, כי שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל. אתה מוצא שיעקב ראה לבחינתו מדת הדין, שכתוב ויזרח לו השמש וגו'. וסוד הדבר, אוי לנו כי פנה יום

135

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר וישב על המטה

 שהשכינה נכנסה ביניהם, בין העמים, בגלות, והעת של היתה בארץ, והיא היתה בארץ העמים, נמצא שבאור של ישראל נשמרו העמים שבסביבותיהם, וע"כ נאמר על זה ובעל בת אל נכר. (ונראה שמן צבי למימר עד בסחרנהון, הוא גליון ואינו מן הזהר).[אות נב] תאנא אמר ר' יוסי וכו': למדנו, אר"י, שני שרים, דהיינו מלאכים, היו תחת כסא הכבוד הקדוש, ושמו של אחד מהם, הוא מטה, שהיא שורה באוצר ההיכל. והנה אנו בגלות לא נשאר בינינו אלא זה, שהוא מטבע שלו, של הקב"ה, והוא חתום מן שמו של הקב"ה דהיינו המלאך מטטרו"ן, ששמו כשם רבו שכתוב עליו, כי שמי בקרבו. (סנהדרין ל"ח

136

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר ב' ויקרבו ימי ישראל למות

 שם הצפורים. ומלוכדים בתוכו, עד שנחצה הלילה, וכשנחצה הלילה, כלומר שנעשה הזווג דחצות לילה, כרוז קורא, וכצפרים האחוזות בפח וגו'. פירוש. כי על ידי הארת הזווג הנקרא כרוז, הן ניצולות ויוצאות מן הפח, וחוזרות ומתחברות באצילות במעונן כבתחילה. וכן בכל יום ויום.[אות קלח] אמר ר' יהודה וכו': אר"י, בשעה שנלכדו רגליו של בני אדם, וימיו מתקרבים, יום ההוא נקרא יום ה' להשיב אליו הרוח. למדנו, בשעה ההיא פוקד אותו כתר הקדוש על רוחו של האדם. ומי הוא, הוא שכתוב בו ימי שנותינו בהם שבעים שנה, שהיא כתר השביעי לכל, דהיינו הנוקבא שהיא ספירה שביעית ומסיימת כל הספירות.[אות קלט]

137

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר כד מטי זמניה לאסתלקא מעלמא

 הראשונה קורא ואומר, הנה יום ה' וגו'. בפעם הב', קורא ואומר, כי הנה יוצר וגו'. ובאותה שעה, יושב האדם ושומע מעשיו, שמעידים לפניו העדים, והוא מודה עליהם. בפעם ג', כשרוצים להוציא נשמתו ממנו קורא התרנגול ואומר, מי לא ייראך מלך הגוים וגו'.[אות קסה] אמר ר' יוסי וכו': אר"י, תרנגול שחור למה הוא בא. אמר לו ר' יהודה, כל מה שעשה הקב"ה בארץ הכל רומז על חכמה, רק בני אדם אינם יודעים. וז"ש מה רבו וגו' כולם בחכמה עשית מלאה הארץ קניניך. ומשום שנעשו בחכמה, כולם רומזים בחכמה.[אות קסו] ותרנגולא אוכמא וכו': וענין תרנגול שחור, למדנו, אין דין שורה

138

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר אם הבנים שמחה

 פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר אם הבנים שמחה[אות קעז] תניא אמר ר' יצחק וכו': למדנו, אר"י כתוב, אם הבנים שמחה הללויה. אם, ידוע מי היא, כי היא בינה, אבל הבנים מי המה. אמר ר' שמעון, הרי למדנו, שני בנים יש להקב"ה, שהוא בינה: אחד הוא זכר, ואחת נקבה. הזכר נתן ליעקב, שכתוב, בני בכורי ישראל, וכתוב ישראל אשר בך אתפאר. הבת נתן אותה לאברהם, שכתוב וה' ברך את אברהם בכל. בת היתה לאברהם ובכל שמה.פירוש הבינה יש לה ב' בנים, שהם ת"ת ומלכות, הנמשכים ממנה. הזכר, שהוא ת"ת, נתן ליעקב, כי יעקב הוא מרכבה לספירת הת"ת.

139

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר וכפר בריתכם את מות

 פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר וכפר בריתכם את מות[אות קפז] אמר ר' יוסי וכו': אר"י, לא הגלה הקב"ה את ישראל, אלא בזמן שלא היה נמצא ביניהם אמונה, שה"ס השכינה שנקראת אמונה. כי פגמו בריתם ונסתלקה מהם השכינה כי כשנמנע מהם האמונה, כביכול נמצא כך בכל. כלומר גם למעלה נפרדה השכינה מז"א. שכתוב וכפר בריתכם את מות. הרי ששמירת הברית מכפר על מות, ומכל שכן, שהיה מכפר עליהם שלא יגלו. אלא שפגמו בריתם ונסתלקה מהם השכינה כנ"ל.[אות קפח] אמר ר' חייא וכו': אר"ח, מהו שכתוב, בלע המות לנצח. אמר לו ר' יוסי, כשהקב"ה יעורר את הימין שלו,

140

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר ג' ויקרבו ימי ישראל למות

 ומשום זה כתוב, ימי ישראל, ולא ימי יעקב, כי השם ישראל שלם יותר מיעקב. ואם תאמר הרי כתוב, ויעקב איש תם, הרי השם יעקב הוא ג"כ שלם. ומשיב גם השם יעקב שלם הוא, אבל אינו שלם במדרגה העליונה כמו ישראל.[אות רנ] תניא אמר ר' יוסי וכו': למדנו אר"י, בשעה שימיו של אדם נפקדים לפני המלך, יש צדיק שנפקדים ימיו והם רחוקים מלפני המלך. ויש צדיק, כשנפקדים ימיו, הם קרובים וסמוכים למלך, ואינם מתרחקים, ובלי בושה הם נכנסים וקרבים למלך. אשרי חלקם, וזה שכתוב ויקרבו ימי ישראל למות.

1234567891011121314151617181920