אר"י

אר"י מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4660 מקורות עבור אר"י. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וישלח מאמר ויאבק איש עמו

 פירות לעולם, עפר הוא, שכל הפירות יוצאים ממנו, והוא כלל הכל, הן למעלה והן למטה. פירוש, נוקבא דז"א נקראת עפר, והיא כלל כל העולמות וכל מה שבבי"ע תולדותיה. ואבק הוא נוקבא של סמאל, שהוא אל אחר, שאינו עושה פירות, וע"כ מכונה אבק.[אות פח] אמר ר' יהודה וכו': אר"י, אם כן, אם עפר הוא חשוב כל כך, מה פירושו של, מקים מעפר דל. אמר לו כמשמעו, שהוא שפלות, אבל באופן זה, מקים מעפר דל, משום שהנוקבא, המכונה עפר, אין לה מעצמה ולא כלום, אלא שמקבלת הכל מז"א, ומאותו העפר, שאין לו כלום, בזמן שאינה בזווג עם ז"א, יוצא הדל שאין

122

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וישלח מאמר ויחבקהו ויפול על צוארו

 אחת.[אות קכג] וישקהו נקוד לעיל וכו': וישקהו, מנוקד מלמעלה על האותיות, שזה מרמז, שלא נשקו ברצון. ולמדנו מ"ש, ונעתרות נשיקות שונא, זהו בלעם, כשברך את ישראל, כי לא ברך אותם ברצון הלב. אף כאן נעתרות נשיקות שונא, זהו עשו.[אות קכד] אמר רבי יוסי וכו': אר"י, כתוב, קומה וגו' שני רשעים שברת, ולמדנו, אל תקרא שברת, אלא שרבבת, שזה נאמר על עשו, שנתרברבו שניו, שחשב לנשוך אותו.[אות קכה] ועל דא ויבכו וכו': ועל כן ויבכו, זה בכה וזה בכה, בוא וראה, כמה היה לבו ורצונו של עשו להרע ליעקב, כי אפילו באותה שעה שנשקו, חשב, לכשיארכו הימים, יעשה

123

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וישלח מאמר יעקב- ישראל

 פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וישלח מאמר יעקב- ישראל[אות קסז] ר' אלעזר ור' יוסי וכו': ר"א ור"י היו הולכים בדרך, אר"י לר' אלעזר, ודאי הוא מה שאמרת, שיעקב בחיר שבאבות הוא, והוא כולל כל הצדדים, דהיינו שהוא כולל ימין ושמאל, וע"כ קרא שמו ישראל, וכתוב לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך, וכתוב ויקרא את שמו ישראל, וקשה, למה חזר הקב"ה וקרא אותו יעקב הרבה פעמים. והכל קוראים אותו יעקב כמו בתחילה, וא"כ מהו, ולא יקרא שמך עוד יעקב.[אות קסח] א"ל שפיר קא אמרת וכו': והשיב לו, יפה אמרת, כלומר, שקושיתו יפה הוא. פתח ואמר,

124

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וישלח מאמר מצא את הימים במדבר

 ונראים שמה, משום שהמדבר הוא מקום חרוב, הוא משום מושב שלהם. כי החורבן נמשך תמיד מצד שמאל. ועם כל זה, כל אדם ההולך בדרכיו של הקב"ה, ומתירא מפני הקב"ה, אינו מפחד מהם. הלכו ונכנסו בהר. כלומר שהמשיכו הארת השמאל בנוקבא, ולא יראו.[אות רסו] אמר ר' יצחק וכו': אר"י, כעין זה, כל אלו ההרים החרבים הם מקום בית מושב שלהם. אמר לו כן הוא, וכל אלו העוסקים בתורה, עליהם כתוב, ה' ישמרך מכל רע וגו'.

125

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וישב מאמר בא אל אשת אחיך ויבם אותה

 מי שהוא צדיק גמור, ועסק בתורה ימים ולילות, וכל מעשיו לשמו של הקב"ה, ולא זכה לבנים בעולם הזה, או שהשתדל ולא זכה, או שהיה לו בנים ומתו, מה הם לעולם הבא. אמר לו ר' יוסי מעשיו, והתורה, מגינים עליו שיזכה לעולם הבא.[אות קעא] אמר רבי יצחק וכו': אר"י עליהם ועל אלו צדיקי אמת, עליהם כתוב, כה אמר ה' לסריסים וגו'. מה כתוב אחריו, ונתתי להם בביתי ובחומותי וגו'. כי אלו יש להם חלק לעולם הבא. א"ל ר' יוסי, טוב הוא ויפה. כלומר שהסכים עמו.[אות קעב] ת"ח זכאה וכו': בוא וראה, צדיק גמור שכל אלו מעלות הנ"ל היו בו,

126

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וישב מאמר ויהי כדברה אליו יום יום- אל יוסף

 יום אחד, ראה תלמיד אחד, שהיה לומד תורה ופניו מוריקים, אמר, ודאי, מהרהר בחטא הוא, זה. החזיק אותו לפניו, והמשיך עליו בדברי תורה, עד שנתישב רוחו בו. מיום ההוא ולהלאה, שם על רוחו, שלא ירדוף עוד אחר הרהורים רעים, ויעסוק בתורה לשמה.[אות רכג] אמר ר' יוסי וכו': אר"י, כשאדם רואה, שהרהורים רעים באים אליו יעסוק בתורה, ואז יעברו ממנו. אמר ר' אלעזר, כשאותו צד הרע בא לפתות את האדם, ימשיך אותו אל התורה, ויפרד ממנו.[אות רכד] תא חזי דהא וכו': בוא וראה, כי למדנו, כאשר צד הרע הזה, עומד לפני הקב"ה להשטין על העולם, על מעשים רעים שעשו,

127

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וישב מאמר חטאו משקה מלך מצרים והאפה

 משום זה בן אדם. דניאל מה כתוב בו, וישם דניאל על לבו, אשר לא יתגאל בפת בג המלך וביין משתיו. ע"כ זכה הוא ונתקיים בצורת אדם. כי כל דברי העולם, כולם מפחדים מפני צורת אדם, שהוא מושל על כולם והוא מלך על כולם.[אות רמח] א"ר יוסי וכו': אר"י, משום זה צריך האדם להשמר מעונותיו, ולא יטה ימין ושמאל. ועם כל זה, אע"פ ששומר את עצמו, צריך האדם לבדוק את עצמו מעונותיו בכל יום ויום. כי כשהאדם קם ממטתו, שני עדים עומדים לפניו, והולכים עמו כל היום.[אות רמט] בעי בר נש וכו': רוצה האדם לקום, אלו העדים אומרים לו,

128

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת מקץ מאמר ותפעם רוחו

 והרוחות הולכים ושבים. וזהו כמש"א, כפעם בפעם, פעם בזה ופעם בזה, ולא התישב דעתו ורוחו.[אות כט] וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים: אלו הם המכשפים. ואת כל חכמיה, אלו הם החכמים במזלות. וכולם היו מסתכלים לדעת ולא יכלו להשיג.[אות ל] אמר ר' יצחק וכו': אר"י, אעפ"י שלמדנו שאין מראים לאדם אלא לפי המדרגה שלו, אבל למלכים אינו כן, כי מראים להם דברים עליונים ומשונים, משמראים לאנשים אחרים. כמו שהמלך, מדרגתו עליון על כל שאר בני אדם כן מראים לו במדרגה עליונה על כל שאר האחרים, כמש"א, את אשר האלקים עושה הראה את פרעה. אבל לשאר בני אדם אין

129

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת מקץ מאמר אחרי הודיע אלקים אותך את כל זאת

 כל דבר ודבר כראוי.[אות נט] הה"ד, ויאמר וגו' אחרי הודיע אלקים אותך וגו': אחרי הודיע אלקים, פירושו, אחרי היית, באותה שעה שחלמתי החלום היית נמצא שמה. ומשום זה אמר, את כל זאת, ידעת איך היה החלום, וידעת פתרונו.[אות ס] א"ר יצחק אי הכי וכו': אר"י, אם כן, אמר יוסף הכל, החלום והפתרון, כמו דניאל, שאמר החלום ופתרונו. אמר לו אין זה כזה. יוסף הסתכל מתוך דברי פרעה, שהיה אומר דברי החלום במדרגות ידועות, וראה שהוא טעה, כי דבריו לא היו באותו הסדר שנוהג באותן המדרגות של החלום. ואמר לו לא כך ראית אלא כך. כי המדרגות באות כסדרן.

130

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת מקץ מאמר ויזכור יוסף את החלומות

 הא' נתוספה, אמרו, ולא ידעו מה שאמרו, כי משום שיוסף נמצא שם השלימו המלה ואמרו אנחנו. מאין לנו זה. כי כתוב, ויאמרו שנים עשר עבדיך אחים אנחנו. ויוסף היה בחשבון. הרי כשיוסף נכנס בחשבון, אמרו אנחנו. וכשלא נכנס בחשבון אמרו נחנו.[אות קס] אמר ר' יוסי וכו': אר"י, כל אלו הדברים שאמרנו כאן, הקב"ה רצה בהם, כי השכינה לא סרה מכאן, כמו שכתוב, אז נדברו יראי ה' וגו'.

1234567891011121314151617181920