אר"י

אר"י מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4660 מקורות עבור אר"י. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת תולדות מאמר בגדי עשו החמודות

 ליטול הברכות.וכד הוה לביש וכו': וכשלבשם עשו לא היו מעלים ריח כלל, אלא כשלבשם יעקב אז חזרה האבדה למקומה, שחזרו לבחינת אדם הראשון, כי יפיו של יעקב, יפיו של אדם הראשון היה, ועל כן חזרו באותה שעה למקומם והעלו ריחות.[אות קלג] אמר רבי יוסי וכו': אר"י, אתה אומר, שיפיו של יעקב, היא יפיו של אדם הראשון, איך אפשר זה, והרי למדנו, תפוח עקבו של אדם הראשון מכהה גלגל חמה, וכי תאמר שגם יעקב היה כך.א"ל רבי אלעזר וכו': והשיב לו ר"א, ודאי שכך היה בתחילה, מטרם שחטא אדם הראשון, ששום בריה לא יכלה אז להסתכל ביפיו, אבל

112

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויצא מאמר קומה ה'

 פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויצא מאמר קומה ה'[אות לד] אמר רבי יצחק וכו': אר"י, אשתתף עמהם, ואשמע מה שאומרים. הלך עמהם. פתח אותו האיש ואמר. קומה ה' למנוחתך אתה וארון עוזך. קומה ה' למנוחתך פירושו, כמי שאומר, יקום המלך לבית המנוחה, למשכנו.[אות לה] תרין אנון וכו': שנים הם שאמרו קומה ה' משה ודוד. משה אמר קומה ה' ויפוצו אויביך. ודוד אמר קומה ה' למנוחתך. מה יש ביניהם. אלא משה שהוא בעלה דמטרוניתא אמר, כמי שמצוה לביתו: משה, צוה לה לעשות מלחמה עם שונאיו. דוד, הזמין אותו למנוחה, כאיש המזמין לביתו את רבונו. הזמין את המלך והגבירה עמו,

113

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויצא מאמר ג' ויצא יעקב

 אמר ר"ש, דברים אלו מבני בניו של רבי צדוק החלש הם. מהו הטעם שנקרא חלש. הוא משום שארבעים שנה צם על ירושלים שלא תחרב בימיו. והיה מפרש על כל מלה ומלה שבתורה סודות עליונים ונתן בהם דרך לבני העולם, להתנהג על פיהם.[אות מד] אמר רבי יצחק וכו': אר"י, לא עברו ימים מועטים, עד שפגשתי באותו האיש, ובנו הקטן היה עמו. אמרתי לו, איפה הוא בנך האחר. אמר לי, עשיתי לו נשואים, ונשאר אצל אשתו. כיון שהכיר אותי, אמר לי, חייך, כי על כן לא הזמנתי אותך לשמחת נשואים של בני, משום שלשה דברים. אחד, שלא ידעתי אותך ולא הכרתי

114

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויצא מאמר ויקץ- מה נורא המקום הה

 הנוקבא וזה הוא היסוד. ובני אדם אין משגיחים ביקרו, של היסוד, להיות שלם בו. בא אביו ונשק אותו, המאמר הזה הוא המשך דברי בנו של אותו איש שפגש בו ר' יצחק, כמ"ש לעיל (באות ל"ב) וכשסיים דבריו, בא אביו ונשקו.[אות סח] אמר רבי יצחק וכו': אר"י, כששמעתי דברים אלו מפיו בכיתי. ואמרתי, ברוך הרחמן שלא ביטל חכמה עליונה מן העולם. הלכתי עמהם שלש פרסאות עד שנכנסתי עמהם לעיר. לא הספיקו להכנס לעיר עד שאותו האיש שידך את בנו. ואמרתי לו, דבריך לא יהיו לבטלה. היינו מה שאמר לעיל (באות ס"ב) שהשלמות באה אחר שנושאים אשה. וכיון שבא לישא

115

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויצא מאמר וידר יעקב נדר

 רבי אחא, אמר יעקב וכו': ר"א בא לבאר הדברים, ואומר שיעקב אמר, עתה איני צריך לדין. אלא רק לחסד, כמו מדרגת יעקב כנ"ל, כשאשוב לבית אבי, אתכלל אז בדין, דהיינו שהימין יכלול בשמאל, כנ"ל, ואתקשר בשמאל כמו בימין, דהיינו מדרגת ישראל, עמודא דאמצעיתא. כמ"ש שם.אמר ר' יוסי וכו': אר"י אינו כן. אלא שאמר, עתה, אם יהיה אלקים עמדי, והשם אלקים הוא דין, כי עתה דין אני צריך, לשמור אותי עד שאשוב בשלום לבית אבי, כי להכניע הקליפות צריכים להארת השמאל, שהיא דין, אלא אחר שאשוב בשלום, אתכלל מרחמים בדין, דהיינו שימין יהיה כלול משמאל והשמאל מימין, ואתקשר בקשר הנאמן,

116

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויצא מאמר ר' חייא חמא לאליהו

 היוצא על מסך הזה, לא אעדי לעילא, ויש לה כל השלמות, פסק אורייתא לתתא, שאין מעלים מ"ן לקו אמצעי, אילנא דחיי אסתלק, והמיתה והחורבן שולט בעולם. וכו'. וכיון שקיבל דבריו, אז ואתער רבי חייא, דהיינו שהשיג תכף את המוחין, השלמים, שה"ס הקיצה.[אות פז] אמר רבי ייסא וכו': אר"י, הכל יודעים זה, כלומר דברי אליהו הם גלוים לכל החכמים, שהנוטה לשמאל מחריב את הנוקבא. וכן הוא כי כתוב, אם ה' לא ישמר עיר שוא שקד שומר אלו שעוסקין בתורה דהיינו הדבקים בקו אמצעי, הנקרא תורה, עומד עליהם העיר הקדושה, שהיא הנוקבא, ואז הוי"ה שה"ס עמוד האמצעי, שומר העיר, ולא על

117

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויצא מאמר וימצא דודאים בשדה

 לפי הענין, גדוד. דקטנון, פירושו של מרצחים, מלשון קטנטון, (במדרש תהלים נ"ח) לקטנטון שהיה רודף אחר חבירו. עקימן, פירושו מארבים. קוסטרא, פירושו טירה. כי, בחצריהם ובטירותם, תרגומו כפרניהון וקסטרוותהון. (בראשית כ"ה ט"ז) קטרא, פירושו בית בלי גג, כמ"ש (מדות ב') אין קטירות אלא שאינן מקורות.אמר ר' יוסי וכו': אר"י, משמע מזה, שהקב"ה רוצה לשמור את דרכנו. עלו למעלה ובאו בהר אחד, בין סלעים חזקים. אמרו, לפי שהקב"ה רוצה בדרך הזה, נראה דבר מה, או שיקרה לנו נס.[אות רכב] אזלי יתבי וכו': הלכו, וישבו אצל בקעות הסלע. עלה אליהם אדם אחד מתוך הבקעות שבסלע, תמהו, אמר ר' יוסי, מי

118

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויצא מאמר את קרבני לחמי

 רעים וגו', שזה יורה על מזון הנ"ל: וכשם שהקב"ה מצוה לעורר מזונות למעלה, כדי להשפיע מזונות למטה מאותו המזון של מעלה, מי שנותן מזונות לעני לקיים הנפש, על אחת כמה וכמה שהקב"ה מברך אותו ומשפיע לו מזונות של מעלה והעולם מתברך בשבילו.[אות שע] אמר ר' יצחק וכו': אר"י, ודאי סוד זה ביאר כראוי, ויפה אמר. אמר ר' ייסא, ודאי, על זה אמרו, שלא יזלזל אדם בשום איש שבעולם. כי בתחילה חשבוהו לעם הארץ, וכמעט שהיו מזלזלים בו. כי בשני אופנים זכיתי על ידי אדם הזה. פירוש. א) שזכה על ידו בעולם הבא על ידי נתינת צדקה. ב) שזכה לשמוע

119

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויצא מאמר התרפים

 לא נשבע באלקי אברהם שה"ס הימין. ולא עוד, אלא אדם אינו צריך להשבע במקום העליון על כל, אע"פ שנשבע באמת. פירוש, שע"כ לא נשבע באלקי אברהם, משום שה"ס החסד, שהוא העליון מז"ס חג"ת נהי"מ. ואין אדם צריך להשבע במקום גבוה כל כך.[אות שפג] אמר ר' יוסי וכו': אר"י, ודאי שלקיום כראוי נשבע יעקב כך, כלומר, שנתכוון בודאי במ"ש, בפחד אביו יצחק, כדי ליתן יותר חיזוק לשבועתו, שכן צריך להיות. ויעקב הסתכל בדבר, אמר, הרי לבן כבר אמר אלקי אברהם, ועזב את אבי יצחק. אני אשלים את הכל, מיד וישבע יעקב בפחד אביו יצחק. פירוש אחר, להכלל בדין כדי לעמוד

120

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וישלח מאמר עם לבן גרתי

 פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וישלח מאמר עם לבן גרתי[אות כא] ויצו אותם וגו' עבדך יעקב וגו': מיד פתח יעקב, להתהפך לפניו לעבד, כדי שעשו לא יסתכל בברכות שברכו אביו. כי יעקב הניח אותם לאחרית הימים, כמו שאמרנו.[אות כב] אמר ר' יהודה וכו': אר"י, מה ראה יעקב ששלח אל עשו ואמר, עם לבן גרתי, וכי פעל דבר זה בשליחותו אל עשו. ומשיב, אלא לבן הארמי, קולו הלך בעולם, שעוד לא היה אדם שינצל מידיו, כי הוא היה מכשף שבמכשפים וגדול הקוסמים, ואביו של בעור היה, ובעור היה אביו של בלעם, שכתוב בלעם בן בעור הקוסם, ולבן היה חכם

1234567891011121314151617181920