אר"י

אר"י מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4660 מקורות עבור אר"י. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת חיי שרה מאמר זייני חרשין- בנשייא

 פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת חיי שרה מאמר זייני חרשין- בנשייא[אות פ] אמר ר' יוסי וכו': אר"י, למה כל מיני כשפים וקסמים אינם נמצאים אלא בנשים. אמר לו, כך למדנו. כשבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא, (לעיל ב"א דף של"ז אות תנ"ה) רק בה הטיל ולא בבעלה. והכשפים נמשכים מזוהמת הנחש כנ"ל (אות ע"ד) לפיכך נמצאים הכשפים בנשים. אמר, כן הוא ודאי. בא ר' יוסי ונשקו לר' יצחק, אמר, הרבה פעמים שאלתי דבר זה, ולא זכיתי להבינו אלא עתה.[אות פא] א"ל כל הני עובדין וכו': אמר לו, כל אלו המעשים שעשה בלעם, דהיינו מעשה הכשפים, וכל מה

102

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת חיי שרה מאמר ענייני תחית המתים

 בא בימים, פירושו שבא באותם העולמות שהם נבחנים לימים, מטעם אותם ההנאות והכסופין שהוא נוחל. ואינו חולק על ר' יוחנן אלא מבאר יותר.וה' ברך את אברהם בכל: בכל, היינו באותו המשרה, דהיינו השררה, שנתן לו הקב"ה משמו, שהוא אות ה' שבו נברא העולם.[אות קנה] ותניא אר"י וכו': אר"י, מטטרון שר הפנים, שהוא נער עבד מרבו האדון המושל עליו, הוא ממונה על הנשמה, להשפיע לה בכל יום מאותו אור שנצטוה להשפיע לה. והוא עתיד לקבל חשבון בכתב מבית הקברות, מיד דומה, מכל גוף וגוף, ולהראותו לפני אדונו. כמ"ש לעיל (דף ד' ד"ה כלהו ע"ש) והוא עתיד לעשות אותו העצם

103

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת חיי שרה מאמר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני

 משפחתו, מי שיכיר את הקב"ה, ולא רצה שתהיה דירתו של יצחק ביניהם. אלא שתהיה דירתו עמו, ויצחק ילמד תמיד ממנו דרכיו של הקב"ה, שלא יטה לא לימין ולא לשמאל, אלא בקו אמצעי. ועל כן לא רצה אברהם, שתהיה דירתו של יצחק ביניהם.[אות ריח] אמר ר' ייסא וכו': אר"י, בודאי, זכותו של אברהם היה עם העבד, שבו ביום יצא, ובו ביום הגיע לעין המים, שכתוב ואבא, היום אל העין. וכבר בארוה.

104

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת חיי שרה מאמר ב אורייתא כל חיין

 לא היו גורמים שיחזור המות לעולם כמתחילה. והקב"ה אמר, אני אמרתי אלקים אתם ובני עליון כלכם, היינו, בקבלת התורה, כיון שחבלתם בעצמכם, שחטאתם. אכן כאדם תמותון וגו'. ועל כן כל מי שעוסק בתורה אינו יכול לשלוט עליו, אותו נחש הרע שהחשיך העולם.[אות רכא] אמר ר' ייסא וכו': אר"י, אם כן הוא, שמי שלא חטא לא ימות. אם כן, למה מת משה, אמר לו ודאי מת. אבל רק שאין מלאך המות שולט בו אמרנו, והוא לא מת על ידו ולא נטמא בו. וע"כ נבחן שודאי לא מת אלא שנתדבק בשכינה והלך לחיי העולם.[אות רכב] והאי חי אקרי וכו': וכזה,

105

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת תולדות מאמר ויהי יצחק בן ארבעים שנה

 אות יז] השתא אית לאסתכלא וכו': עתה יש להסתכל, אם היתה רבקה בת עשרים שנה או יותר או לכל הפחות בת שלש עשרה, אז היה נחשב לה לשבח, שלא עשתה כמעשיהם, אבל עד עתה היתה רק בת שלש שנים, מהו השבח שלה, שלא עשתה כמעשיהם.א"ר יהודה בת וכו': אר"י, בת שלש שנים היתה ועם זה, עשתה אל העבד כל אותו המעשה, משמע בהכרח, שהיה לה שכל כבת עשרים, ולפיכך שבח הוא לה שלא למדה ממעשיהם.[אות יח] אמר רבי יצחק וכו': אר"י, אע"פ שעשתה כל כך בחכמה עם העבד, עוד איני יודע את מעשיה, אם היו כשרים או לא.

106

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת תולדות מאמר סעודת הצדיקים לעתיד לבא

 זמן וכו' באותו זמן ישיגו הצדיקים דעת שלימה, שאמר ר' יוסי, ביום שישמח ה' במעשיו, עתידים הצדיקים להשיג את הקב"ה בלבם, ויתרבה אז החכמה בלבם, כמו שהיו רואים אותו בעין. וזהו שכתוב ואמר ביום ההוא וכו'. מכאן עד אות מ"ד א"צ ביאור.[אות מד] אמר רבי יצחק וכו': אר"י אני הייתי לפני רבי יהושע, ושאלתי דבר זה, אמרתי סעודה זו של הצדיקים לעתיד לבא, שאמרו שתהיה מלויתן ומשור הבר, אם כך הוא, אינו מיושב על לבי. כי אמר רבי אלעזר, סעודת הצדיקים לעתיד לבא, הוא כעין זה שכתוב ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו. אמר ר' יהושע יפה אמר ר"א וכך

107

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת תולדות מאמר שתוף מדת הרחמים בדין

 הבינה, שהיא סעד מלמעלה ממנו. פירוש. המלאכים הם חצוניות המלכות, ואין בהם שום כח מטרם שמקבלים סעד ושיתוף מן הבינה כי מטרם זה אינם ראוים למוחין. כי המלכות מטרם שנמתקה בבינה אינה ראויה לקבל מוחין (כנ"ל בראשית א' דף ז' ד"ה וכבר).[אות מט] א"ר יוסי בההיא וכו': אר"י, באותה שעה שעתיד הקב"ה להחיות המתים, הנה סוף כל הצרות יהיה בשנת הארבעים אחר קבוץ גליות. וחרץ חוק, ארבעים יכנו לא יוסיף והליכתם של ישראל במדבר נגמר בשנת הארבעים. וארבעים שנה קודם תחיית הגוף ממתנת לו הנשמה בארץ ישראל, נמצא, שבשנת הארבעים להמתנת הנשמה בא"י, יקומו הגופות מעפרא. בארבעים נכלא הגשם,

108

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת תולדות מאמר ב' ויתרוצצו הבנים בקרבה

 יהודה הגוף מה הוא אומר אז, הוא אומר אם כן למה זה אנכי, ולמה נבראתי, מיד ותלך לדרוש את ה'.[אות ס] ויאמר ה' לה שני גוים וגו': אלו הם השני גאים וכו' מכאן עד אות ס"ג א"צ ביאור.[אות סג] אמר ר' יוסי כתיב וכו': אר"י כתוב לאחר מכאן ויעקב וגו' ונזיד עדשים. ושואל מהו עדשים ואומר, שהם עגולים כעגול, וכמו הגלגל המקיף העולם, כלומר, שאינו יוצא ממסלולו, כך הוא האדם בעת ההוא, אף על פי שיהיה אז, כל אותו הטוב והיקר והשלמות, מכל מקום, לא ישתנה דרך העולם מלאכול ולשתות. מכאן עד אות ס"ח א"צ ביאור.

109

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת תולדות מאמר קיבוץ גליות ותחית המתים

 לתחיה לת"ח שנה. והיינו שכתוב בשנת היובל הזאת, תשובו איש אל אחוזתו, כשישתלם הזאת, שהוא ה' אלף ות"ח כי ה' של הזאת רומזת על ה' אלפים זאת בגי' ת"ח, תשובו איש אל אחוזתו היינו שהגוף ישוב אל נשמתו, שהיא אחוזתו ונחלתו.[אות סט] אמר ר' יהושע לא וכו': אר"י לא יקשה לך זה האריכות, כי למדנו ג' כתות הם של צדיקים גמורים ושל רשעים גמורים ושל בינונים. צדיקים גמורים יקומו בתחיה של מתי ארץ ישראל שהם קודמים תחלה כמה שנים, מהיום של ת"ח, דהיינו בשנת ארבעים אחר קבוץ גליות. והאחרונים, יקומו כולם, לזמן ת"ח שנה לאלף הששי כמו שאמרנו. מי

110

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת תולדות מאמר ויזד יעקב נזיד

 חכמה של עשו, הלך יעקב עם עשו בכל מקום בחכמה, ועל כן לא יכול עשו לשלוט ונכנע. ויעקב לא נטמא בו, והוא יגין (נ"ל שצ"ל ישלוט) עליו.[אות פא] ויאמר עשו וגו'. לא גרסינן, עד המלה מאדום. כי אינו שייך לכאן.[אות פב] א"ר יהודה וכו': אר"י, וכן היה צריך להיות גם בלבן, משום שהוא היה מכשף, כמו שכתוב, נחשתי ויברכני ה' בגללך, ולפיכך נהג יעקב גם עמו ברמאות, ואע"פ שיעקב היה איש תם. כי משום זה שהיה תם ושלם, היה הולך ברחמים עם מי שהיה צריך ללכת עמו ברחמים, והיה הולך בדין קשה ובמרמה עם מי שהיה צריך, משום

1234567891011121314151617181920