אר"י

אר"י מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4660 מקורות עבור אר"י. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וירא מאמר והנה שלשה אנשים- ויאכלו

 בעידנא וכו': ועוד אמר לי אליהו, בשעה שיקרה מגפה בבני אדם, ברית נכרת, וכרוז מעביר על כל צבאות השמים, שאם בניו יכנסו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שבארץ, ויאמרו ברצון הלב ונפש, את הענין של קטורת הסמים, שהיו להם לישראל, יתבטל המגפה מהם.[אות קכג] א"ר יצחק בוא וכו': אר"י, בוא וראה מה כתוב, ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה וגו' אמר לו אהרן למה זה. אמר משה כי יצא הקצף מלפני ה' וגו'. מה כתיב וירץ אל תוך הקהל וגו' ותעצר המגפה, ומלאך המחבל לא יכול לשלוט ונתבטל המגפה, הרי מפורש שהקטורת מבטל את המגפה.[אות קכד] ר' אחא

92

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וירא מאמר המכסה אני מאברהם

 יהיה פתחון פה לבני אדם על הקב"ה, ויזהירו אותם, אם חוטאים ואינם משגיחים על עצמם להשמר, שיהיה למדת הדין של הקב"ה פתחון פה לקטרג עליהם. ובמה ינצלו ממדת הדין. על ידי שיעשו תשובה ומעשים טובים.[אות קפא] ת"ח, וה' אמר וכו': בוא וראה, וה' אמר המכסה אני מאברהם. אר"י, הקב"ה נתן כל הארץ לאברהם שיהיה לו נחלה וירושה לעולם. שכתוב כל הארץ אשר אתה רואה וגו'. וכתוב שא נא עיניך וראה וגו'. ואחר כך כשהקב"ה היה רוצה לעקור ולהחריב מקומות הללו, סדום ועמורה וכו' אמר הקב"ה, כבר נתתי את הארץ לאברהם, והוא אב אל כולם. שכתוב, כי אב המון גוים

93

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וירא מאמר ואברהם היה יהיה

 של ברכה זו כאן. ואומר, אלא כדי להשמיענו, שגם בשעה שהקב"ה יושב בדין על העולם, אינו משתנה, כי יושב בדין על זה, וברחמים על זה והכל ברגע אחד ובשעה אחת. כי לסדום היה בדין, ולאברהם היה באותה שעה ברחמים, וברכו. ואברהם היו וגו'.[אות רו] א"ר יהודה וכו': אר"י, והרי כתוב, ואני תפלתי לך ה' עת רצון, ומשמע, שפעמים הוא עת רצון ופעמים שאין אז עת רצון. פעמים שומע התפילה ופעמים אינו שומע התפילה. וכן פעמים שנמצא ופעמים שאינו נמצא, שכתוב, דרשו ה' בהמצאו, וגו'. ומשמע שפעמים אינו נמצא. דהיינו בעת דין, ואיך אתה אומר שאפילו ברגע שיושב בדין על

94

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וירא מאמר האף תספה צדיק עם רשע

 ובקומת מלכות רק עשר ספירות. וז"ש. שרא מחמשים דאיהו שירותא למנדע, דהיינו קומת כתר שיש בה חמשים ספירות, עד עשרה, דאיהו עשיראה, עד קומת מלכות שאין בה רק עשר ספירות והמלכות היא ספירה עשירית לע"ס. סופא דכל דרגין, והיא סוף כל המדרגות.[אות רכג] אמר ר' יצחק וכו': אר"י עד עשרה שהתפלל עליהם אברהם, אלו הם עשרת הימים שבין ראש השנה ויום הכפורים, שבהם מתתקנות עשר ספירות המלכות לעלות אל הבינה. משום זה התחיל להתפלל מחמשים עד עשרה. שהם ע"ס המלכות בתקון עשרת ימי תשובה, וכיון שהגיע לעשרה, אמר, מכאן ולמטה, ששם המלכות שאינה נמתקת בבינה, אינו מקום העומד בתשובה,

95

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וירא מאמר וה' המטיר על סדום

 ויאמר המלט על נפשך אל תביט אחריך.[אות רנח] ר' יצחק ור' יהודה וכו': ר"י ור"י היו הולכים בדרך. א"ר יהודה לר' יצחק, הדין שעשה הקב"ה בהמבול, והדין שבסדום שניהם היו דינים של גיהנם, כי הרשעים שבגיהנם נדונים במים ובאש.[אות רנט] אמר ר' יצחק וכו': אר"י סדום נידונה בדינו של גיהנם, נשמע, שכתוב, וה' המטיר על סדום ועל עמורה גפרית ואש מאת ה' מן השמים, זה נידון מבחינת מים, וזה נידון מבחינת אש, וזה וזה הוא דינו של גיהנם, והרשעים שבגיהנם, בב' בחינות דינים אלו נידונים. כי יש גיהנם של שלג, שהוא מים. ויש גיהנם של אש.[אות רס]

96

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וירא מאמר ויעל לוט מצוער

 אמר להם: אינכם מפחדים מפני יצר הרע. אמרו לו אין אנו באים מתערובת רע מקדש הקדשים נחצבנו. כלומר, שאמרו לו, שהוריהם לא היה להם מחשבות זרות. בעת שנחצבו מהם, אלא מחשבות קדושות ומקודשות, ועל כן אינם מפחדים מפני היצר הרע.[אות שכח] אמר ר' יהודה אמר רב וכו': אר"י א"ר, כל מי שנכנס לעיר ורואה נשים יפות, ישפיל עיניו, ויאמר כך. סך ראה, ספאן, איגזר אגזרנא, שנחצב נחצבתי מן הורים ספונים, דהיינו חשובים. קרדינא תקיל, פוק פוק, מכשול הקשה, דהיינו הקליפה המביאה הרהורי נשים, צא צא ממני, דאבוי, קדישא דשבתא הוא. כי פירי קדוש של שבת הוא. כלומר שנולד מזווג

97

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וירא מאמר חושבן קץ משיח

 ותקן את עת הזו, שהיא הנוקבא לחבר אותה בהקב"ה. וכל כך למה, למה צריכים לעבוד ולתקן את הנוקבא. הוא משום דהפרו תורתך, כי אלו לא הפרו תורתך, לא היה נמצא לעולם פירוד הקב"ה מישראל. כי יחוד קוב"ה ושכינתיה לא היה נפסק לעולם.[אות תמא] אמר ר' יוסי וכו': אר"י, כעין זה כתוב אני ה' בעתה אחישנה. מהו בעתה ואומר שהוא אותיות בעת ה' שפירושו, בעת שה' שהיא הנוקבא, תקום מעפר שלה, אז אחישנה. כלומר שמכחי תקום מעפר הגלות. ולא מכחה עצמה. אמר ר' יוסי, ועם כל זה, יום אחד נמצא כנסת ישראל בעפר הגלות, ולא יותר. דהיינו יומו של

98

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וירא מאמר בן הגר המצרית

 וגו': אמר ר' חייא מיום שנולד יצחק, וישמעאל היה בביתו של אברהם, לא נזכר ישמעאל בשמו, כי במקום ששורה זהב, לא נזכר לפניו פסולת, ומשום זה כתוב את בן הגר המצרית, ולא ישמעאל בן הגר, איש שאינו כדאי להזכיר שמו לפני יצחק.[אות תסד] אמר רבי יצחק וכו': אר"י, ותרא שרה עם עין לקלון, כלומר החפצה לראות רק קלון, ראתה אותו שרה, כי לא ראתה אותו, עם העין, שהוא בנו של אברהם, אלא שהוא בנו של הגר המצרית, ומשום זה כתב, ותרא שרה, כי רק שרה ראתה אותו עם עין כזו, ולא אברהם, כי באברהם לא כתוב את בן הגר,

99

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת חיי שרה מאמר גלמי ראו עיניך

 פתחו במקרא הזה, לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים. תנו רבנן. היוצא לדרך יתפלל ג' תפילות וכו': ולומר לאלו השלשה, אינו צריך ג' ברכות, אלא אפילו בברכה אחת יכול לעשותו, כי למדנו, כל שאלותיו של אדם יכול לכלול אותם בברכת שומע תפלה.[אות לח] אמר ר' יהודה וכו': אר"י, כל מעשיו של אדם כתובים בספר, בעולם העליון הן טוב והן רע ועל כולם הוא עתיד ליתן את הדין. כי למדנו אמר רב יהודה אמר רב מה שכתוב, גלמי ראו עיניך וגו', פירושו, אותם הדברים שעשה הגולם, דהיינו הגוף, שאינו משגיח מה שיהיה בעולם הבא, כולם ראו עיניך כי עיינת בהם.

100

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת חיי שרה מאמר לספוד לשרה ולבכותה

 פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת חיי שרה מאמר לספוד לשרה ולבכותה[אות נ] אמר ר' יוסי וכו': אר"י, עצם קולית הקשה, דהיינו עצם הירך, שהוכה ומש ממקומו ומוסרח לכאן ולכאן. הוא הולך ומבקר את מקומו שנים עשר חודש. כך אותה הנשמה הראויה לקבל עונש, הולכת בחוץ בעולם ופוקדת את מקומה, בעולם ובבית הקברות שנים עשר חודש.[אות נא] אמר ר' יהודה וכו': אר"י בוא וראה, שכתוב ויקם אברהם מעל פני מתו וגו' הקשה ר' אבא, והרי למדנו, כאשר הנשמה היא בשלמות העליון, דהיינו מבינה, ניתוסף בה ה' ונקרא אברהם בשלמות העליון, וכאן אתה אומר, כמו שאינו צדיק כל כך, שכתוב,

1234567891011121314151617181920