אצילות

אצילות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 584 מקורות עבור אצילות. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ג

 אני משלם לה.חירם מלך צור, משום מאי זכה, משום שעשה משכן, כמו שעשאו משה, דכתיב ואת כל הכלים האהל אשר עשה חירם למלך שלמה בית י"י, מאי אהל, זה אהל מועד.ועבד מלך הכושי, דאסקיה לירמיה, דכתיב ויאמר עבד מלך הכושי אל ירמיהו שים נא בלואי הסחבות והמלחים תחת אצילות ידיך מתחת לחבלים ויעש ירמיהו כן, וימשכו את ירמיהו בחבלים ויעלו אותו מן הבור.ואליעזר, על דפלחיה לאברהם, אימתי, כיון דאמר הקרה נא לפני היום, וכתיב כי הקרה י"י אלהיך לפני; ולהלן מנא לן, דכתיב ויבא לו יין וישת, ואומר ריח בני כריח שדה אשר ברכו י"י.ובן בנו

2

זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית

 ביה אב"א, בזמנא דחב מה כתיב [דף כב עמוד ב] (ישעיה נ') ובפשעכם שלחה אמכם, אמר מלכא לאמ"א ולא אמרית לך דעתיד הוא למחטי, בההוא זמנא תריך ליה ותריך אמא עמיה, ובגין דא כתיב (משלי י') בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו, בן חכם דא אדם דאיהו בארח אצילות, ובן כסיל דא אדם דבריאה, קמו כלהו חברייא ואמרו ר' ר' וכי אית פרודא בין אב"א ואמ"א דמסטרא דאב"א איהו באורח אצילות ומסטרא דאימ"א בבריאה, אמר לון חברייא חברייא לאו הכי הוא דהא אדם דאצילותא דכר ונוקבא הוה מסטרא דאבא ואמ"א ודא איהו ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור

3

זוהר כרך ב (שמות) פרשת משפטים

 תלכון, תא חזי ב"נ כד אתיליד (ויקרא רכד ב) יהבין ליה נפשא מסטרא דבעירא מסטרא דדכיו מסטרא דאלין דאתקרון אופני הקודש, זכה יתיר יהבין ליה רוחא מסטרא דחיות הקודש זכה יתיר יהבין ליה נשמתא מסטרא דכרסייא, ותלת אלין אינון אמה עבד ושפחה דברתא דמלכא, זכה יתיר יהבין ליה נפשא בארח אצילות מסטרא דבת יחידה ואתקריאת איהי בת מלך, זכה יתיר יהבין ליה רוחא דאצילות מסטרא דעמודא דאמצעיתא ואקרי בן לקודשא בריך הוא הדא הוא דכתיב (דברים יד) בנים אתם ליי' אלהיכם, זכה יתיר יהבין ליה נשמתא מסטרא דאבא ואמא הדא הוא דכתיב (בראשית ב) ויפח באפיו נשמת חיים מאי חיים

4

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) פרשת צו

 על עבד יי' איהי מעבדא דמלכא מטטרו"ן, כליל שית סדרי משנה, ואיהי שש מעלות לכסא, ונפש דשליט בחול איהי מכסא דין סנדלפון תכלת שבציצית, כמעשה לבנת הספיר, אבל ברתא דמלכא, בפסח איהי נפש השכלית ליל שמורים מצה שמורה ורוח שמור לקבליה איהי י"ט ואיהי יום שבת זכור ושמור, בגין דאיהי אצילות ממלכות והכי ת"ח בנוי דמלכא ומטרוניתא אתקריאו שבתות וימים טובים ולית לון מדלהון דלאו אינון בעלי מלאכה כשאר עבדין בנוי דחולין, אגרא דלהון בעלמא דין ובעלמא דאתי לענגא לון בכל מיני מאכל ומשתה ולאוקרא לון בלבושין שפירין כגוונא דשבת דאתמר ביה כבדהו בכסות נקיה, כל מה דעבד בר נש

5

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) פרשת קדושים

 העולם הבא ואילנא דא אילנא דחיי אתקרי ואתקרי העולם הבא ולא אתקרי ביה שכר בגין דאיהו בן מתמן לא אשתדל באורייתא לקבלא אגרא לא במעשה ולא בדיבור ולא במחשבה, אתא בוצינא קדישא לנשקא ליה ידיה אמר ודאי אנת הוא בן מתמן בדיוקנא דברא בוכרא דיליה תפארת ברא דאבא ואמא עלאה אצילות דיליה בלא הפסקה לא קדמך ברא אחרא לא במחשבה ולא בדיבור ולא במעשה, אמר רעיא מהימנא ואנת וחבריא וראשי מארי מתיבתאן דמזמנין הכא אחי בלא הפסקה כלל ובלא תערובת, נשקו כלהו דא לדא ואשתמודעו באחוה ובכו, פתח ר"ש ואמר עם כל דא ברא בוכרא חייבין כל אחוי ביקריה דהא

6

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) פרשת בהר

 ספירה וספירה ואנת הוא דמקרב לקודשא בריך הוא ושכינתיה בכל ספירה וספירה ובכל ענפין דנהורין דתליין מנהון כגרמין וגידין ועור ובשר דתליין מן גופא, ואנת לית לך גופא ולא אברים ולית לך נוקבא, אלא אחד בלא שני, יהא רעוא דילך דתקרב אנת שכינתיה לגבי קודשא בריך הוא בכל דרגין דאינון אצילות דילה דאינון נשמתין דבעלי מדות, נשיאי ישראל חכמים נבונים חסידים גבורים אנשי אמת נביאים צדיקים מלכים כלהו דאצילות, דאית אחרנין דבריאה, דשכינתא איהי קרבן, שמן המשחה, מימינא שמן למאור כגון (בראשית א) את המאור הגדול, שמן משחת קדש איהו מסטרא דשמאלא דאתמר בה וקדשת את הלוים, שמן כתית איהו

7

תיקוני זוהר תקונא שתיתאה

 לקודשא בריך הוא והא כתיב בך ורחמיו על כל מעשיו אמאי גזירת על האי עופא דאתתרכת מקינה וכן מטטרו"ן אוליף זכו על עופין דיליה דאינון רוחין דפרחין בבני נשא דמכורסייא אינון נשמתין ומהאי חיה רוחין ומאופן נפשין ואינון בבריאה יצירה עשייה בשבת ויומין טבין נחתין עלייהו נשמתין ורוחין ונפשין בארח אצילות דאינון רוחא דקודשא מעשר ספירן וכל ממנא אוליף זכו על עופין דיליה דאינון נשמתין דפרחין בבני נשא ובזמנא דישראל מקיימין האי פקודא כל ממנא אוליף זכו על עופין דיליה וקודשא בריך הוא מה עביד כניש לכל חיילין דיליה ויימא וכי כל ממנא דעופי דלתתא אוליף זכו על עופין דיליה

8

תיקוני זוהר תקונא תמני סרי

 בצואר מנהון בידים בקומה דאיהו גופא מנהון בשוקין מנהון באות ברית מנהון בלבושין דמלכא דלא הוה לון רשו לאסתכלא יתיר משה בכל אבר ובכל אתר הוה משיג נבואה דיליה ובכל אבר ואבר איהי הות נחתא לגביה מה דלא הוה הכי לשאר כל נביאייה דכל חד סליק לאבר דיליה דנשמתיה הוה אצילות מההוא אבר וההוא אבר הוה ליה אבוי וברתא דמלכא איהי היכלא דכל אבר ואבר מצוה דכל אבר ואבר אדנ"י איהו כחושבן היכ"ל ובגין דא אתמר אדנ"י שפתי תפתח יקו"ק איהו בכל אבר ואבר אדנ"י היכל יקו"ק בכל אבר ואבר ואיהי נבואה דכל אבר ואבר מראה דכל אבר ואבר אתקרי

9

תיקוני זוהר תקונא שית וארבעין

 תיקוני זוהר תקונא שית וארבעיןתקונא שית וארבעיןבראשית ברא שית ואינון שית גדפין דחיה דאתמר בה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמים אינון שית ספירן דכליל האי עוף דאיהו עמודא דאמצעיתא אית מאן דירית רוחא דקודשא בארח אצילות מהאי עוף ואית מאן דירית רוחא מההוא עוף דאיהו נער שמיה כשם רביה ואית מאן דירית רוחא מלתתא דארעא כמה דאמר קהלת מי יודע רוח בני אדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ:

10

תיקוני זוהר תקונא שתין ותרין

 איש ודא שכינתא תתאה דאיהי צלמו דקודשא בריך הוא ועליה אתמר ויברא אלקי"ם את האדם בצלמו בצלמו ממש דא שכינתא צלמו דקודשא בריך הוא במדה דיליה בשעור דיליה דלא אוסיף ולא גרע מאי האדם דא שכינתא (נ"א דא עמודא דאמצעיתא) אמר רבי אלעזר והא בשכינתא לא כתיב בה בריאה אלא אצילות ועוד דהוה ליה למימר ויברא יקו"ק את האדם מאי אלקי"ם אלא שכינתא אתקרי אלקי"ם ועל ההיא נשמתא דאתייהיבת בבר נש אתמר ויברא אלקי"ם את האדם בצלמו בדיוקנא דשכינתא ועל ההיא נשמתא אתמר אך בצלם יתהלך איש דהא בזמנא דאסתליק מבר נש נשמתא לא יכיל לאתנענעא אמר ליה בריך ברי

1234567891011121314151617181920