אפוד

אפוד מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 460 מקורות עבור אפוד. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

אברבנאל הושע פרק ג

 או ללא תורה וגם נביאיה לא ימצאו חזון וזכר המלך והשר שאין ענין הנבואה בהם, וגם מה יהיה ענין אמרו כי ימים רבים שמלת כי היא נתינת טעם האם אמר זה הנביא אל האשה כמו שיראה מסגנון הכתובים במלת כי:השאלה הששית באומרו ואין זבח ואין מצבה ואין אפוד ותרפים, כי הנה באומרו שישבו ימים רבים מבלי זבח ומבלי כהן נושא אפוד בד הוא ייעוד רע וגנאי גדול להם והם דברי תוכחה אבל אומרו שלא יהיה ביניהם מצבה ותרפים הנה מה טוב ומה נעים שכן יהיה תמיד כי בזה היה מספר שבחן לא גנותן. והנני מפרש הכתובים באופן יותרו השאלות

82

אלשיך שמות פרשת תצוה פרק כח

 אלשיך שמות פרשת תצוה פרק כחואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד ומעיל וכתנת תשבץ מצנפת ואבנט ועשו בגדי קדש לאהרן אחיך ולבניו לכהנו לי. (ד):הנה שמונה בגדים מכפרים על שמונה גופי עבירות. אפוד על עבודה זרה, מכנסים על עריות, כתנת על שפיכות דמים, חשן על עוות הדין שהוא חשן משפט, מעיל על לשון הרע, מצנפת על גסות הרוח, ציץ על עזות פנים, אבנט על הרהור הלב (ערכין טז א):וראוי לדעת מה נשתנו עבירות אלו מזולתן. ואחשבה שצפה הקב"ה שבאלו יחטאו בבית ראשון. עבודה זרה, כי מספר עריך היו אלהיך (ירמיה ב כח). גילוי עריות, וסרוחים על ערסותם (

83

אלשיך שופטים פרק ח

 את אשר זמם ויהרוג את אנשי פנואל (פסוק טז):(כז) ויעש אותו גדעון לאפוד כו'. יתכן כי עשה כן על כי האפוד של הכהן הגדול הוא מכפר על עבודת אלילים (ערכין טז א), על כן זכר עשה לנפלאותיו יתברך כי לא הביט אל העבודת אלילים שעבדו ויזכור את אפוד הכהן גדול ויצילם מיד מדין. על כן משלל מדין עשה אפוד, למען ישכילו לבלתי שוב עוד לעבודת אלילים, כי זה הפכה ומנגדה, ואליו יביטו לפרוש הימנה, כי לאו בכל שעתא מתרחיש ניסא להגין על השוגים בעבודת אלילים, והמה היפנו ויזנו אחריו כי אמרו לעובדו אם הוא הצילם:(כט) וילך ירבעל בן

84

אלשיך שמואל א פרק ב

 ועם כל זה שחטאו נערים ואנשים, לא למד שמואל ממעשיהם עם היותו נער ונמצא אתם, וזהו שסמך ואמר (יח) ושמואל משרת את פני ה', עם היותו נער שלא למד ממעשה הנזכר, כי לא חשק בטובות ומותרות העולם הזה. שעם היות אביו עשיר לא חמד לבושי מכלול, כי אם חגור אפוד בד. וגם זה מתרבות טובה של אמו, כי היתה עולה מימים ימימה אל המקום אשר הוא חונה שם, ודרך נשים יקרות כמוה לבן יקיר לה ילד שעשועיה להוליך לו מדי שנה בשנה בגדי חופש ורקמה להקביל פניו בהם, וזאת (יט) מעיל קטן תעשה לו והעלתה לו מימים ימימה בעלותה כו',

85

אלשיך שמואל א פרק יד

 לומר שלא חש לכתוב תשובתו שהרי בפעם השנית כתבה. ב. ועוד, איך הייתי חושב שלאביו הגיד, שהוצרך לומר ולאביו לא הגיד. ג. ומה צורך באומרו (פסוק ב) מקום שהיה בו שאול, ומספר העם שעמו בהיותו אמור למעלה (יג טו). ד. ולמה אמר בזה (פסוק ג) שאחיה בן אחיטוב היה נושא אפוד, והיה לו לאומרו סמוך למה שקראו שאול (פסוק יח) בראותו חיל פלשתים מתמוגג. ה. ואיך מתייחס לזה והעם לא ידע כו' (פסוק ג), ולמה אמרו. ו. וגם סיפור שני שיני הסלע ושמותם וסיום מקום (פסוקים ד - ה), כל אחד מהנה נראה לבלי צורך. ז. ולמה הפסיק כל כך בין

86

אלשיך שמואל א פרק כא

 כי הוראת החרב שנחתך בה ראש גלית שהיא הוראת מלכות היתה כעוטיה מערעור רות, שנאמר בה (רות ג ג) ושמת שמלותיך עליך וירדת הגורן. וזהו החרב לוטה בשמלה שבה הלכה אל הזווג. וסוף נגמר התיקון היה לכתם אחרי שמואל לשאול ממנו. וזהו אחרי האפוד לרמוז לכתם אחרי שמואל שהיה חגור אפוד בד (לעיל ב יח). באופן כי כל הרואים חרב גלית לוטה בשמלה אחרי האפוד, היה נותן אל לבו לזכור הדבר. וכיוון הכהן לומר אם אותה תקח לך קח ותבטל הזכרון הזה, קח כי אין [אחרת] זולתה בזה להניח זאת לזכרון הדבר. ויאמר דוד אפילו היתה זולתה בזה אחרת שלא

87

אלשיך שמואל א פרק כג

 לדוד לאמר הנה פלשתים נלחמים כו'. הנה רצה יתברך יציל דוד את יושבי קעילה למען זכותו שיזכה לינצל גם הוא, וסיפר הכתוב כי הגידו לו לאמר, שהוא כדי שיאמר אם ילך ואם יחדל להצילם:(ב) וישאל דוד בה' לאמר האלך כו'. ומאשר לא נאמר עתה כי הביא אביתר אפוד בידו, כי אם אחר ששאל תחלה שני פעמים (פסוק ט), יראה כי לא במשפט האורים היתה השאלה כעת, כי אם בתפלה, שישיב לו הוא יתברך ברוח קדשו, כי רוח ה' דבר בו ומלתו על לשונו. וישאל דוד בה' לאמר האלך והכיתי בפלשתים האלה, ויאמר ה' לך והכית כו', לא שתכוין לשלול

88

אלשיך ישעיהו פרק א

 שהוא במה שידענו מרז"ל, כי אין תשובה גדולה כהתבייש החוטא מאשר חטא כמאמרם ז"ל כי למה זכה שאול שהמית נוב עיר הכהנים להיות במחיצת שמואל הנביא, מפני שנתבייש שאמר ולא ענני גם בחלומות גם בנביאים כו' ולא אמר גם באורים ותומים, מפני שבוש להזכיר אורים ותומים על שהרג הכהנים נושאי אפוד בד ואורים ותומים:ונבא אל הענין אמר תדעו איך ימחה העון של אלו ואלו, הלא הוא ע"י הבושה והוא כי יבושו הדיינים בעשותם משפט, מאלים אשר חמדתם אתם בעלי הדין אשר בעשותם משפט יחזירום מכם לבעליהם, כי קרקע אינה נגזלת וכדאי בזיון ובושה וכלמה כי יחזירו מה שע"י עזרת

89

אלשיך הושע פרק ג

 אליהם, כי אין זבח לריח נחוח כי אין מקדש ולא כהן, עם כל זה ואין מצבה לע"א חלילה, כי אם אסירות התקוה מיחלים רצון קונם אביהם שבשמים, ושמא תאמר, הלא היה להם בטחון על ידי אותות או כיוצא בהם, שתגלה בהם הטוב המזומן להם, גם זה אין להם כי אין אפוד להגיד העתיד, רק בוטחים באמונתו יתברך ובדברי תורתו ונביאיו ולא אל האלילים, בראות עצמן בגלות אין מלך ואין שר וכו', כי אם שכאשר אין להם אפוד להגיד ג"כ אין להם תרפים, כי אם שעם כל צרותם מאסו בהבלי נכר, אפילו בתרפים שיש בהם הגדת העתידות בצד מה, כי ידעו

90

אלשיך תהלים פרק ע

 אתה עמדי וחש לעזרתי, כי היא התחלת תשובה שיבושו ויכלמו תחת אומרם בתחלה האח האח ועתה נהפכו להכלם. והנה הבוש על אשמתו היא חוטר תשובה חשובה כמ"ש ז"ל (ברכות יב ב) שעל שבוש שאול לבלתי אמור שלא ענהו ה' באורים ותומים לבל יהיה מזכרת עון נוב נושאי אפוד זכה להיות במחיצת שמואל הנביא, נמצא כי בשכר בשתם, ישובו כי יעזרו מן השמים. וכפל האח האח על כל אחד מהשתי סוגים, בין על מבקשי נפשו בין על חפצי רעתו, שכל אחת היתה אומרת האח בראותם אותו בצרה:(ה) והנה כל זה הוא על ישועתי על הזמן הזה, כי הייתי מבקש (

1234567891011121314151617181920