אפוד

אפוד מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 460 מקורות עבור אפוד. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

פני דוד בראשית פרשת וישב

 באיתן קשתו וכו' מידי אביר יעקב בזכות יעקב אשר נדמה לו כמשז"ל על פ' ואין איש מאנשי הבית שם לרמוז שיעקב אע"ה שלא היה מאנשי הבית שם נמצא. ואפשר לרמוז כי ר"ת ואין איש הם תיבות ודמות אביו יעקב נראה אל יוסף שם. משם רועה אבן ישראל שזכה ליכתב באבני אפוד כמשז"ל:ויומתק הדרוש הזה בהקדמה שכתבנו בעניותנו פ' ויגש בקונטריסנו פני דוד הלז אות א' משם הרב קרבן שבת דיוסף הצדיק היה מעין שופריה דאדה"ר ומשום הכי ויתר ל"ז שנה לדוד הע"ה שהיה בחינת אדה"ר ומשום הכי עשה לו כתנת פסים שהיה אור שאדה"ר לבוש בו וכו' ע"ש באורך.

172

צרור המור שמות פרשת תצוה

 הבגדים בלי חשבון. לפי שהם נאמנים וחכמים:ועשו את האפוד. בביאור הבגדים התחיל מהחשן שהוא הנבחר מהם. ובמעשה התחיל מהאפוד. מפני שהחשן הוא מושם עליו. והוא קודם לו במעשה. כמו שכתוב ולא יזח החשן מעל האפוד. באופן שלא היה האפוד אלא כמו תיקון והכנה לשים החשן. וזהו לשון אפוד כמו ויאפוד לו בו. ואפדת לו. לכן אמר באפוד וחשב אפודתו אשר עליו ולכן היה מוכרח לעשות האפוד בראשונה לשים החשן עליו. אחר שהוא היה כמו מושב ותיקון לחשן. ואמר ולקחת את שתי האבנים. שהם הנזכרים כאומרו אבני שוהם ואבני מילואים. ופתחת עליהם שמות בני ישראל. לפי שזה בא להם מצד

173

פירוש הרא"ש על התורה ויקרא פרשת מצורע פרק יד

 שמו שהיה דוד מתפלל שלא ינחני לגהינם וכן דואג מפני לשונו נטרד אימתי בשעה שברח דוד מפני שאול ובא לבית אחימלך הכהן לנוב וקבלו ונתן לו לחם לאכול וחרב לחגור והלך דואג שהיה שם וספר לשאול לשון הרע על אחימלך שנא' ויען דואג האדומי ועל ידו נהרגו פ"ה כהנים נושאי אפוד בד ואחימלך כהן גדול שנא' ואת נוב עיר הכהנים הכה לפי חרב וכן אחיתופל נטרד על לשונו אימתי כשנתן עצה לאבשלום היאך ילך לאביו ויהרגהו ובא חושי הארכי ונתן לו עצה אחרת ונתגלגל הדבר וניצול דוד וכל האנשים אשר עמו וכשראה אחיתופל שלא נעשית את עצתו נחנק שנא' ואחיתופל

174

רד"ק שופטים פרק יז

 לך שתעשה ממנו הפסל ולא רצה מיכה להשתדל בו לעשות הפסל ומסכה והשיבו פעם אחרת לאמו ואמו לקחה מאתים כסף ונתנתם לצורף לעשות פסל ומסכה והמאתים כסף היו שכר הצורף ובתשע מאות כסף עשה הפסל והמסכה:(ה) לו בית אלהים - עשה אותו בית אלהים, ועשה עוד אפוד ותרפים ותרגום בית אלהים בית טעוותא ואמרו רבותינו ז"ל כל אלהים האמור במיכה חול חוץ מן אחד שהוא קדש כל ימי היות בית אלהים בשילה ותרגום אפוד ותרפים אפוד ודמאין:וימלא - שהקריב קרבנותיו על יד אחד מבניו ומנהו להיות כהן וכן ומלאת יד אהרן ויד בניו:(ו) איש הישר בעיניו יעשה - אמר זה

175

רד"ק שופטים פרק יח

 ראוי להם כמו שפירשנו ופירוש בנחלה בנחלה הנחלקה לו בתוך שבטי ישראל לא נפלה לו הראוים לו והוצרכו לבקש נחלה:(ב) עד בית מיכה - סמוך לביתו:(ה) שאל נא באלהים - לפי מחשבתם כי לא היה זה האפוד אלא לשם ע"ג עשוי בדמות אפוד והתרפים היו שואלים בהם לדעת העתידות ולא היה חלק השם יתעלה בזה אך הם היו חושבים כי דבר ה' היה השאלה בתרפים ההם לפיכך אמרו לו שאל נא באלהי' וכת"י שאל כען במימרא דה', א"כ באלהים זה אינו נמחק כי קדש הוא ובדברי רז"ל שאמרו כל אלהים האמור במיכה חול חוץ מא' שהוא קדש כל ימי היות

176

רד"ק שמואל א פרק ב

 למעלה משרת את ה' אלא לפי שספר בגמרא /בגנות/ עלי ספר בשבח שמואל שלא למד ממעשיהם להתעסק באכילה ובשתייה ובתענוג העולם אלא משרת את פני ה' ומה היתה עבודתו היה מתעסק בתלמוד תורה ולדעת את ה' וללמוד את עבודת הלויים בשיר בפה ובכלי וכל זה הוא עבודת ה':חגור אפוד בד - ת"י כרדוט דבוץ ותרגם כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולו' מעילין כרדוטין ותרגם ומעיל קטן כמשמעו זעיר דומה לי כי המעיל נעשה בתכונות שונו' יש מעיל לעטיפה וכן מעיל שמואל שנאמר והוא עוטה מעיל וכן היה מעיל כהן גדול הבגד העליון שהיה עוטה אותו והמעיל שהיו בנות המלך לובשו'

177

רד"ק שמואל א פרק יד

 אשר חנו שם כנגדם להלחם הושיעם האל:(ג) אחי אי כבוד - לפי שנזכר איכבוד ולא נזכר אחיטוב לפיכך אמר אחי אי כבוד או בעבור שנקרא שמו כן על גלות הארון והיה אביו אז עם הארון במחנה ונכשלו ישראל בעון הכהנים ובעונם אבל במלחמה הזאת שהיה אחיה נושא אפוד והיה טוב לפני ה' היה הדבר בהפך והיתה תשועה גדולה בישראל:כהן ה' בשלה - על עלי אמר שהיה כהן ה' בשילה ואחיה זה היה שם במחנה עם ארון האלהים נושא אפוד והוא כלל החושן והאורים והתומים כי בהם שאלו הגישה ארון האלהים נקרבה הלום אל האלהים ולפיכך היה ספור זה הנה להודיע

178

רד"ק שמואל א פרק כא

 כתרגומו מני:נחוץ - ענינו לפי מקומו מהיר ואין לו חבר וכת"י בבהילו:(י) לוטה בשמלה - מן וילט פניו פני הלוט הלוט ופי' כרוכה בשמלה וכן הוא תרגומו מכרכא בשושיפ':אחרי האפוד - שהיתה תלויה אחרי המקום שהיה מונח האפוד והחשן או יהיה פי' האפוד שלא היה אפוד החשן אלא אפוד בד והוא לבוש שהיו לובשים הכהנים ועבדי ה' כמו שאמר שמנים וחמשה איש נושאי אפוד בד וכתי' ודוד חגור אפוד בד וזו החרב היתה תלויה אחרי אלה הבגדים וזהו הנכון וי"ת בתר דשאיל ליה באפוד' כלומר אחר ששאל לו באפוד החשן את דרכו ואחר כן אמר לו שיקח זו החרב כי

179

רד"ק שמואל א פרק כב

 דויג ודואג כמו שאומר ויסב דויג ולא קרי דואג ויש ספרים שגם הוא קרי דואג והקרי הוא לפי שברוב היו קוראים אותו דואג ומדרשו כי לכך כתוב דויג אמר לו שאול נתפשת כדג אתה הלשנת עליה' אתה הרוג אותם ונראה כי בשעת המעשה קראו הכתוב דויג לגריעות שמו:נושא אפוד בד - כתרגומו דכשרין למילבש אפוד דבוץ נראה לפירושו כי הוא הרג יותר משמונים וחמשה אבל השמונים וחמשה היו ראויין ללבוש אפוד בד כי נראה כי הגדולים בעובדי ה' היו לובשים זה המלבוש וכן דוד המלך לבשו ביום שהעלה הארון וביום זה שחרבה נוב הביאו המשכן לגבעון:/(יט)/ מאיש ועד אשה -

180

רד"ק שמואל א פרק כג

 רד"ק שמואל א פרק כג(א) שוסים - בוזזים כמו זה חלק שוסינו:(ב) וישאל דוד בה' - בסוף הענין מפרש במה שאל והוא שא' ויהי בברוח אביתר אפוד ירד בידו:(ג) ביהודה יראים - הנה אנחנו בין בני ישראל אנחנו בסכנה מפני שאול ונשים עצמינו יותר בסכנה בין פלשתים ומפני דבריהם הוסיף דוד לשאול ולא מפני עצמו כי הוא בפעם הראשונה היה בוטח אלא מפני אנשיו הוסיף לשאול וכשראו אנשיו שהבטיחו האל פעמים הלכו עמו:(ה) וינהג את מקניהם - איך היו מקניהם במלחמה אלא כשהכה דוד מהם מכה גדולה רדף אחרי הנסים מהם עד ארץ פלשתים ונהג את מקניהם:אפוד ירד בידו -

1234567891011121314151617181920