אפוד

אפוד מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 460 מקורות עבור אפוד. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

מצודת ציון שופטים פרק יז

 מצודת ציון שופטים פרק יז(ב) אלית - מל' אלה וקללה:(ג) פסל ומסכה - פסל דמות עו"ג הנעשה במלאכת יד ומסכה ע"ג ע"י יציקת המתכת:/(ה)/ אפוד - עשוי בדמות אפוד שבמקדש:ותרפים - עשוים הם בצורת אדם ומדברים ע"י קסם:וימלא - ענין חנוך כמו ומלאת יד אהרן (שמות כ"ט):(ז) גר - דר:(י) לימים - לשנה כמו ימים תהיה גאלתו (ויקרא כ"ה):וערך - מענין סדור כמו ערך לחם (שמות מ'):ומחיתך - פרנסה הצורך לחיי האדם:(יא) ויואל - ורצה כמו ויואל משה (שם /שמות/ ב'):

162

מצודת ציון שמואל א פרק ב

 טז) כיום - ר"ל כעת וכן ביום הכותי (במדבר ח):בחזקה - בכח ובע"כ:(יז) נאצו - הוא ענין כעס כמו נאצות גדולות (נחמיה ט) והושאל אל הבזיון כי המבזה למי הוא מכעיסו:מנחת - המלה ההיא כולל כל הקרבנות שהמה למנחה ולדורון:(יח) אפוד - מלבוש דומה קצת לאפוד של כה"ג ויחגרו בו עובדי ה' להשתנות משאר בני אדם וכן נאמר בדוד כשהלך לפני הארון ודוד חגור אפוד בד (ש"ב =שמואל ב'= ו):בד - פשתן:(יט) ומעיל - מלבוש דומה קצת למעיל של כהן גדול:(כא) פקד - ענין זכרון והשגחה:(כב) ישכבן - ר"ל משכיבין:הצובאות - מלשון צבא ור"ל הרבה כאחת:(כד) מעבירים - ענין הוצאות קול

163

מצודת ציון שמואל א פרק כג

 שמואל א פרק כג(א) שוסים - בוזזים כמו ומשנאינו שסו למו (תהלים מ"ד):(ג) ואף כי - הוא ענין כל שכן וק"ו כמו ואף כי אש (יחזקאל ט"ו):מערכות - אנשי המלחמה יקראו כן כשהם ערוכים וסדורים להלחם:(ו) אפוד - זה יאמר על האפוד והחושן עם האורים ותומים וכן אין אפוד ותרפים [הושע ג']:(ז) נכר - מסר וכן כי צורם מכרם (דברים ל"ב):ובריח - הוא כעין מטה עשוי לסגור בו הדלתות מבפנים:(ח) וישמע - ענין אסיפה הבאה משמיעת קול המאסף כמו השמיעו עליה ממלכות (ירמיה נ"א):לצור - ענינו הסבו על העיר להצר לה ולכבשה:(ט) מחריש - ענין מחשבה כמו אל תחרוש על

164

מצודת ציון הושע פרק ג

 תכסוף (איוב י"ד):וחומר - הוא הכור בת עשרה איפות והאיפה ג' סאים:ולתך - הוא חצי הכור חמשה איפות:(ג) תשבי - ענין עכבה והמתנה כמו אשב עד שובך (שופטים ו'):(ד) מצבה - הוא מזבח של אבן אחת ועושים אותה להקריב בה עכו"ם:אפוד - זה יאמר על האפוד והחשן עם האורים ותומים וכן אפוד ירד בידו (שמואל א' כ"ג):(ה) אל ה' - את ה' וכן ואל טובו כמו וירדפו אל מדין (שופטי' ז'):

165

משך חכמה שמות פרשת תצוה פרק כח

 הודיע לאביו, רק יוסף היה ירא מפני החרם. אבל בנימין כיבד לאביו, לכן שרתה שכינה בחלקו. ולכן כשאבד ישפה מבנימין הראה להם השם יתברך גודל מצות כיבוד אב אצל דמא בן נתינה, ודו"ק היטב.(י) ששה משמותם וכו'. בירושלמי פרק אלו נאמרין (סוטה ז, ד) אמר דהאבני אפוד היה כתוב "בן" באבן אחד ו"ימין" באבן השני. ודרוש דכתיב (פסוק י) "ששה משמותם" - מקצת שמותם. וכן בתרגום יונתן. לכן היה כתוב "בנימין" על שתי כתפות האפוד. ולזה אמר בברכות (דברים לג, יב) "בנימין וכו' ובין כתפיו שכן", וזה רמז נאה.(כ) תרשיש ושהם. הא דכתיב ב"ויו", לרמז ד"והוא נער את בני

166

משך חכמה ויקרא פרשת צו פרק ח

 זרה כמו שאמר "אפד ותרפים" (הושע ג, ד), ומכנסים מכפרין על עריות, וכתונת על שפיכות דמים. ובכולהו מחשבה אינה כמעשה לבד מעבודה זרה דמחשבה כמעשה (קידושין מ, א). אם כן אבנט של כהן גדול מכפר על עבודה זרה הוא על הרהור בעבודה זרה, שמחשבה כמעשה, ולכן הוא של כלאים כמו אפוד, מה שאין כן בהדיוט דמכפרים בגדיו על עריות ושפיכות דמים דבהו אין מחשבה כמעשה, לכן אבנטו אינו של כלאים.והנה הטעם דמחשבה כמעשה בעבודה זרה, דכתיב "למען תפוס את בית ישראל בלבם" [קידושין סוף פרק קמא]. הוא משום שכל עבירה הוא באמצעיות פעולות החומר, כמו עריות ושפיכות דמים. אבל

167

ספורנו שמות פרשת תצוה פרק כח

 אל כל חכמי לב. שיעשו כל האמור למעלה:ועשו את בגדי אהרן. ויעשו גם כן את בגדי אהרן:לקדשו. לשם כך יעשו הבגדים:(ה) והם יקחו את הזהב. וכמו שיכונו בעת העשייה כן יכונו כשיקחו את הזהב וכו':(ו) אפוד. מלבוש ממתני אדם ולמטה, ושפתו העליון עשוי כמין אזור מלאכת מחשבת, ובו יחגור הלובש את האפוד על המעיל, כאמרו ויחגור אותו בחשב האפוד, ויאפד לו בו (ויקרא ח, ז):(ז) שתי כתפות חוברות. מכוונות במלאכת ציוריהם:אל שני קצותיו. אל מלאכת שתי קצות רחבו:וחבר. האפוד יחובר עם הכתפות על אופן מכוון במלאכתו עם מלאכת הכתפות:(יב) על שתי כתפיו

168

עקידת יצחק שמות שער נא (פרשת תצוה)

 בדברים הנמסרים אל ההפעליות ואל הכחות הטבעיות. ושזה תועלת אלו הבגדים לכל זמן ומקום:ואלה הבגדים:במדרש (ערכין ט"ז א) למה נכתבו בגדי כהונה (ויקרא ח') אצל פרשת הקרבנות לומר לך מה הקרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין. החשן מכפר על המשפט שכן כתיב את החשן המשפט. אפוד מכפר על עבודת אלילים שנאמר (הושע ג') ואין אפוד ותרפים. מעיל מכפר על לשון הרע אמר הקב"ה יבא דבר שבקול ויכפר על מעשה הקול. כתונת מכפר על שפיכות דמים שנאמר (בראשית ל"ז) ויטבלו את הכתנת בדם. מצנפת מכפר על גסות הרוח יבא דבר שבגובה ויכפר על מעשה הגובה. אבנט מכפר על הרהור

169

עקידת יצחק ויקרא שער נט (פרשת שמיני)

 שופר תרועה לבד כי הוא הראוי לו לזולתו. ודוד גם כן שנה הסדר כי לא נשתתף עמהם כראשונה שנאמר (שמואל שם) ודוד וכל בית ישראל משחקים וגו'. אבל ייחד לעצמו הפיזוז והכרכור בכל עוז לכבוד השם יתעלה ולכבוד תורתו כמו שנאמר (שם) ודוד מכרכר בכל עוז לפני ה' ודוד חגור אפוד בד שחגורתו מעידה עליו שקיים בעצמו הוי קל לראש ונוח לתשחורת (אבות פ"ג) ועשה לשמחת נפשו ולא להנאת גופו. ולפי שנעלמה בחינה זו מעיני אשתו נאמר (שמואל שם) ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון ותרא את המלך דוד מפזז ומכרכר לפני ה' ותבז לו בלבה. יאמר שטעתה במה שלא

170

עקידת יצחק במדבר שער פד (פרשת פנחס)

 הנאותים הם עקר מעשיה וכל גבורתה. אמנם התפארת הוא הנוי ויופי התמונה הנמשכי' אל שלימות הנפש אשר בהם תארה התורה אל השלמים כמו שזכרנו שם והוא ג"כ מיוחס אל האזור כי הוא עשוי לכבוד ולתפארת נאמר בבגדי כהונה ויחגור אותו בחשב האפוד ויאפד לו בו (ויקרא ח'). ונאמר ודוד חגור אפוד בד (שמואל ב' ו') כי כל זה הוא ענין הקישוט והנוי ומה שאמר ולהיותך עם קדוש וגו' הוא התאר המשובח שבכלם והוא הקשר והדבוק האלהי אשר עליו נאמר ואתם הדבקים בה' אלהיכם (דברים ד') והוא המיוחד אל האזור מצד מה שענינו לדבק ולחבר הבגדים אל מתני האדם כמו שאמרו

1234567891011121314151617181920