אפוד

אפוד מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 460 מקורות עבור אפוד. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

מצודת דוד שופטים פרק ח

 ישמעאל והמה אחים ובשם אחד יקראו ודרך אחד להם להשים נזם באף:(כו) אשר שאל - ונתנו ע"פ שאלתו:זהב - דינרי זהב:לבד וכו' - כי את אלה לקח לו בעצמו משלל המלחמה:(כז) אותו - ר"ל אותו משקל הזהב מהנזמים עשה מלבוש בצורת אפוד להיות לזכרון:ויזנו וכו' - שם במקום עמדו עבדוהו כי הם עשאוהו לאח"ז לע"ג והלכו שם לעבדו:למוקש - על שבא התקלה ע"י גדעון נהרגו בניו:(כח) לשאת ראשם - ר"ל הלכו בהכנעה בכפיפת ראש:ארבעים שנה - עד כלות ארבעי' שנה מזמן התחלת השעבו':(כט) וישב בביתו - ר"ל לא טרח הרבה בהנהג' העם כי ישב בביתו במנוחה ולזה הרבה נשים ובנים:

152

מצודת דוד שופטים פרק יז

 לאמו כאומר הואיל ויצאה הגנבה מתחת ידי לא אשוב עוד לקחתה:ותקח אמו - וכשקבלה שוב את הכסף נתנה לצורף מאתים בשכר פעולתו ומתשעה מאות נעשה הדמות ומסכה:(ה) לו בית אלהים - היה לו בית מוכן לעבודת הדמות ולזה שמה אמו את הדמות ומסכה בביתו:ויעש אפוד ותרפים - את אלה עשה משלו מלבד הדמות ומסכה אשר משל אמו:וימלא - מיכה חנך א' מבניו לכהן לפניו ולעשות עבודת הדמות:(ו) אין מלך בישראל - ולזה עשה כל איש הישר בעיניו ולא היה מי שימחה ביד מיכה וכתב בס"ע שזה היה בימי כושן רשעתים קודם שעמד עתניאל:(ז) מבית לחם יהודה - לפי שגם בנחלת

153

מצודת דוד שופטים פרק יח

 יערים - ר"ל סמוך לה:למקום ההוא - מקום החניה:אחרי - לא לצד צרעה ואשתאול שבדן כ"א מהעבר מזה (והיא בין צרעה ואשתאול שהיו בנחלת יהודה):(יד) ההולכים לרגל - אשר הלכו מקודם לרגל:הידעתם - ר"ל וכי ידעתם הלא אינכם יודעים אשר נגד לכם יש כאן אפוד וכו':דעו מה תעשו - ר"ל הכינו עצמכם לקחתם:(טו) ויסורו שמה - המרגלים הלכו לבית מיכה:בית מיכה - אשר היה בבית מיכה:(טז) חגורים - כשהם חגורים וכו':אשר מבני דן - מוסב על שש מאות איש:(יז) ויעלו - כי המרגלים חזרו עם הלוי אל השש מאות איש ובדבר הלוי עמהם עלו המרגלים מהם ושבו ובאו לבית הלוי ולקחו

154

מצודת דוד שמואל א פרק ב

 בני עלי בזו מנחת ה' ומהם למדו הנערים לחטוא עוד יותר בדבר בזיון הקדשים:(יח) ושמואל משרת וכו' - ולא למד ממעשיהם:את פני ה' - ולמעלה אמר את פני עלי להגיד שלאחר שגדל לא הוצרך עוד לעלי להורותו:נער - ר"ל עם שהיה עדיין נער היה חגור אפוד בד כדרך החשובים עובדי ה':(יט) מימים ימימה - בכל שנה ושנה העלתה לו מעיל חדש לפי צורך גופו שגדל בכל שנה ושנה:זבח הימים - מה שרגיל לזבוח בכל שנה:(כ) וברך עלי - בראותו את שמואל הולך וגדל בעבודת ה' ברך את אלקנה אביו ואת אשתו שישים ה' לו עוד זרע ממנה ויהיה כשמואל:תחת -

155

מצודת דוד שמואל א פרק יד

 הפונה אלינו:(ב) אשר במגרון - שם מקום בקצה הגבעה:והעם - ר"ל העם אשר היו כשש מאות איש גם המה שמה ישבו עמו:(ג) אחי איכבוד - אחיטוב היה אחי איכבוד:כהן ה' בשלה - חוזר על עלי שהיה הכ"ג בהיות שם המשכן:נושא אפוד - הוא כולל גם לחושן עם האורים ותומים ועל אחיה חוזר:(ד) ובין המעברות - כי פלשתים חנו במכמש בהר וישראל חנו למולם בגבעה והגי שביניהם קרוי בין המעברות שהוא בין מעבר וצד מחנה פלשתים ובין מעבר מחנה ישראל ואמר ובין המעברות ר"ל הגיא אשר בקש יונתן לעבור בו להתקרב למחנה פלשתים היה בו שן הסלע מעבר גבעה ושן הסלע

156

מצודת דוד שמואל א פרק כב

 הלא מאז שאלתי לו בהיות כי הוא היה המוציא והמביא:חלילה לי - לעשות זאת במרד ובמעל:דבר - ר"ל דבר אשמה:בכל - כמו ובכל בית אבי:בכל זאת - במה שמרד דוד בך:(יז) גם ידם - ר"ל גם עצתם:(יח) נושא אפוד - כ"א מהם היה נושא אפוד והוא מלבוש מכובד ילבשו אותו עובדי ה' וכמ"ש בשמואל נער חגור אפוד בד (לעיל ב'):(כב) ביום ההוא - בהיותי בנוב ידעתי אז שדואג שם והוא יגיד לשאול:אנכי סבותי - היה מתאונן ואומר אני סבבתי המיתה לכולם וע"י באה התקלה:(כג) כי אשר יבקש - הלא שאול המבקש נפשי לספותה הוא מבקש נפשך לזה אל תפרד מעלי

157

מצודת דוד שמואל א פרק כג

 ג) ביהודה - עם שאנו בין אנשי שבטך אנו מתפחדים ומכ"ש כאשר נלך קעילה:(ד) ויוסף וכו' - בכדי לאמץ לב אנשיו שאל שוב:(ה) וינהג - נהג לעצמו להיות לו לשלל:(ו) קעילה - כשבא אל דוד היה בגבול קעילה:אפוד ירד - לפי שנא' למעלה וישאל דוד בה' לזה אמר שאביתר הביא עמו האפוד ובו שאל:(ז) נכר - מסר אותו אלהים בידי אחרי שסגר בעדו לשבת בעיר דלתים ובריח ובוטח הוא בחוזק העיר ולא יתחבא עוד ואני אצור על העיר עד רדתה:(ט) וידע דוד - הבין מדעתו שעליו לבד מחריש הרעה ולזה פחד פן ימסרוהו בידו:(י) בעבורי - בכדי לתפוש אותי:(יא) היסגרני -

158

מצודת דוד שמואל ב פרק ו

 י) ויטהו - נטה אותו מדרך עיר דוד אל בית עובד אדום:(יב) בעבור ארון האלהים - אשר יושב בביתו כי קודם לזה לא בא לכלל ברכה כזאת:עיר דוד - לעיר דוד והיא ציון:ויזבח - אחר כל ששת הצעדים:(יד) אפוד בד - מלבוש עשוי כדמות האפוד של כהן גדול והיתה מיוחדת להאנשים המתבודדים בעבודת ה' וכן בשמואל נאמר ושמואל וכו' חגור אפוד בד (ש"א =שמואל א'= ב') ודוד הלבישו בעת העלאת הארון:(טז) ותבז לו בלבה - בזתה אותו בלבה כי חשבה שאין זה מדרך המלך ואף לפני הארון:(יז) במקומו - במקום שהכין לו והוא בתוך האהל וגו':(יט) לכל העם - הבאים עם

159

מצודת דוד הושע פרק ג

 לו לעם:ואין שר - בכל ימי גלותם לא יהיו עובדים למי משרי מעלה לקבלו לאלוה דוגמת האשה ההיא שתהיה פרושה מאישה ועכ"ז תהיה פרושה מהזונים:ואין זבח - עם שיהיה המקדש חרב ואין שם זבח לשלמים אעפ"כ אין מצבה ר"ל לא יעשו מצבה להקריב בה לעבודת כוכבים:ואין אפוד ותרפים - מלת ואין משמשת בשתים כאלו אמר ואין תרפים ור"ל עם כי לא יהיה ביניהם אורים ותומים לשאול בו עתידות עכ"ז אין תרפים ר"ל לא יפנו אחרי התרפים לשאול בהם עתידות והדברים האלה בשורה טובה לישראל שבימי גלותם לא יפנו לא אל עבודת שרי מעלה ולא אל עבודת כוכבים אף שיהיו חסרים

160

מצודת דוד דברי הימים א פרק טו

 כו) בעזר - ר"ל בעבור שעזרם האלהים ולא נכשלו בנשאם לזה זבחו הקרבנות הללו מלבד השור ומריא שזבחו אחר כל ששת הצעדים האמורים בש"ב:(כז) מכרבל - היה מעוטף במעיל של בוץ וכן כל הלוים וכו':השר המשא המשררים - השר בהרמת הקול על המשוררים:אפוד בד - מין לבוש עשויה כעין האפוד של כ"ג והיא מיוחדת להמתבודדים בעבודת ה' וכן נאמר בשמואל שהיה חגור אפוד בד עם כי היה לוי:(כח) ובקול שופר - הוא הקול פשוט:(כט) ארון ברית - הארון שמונחים בו הלוחות הנתונים בברית:ותבז - בזתה אותו בלבה בחשבה שאין מהראוי למלך להקל בכבודו כ"כ ועם שהוא לכבוד ארון ה':

1234567891011121314151617181920