אפוד

אפוד מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 460 מקורות עבור אפוד. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

מנחת שי בראשית פרשת תולדות פרק כז

 לו) זה פעמים: הפ"א רפה. [פעמים].(לז) ולכה אפוא: פהלחוד עם ה"א כתי' בסוף תיבות' באוריית'. ועיין מ"ש פוהבחיי. [ולכה].(לח) הברכה:98 הה"א בגעיא והבי"ת בשוא לבדו ורפה בספרי' מדוייקי'. וכן הוא פזבמכלול דף ס"א, פחובמעשה אפוד פ' ל', פטוברב פעלים, צלא כמנחת כהן שכתב הבי"ת בשוא פתח. [הברכה].(לט - מ) השמים מעל, ועל חרבך תחיה: חצי הספר בפסוקים.ואת אחיך תעבד: חס' וי"ו וכל אוריית' דכותי', צאובב"ר פ' ס"ז א"ר הונא אם זכה תעבוד ואם לאו תעבד. ויש צבנסח' אחרת שם. עיין צגיפה תוא' סימן ו' צדומתנות כהנה. [

142

מנחת שי בראשית - מקורות פרק ב

 ובזוהר: בראשית, מח ע"ב.נט בספ' ישעיה: יש' ג יח - כד.ס שמו' רבה: פרשה מא ה.סא ומדרש חזית: שיר השירים רבה, פרשה ד יא א.סב שרשים: לק"ח, 183 ע"א.סג ואפודי: מעשה אפוד, הפרק העשרים ושנים, עמ' 121.סד ובספר פתח דברי: בנין פעל, סו ע"א.סה איך לא עזבה: יר' מט כה.סו שלחה אמכם: יש' נ א.סז לקחה זאת: פסוקנו.סח ור' יונה: הרקמה, עמ' שמ.סט ובמסורת: מ"ק - ד על אתר.ע ובגדי ערומים: איוב כב ו.עא דברי חכמים: ע"פ קהלת ט יז.עב מסורת איוב: מ"ג - ד איוב טו ה.עג

143

מנחת שי בראשית - מקורות פרק כז

 ט.פג צחק עשה לי: בר' כא ו.פד זבדני: בר' ל כ.פה לחוד עם ה"א וכו': הרמ"ה, ל"ך.פו הבחיי: על אתר, ד"ה ולכה.פז במכלול: מח ע"א.פח ובמעשה אפוד: פרק ל, עמ' 167.פט וברב פעלים: שער האותיות, החלק השני, 13 ע"א.צ לא כמנחת כהן: על אתר.צא ובב"ר: פרשה סז ז.צב נסח' אחרת: 'ואם לאו תאבד'.צג יפה תוא': על ב"ר פרשה סז ו, שצב ע"א, ד"ה ה"ג אם זכה.צד ומתנות כהנה: על ב"ר פרשה סז ז, ד"ה אם זכה.צה חזקוני: על אתר.צו בחיי: על אתר.

144

מנחת שי שמות - הערות פרק כח

 כן, שהנה שם לא ייחס את הצירי לספרים ספרדים, אף לא למקצתם, אלא ל'ס"א' (ספרים אחרים? ספר אחד?).75 כך בכ"י ל. בכ"י א העתיק נורצי בטעות: 'שבטענותיו של רד"ק'.76 הספר מגן דוד הוא הגנה על רד"ק (=דוד) מפני טענות יצחק דוראן (מעשה אפוד) כלפיו. בספרו מפרט אלישע בן אברהם טעויות של האפודי בטענותיו. נורצי מפנה כאן לטעויות נז ו־נט שבהן נדון עניין דיגוש וריפוי הכ"ף ב'שתי כתפות'.77 [נראה שנורצי מפרש כי קדמא' מכוון להיקרות הראשונה בפסוק וב' מכוון להיקרות השנייה. אולם הציון קדמא' בא להבדיל את הפסוק הזה מחברו (שמ' לט כ) ששתי היקרויות אפד בו

145

מנחת שי שמות - מקורות פרק כח

 שמ' כח ד.לט הרמ"ה: אפ"ד.מ עשרה הוו: עכ"ל הרמ"ה.מא בריש ויקהל: מ"ש שמ' לה ט ('לאפוד').מב לשון למודים: לשון למודים, שער א, פרק ד, ד"ה במפסיק, [9] ע"א.מג האפודי: מעשה אפוד, פרק ל"א, עמ' 174.מד וסקלתו באבני': דב' יג יא.מה ובאותו הפרק עצמו: שם, עמ' 172.מו מגן דוד: מעשה אפוד, הערות ותוספות, עמ' 247.מז בהעתק הללי: לפי גינצבורג, מסורה, ג, עמ' 117 (ולפי אבן ספיר), המחלוקת הזאת מתייחסת לפסוק הקודם, פס' כו, ואילו בפסוקנו 'האפוד' מלא.מח במסורת: מ"ג - ד שמ' כח ד.מט וכמ"ש: מ"ש שמ' לה ט ('לאפוד').נ

146

מנחת שי במדבר - מקורות פרק יא

 א במ"ג: מ"ג - ד יח' א א.ב הרמ"ה: אס"ף.ג פתח דברי: בנין פעל קל מנחי העין, פ ע"א.ד וסרו הצפרדעי': שמ' ח ז.ה כי שמו: בר' מ טו.ו האפודי: מעשה אפוד, פרק ששה עשר, עמ' 96.ז רב פעלים: שער הפעלים, החלק השני, 162 ע"א.ח ויצר: בר' ב יט.ט ויבן: בר' ב כב.י מ"ש: מ"ש יר' יא י ('שבו').יא הרמ"ה: דו"ך.יב ועיין מ"ש: מ"ש שמ' יב לט ('עגת').יג במסור': מ"ג - ד על אתר.יד מכילתא: בשלח, מסכת דשירה, פרשה ו.טו וילמדנו: תנחומא בשלח סי' טז, פט ע"א.טז

147

מנחת שי במדבר - מקורות פרק לד

 ים־כנרת: במ' לד יא ועוד.ה ים־המלח: פסוקנו ועוד.ו העם־הזה: שמ' ג כא ועוד.ז ים סוף: שמ' יג יח ועוד.ח עם ה': שופ' ה יא ועוד.ט והאפודי: מעשה אפוד, פרק ל"ב, עמ' 176.י אשר גר שם: בר' לה כז.יא כתב הדת: אס' ד ח.יב משגב לנו: תה' מו ח, יב (בעל 'מעשה אפוד' מזכיר פה גם את 'בז לרעהו' - מש' יא יב; יד כא).יג בז לדבר: מש' יג יג.יד מגן דוד: הערות ותוספות, בתוך מעשה אפוד, עמ' 248.טו בשער השמות: מכלול, קמה ע"ב.טז לשון למודי': לשון

148

מנחת שי דברים - מקורות פרק יב

 מנחת שי דברים - מקורות פרק יבא ובמסורת הדפוס: מ"ג - ד על אתר.ב במסורת ירמיה: מ"ג - ד יר' ו כ.ג הכהן: מנחת כהן, על אתר.ד במכלול: עא ע"א.ה האפודי: מעשה אפוד, הפרק הששה עשר, עמ' 100.ו המסורת: מ"ג - ד על אתר.ז כמ"ש: מ"ש נחמ' י לט ('יעלו את מעשר'); דב' יד כג ('מעשר').ח במ"ג: מ"ג - ד איוב יד טו.ט הרמ"ה: י"ד.י את דמי אחיך: בר' ד יא.יא ובחילופי ב"א וב"נ: חילופים - ד.יב בסוף משפטים: שמ' כג לא.יג וסוף שופטי': דב' יט ח.יד בפ' בראשית: בר' ג יא,

149

מנחת שי דברים - מקורות פרק יג

 מנחת שי דברים - מקורות פרק יגא ולא תעבדם: שמ' כ ד; כג כד; דב' ה ח.ב לשון למודי': שער א, פרק ד, ד"ה במפסיק, [9] ע"א.ג האפוד: מעשה אפוד, פרק ל"א, עמ' 172, 174.ד כמ"ש: מ"ש שמ' כח כז ('על שתי כתפות').

150

מעשי ה' מעשי מצרים פרק יג (פרשת וארא)

 וכבר רצו לומר שענין השאלה הזאת היתה שלא על מנת להחזיר, שכן נמצא לשון שאלה בענין מתנה, כמו שנאמר בגדעון (שופטים ח, כו) ויהי משקל נזמי הזהב אשר שאל, והיתה השאלה ההיא שלא על מנת להחזיר. אבל לדעתי אין הנידון דומה, שענין שאילת גדעון לא היתה לעצמו רק לעשות אפוד לרבים, אבל לא יצדק לשון שאלה כשרוצה הדבר לעצמו. ועוד שהשאלה היתה אשה משכנתה, ואשה רשות אחרים עליה ואיך תתן ממנה, ועוד בשגם ימצא לשון שאלה בשואל מתנה, ודאי לא יתכן שיאמר שפלוני השאיל לשמעון והוא בתורת מתנה. ובעניננו נאמר נתן את חן העם וישאילום. ואין ראיה ממה שנאמר (שופטים

1234567891011121314151617181920