אסמכתא

אסמכתא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8378 מקורות עבור אסמכתא. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק א

 תא שמע ברכות אין מעכבות זו את זו, ולוי איקלע לבי הילולא ובריך שית, לבר יין, קא משמע לן דאף על גב דחסר לא חייש, דלמא שאני התם דאמר חד יצירה. הלכה בומנין לברכת כלה מן התורה, שנאמר ויברכו את רבקה.מידי בכוס ברכוה, אלא אסמכתא היא. ור' יוחנן אמר מהכא, ויברך אותם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו, אלא מעתה בחיות דכתיב בהו ויברך אותם אלהים הכי נמי, אלא משום דכתיב ויבן י"י אלהים את הצלע, ותאנה שכן בכרכי הים קורין לקלעיתא בנייתא. הלכה גומנין שאפילו אלמנה צריכה ברכה, שנאמר ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו

2

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וישב פרק לח

 לבעליו והחוזר בו בא לב"ד ומקבל עליו קללת מי שפרע. ואותבינן לר' יוחנן מהא דתניא הנותן ערבון לחבירו על הבית או על השדה וא"ל אם אני חוזר בך הרי ערבוני מחול לך, והלה אומר אם אני חוזר בך אכפול לך ערבונך נתקיימו התנאים דברי ר' יוסי, ור' יוסי לטעמי' דאמר אסמכתא קניא, ר' יהודה אומר דין שיקנה כנגד ערבונו, אמר רשב"ג במה דברים אמורים דדין בזמן שאמר ערבוני יקון, כלומר יקנה אולי דעתי' דבההוא ערבון ניחא לי' דליקני' טפי לא, אבל מכר לו בית או שדה באלף זוז ונתן לו מהן חמש זוז קנה הקרקע כולה, ופורע לו את השאר

3

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת מקץ - ויגש פרק מד

 כתף, ועל שכר פונדק, ועל שכר דיוקנאות, יכול אפילו זקפן עליו במלוה, ת"ל משאת מאומה, וערב דבשעת מתן מעות הוא דלא בעי קנין כדפרישית טעמא, אבל היכא דאוזפי ולבסוף קא תבעי ואמר ליה הב לי ערבא ואתי האי ויהיב ליה ערבא צריך קנין דלישתעבד, דכיון דלאו אהימנותיה סמוך הוי ליה אסמכתא בעלמא אי קני מיניה משתעבד אי לא לא, ותנן ערב היוצא לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין, אמר רב יהודה אמר שמואל תנוק שקנו מידו לא משתעבד תנוק הוא דקא אניס ליה מלוה ואתא האי והוה ליה ערב ואמר הנח אותו ואני אתן פטור שלא על אמונתו הלוהו.

4

ילקוט שמעוני תורה פרשת לך לך

 לאחד כגון שילדה ואחר כך הטבילה, יליד בית שנמול לשמונה כגון שהטבילה ואח"כ ילדה, מקנת כסף שנמול לשמונה כגון שלקח שפחה ואח"כ ילדה, מקנת כסף שנמול לאחד כגון שלקח שפחה וולדה עמה המול ימול [י"ז, י"ג] לרבות ציצין המעכבין את המילה, את בריתי הפר [י"ז, י"ד] לרבות המשוך, מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא דאמר רב הונא דבר תורה משוך אוכל בתרומה ומדבריהם גזרו עליו מפני שנראה כערל תני ישראל מל את הכותי כותי לא ימול את ישראל מפני שמל לשם הר גרזים דברי ר' יהודה א"ל ר' יוסי וכי היכן מצינו מילה בתורה לשמה אלא מל והולך עד שתצא נפשו, אמר

5

ילקוט שמעוני תורה פרשת וישב

 ויהי בלדתה ויתן יד [ל"ח, כ"ח] אמר ר' הונא הוציא עובר ידו והחזיר אמו טמאה לידה שנאמר ויהי בלדתה ויתן יד [ל"ח, כ"ח], והא תנן הוציא עובר את ידו אין אמו חוששת לכל דבר לחוש חוששת ימי טהרה לא יהבינן עד דנפיק רוביה ואינה חוששת מדאורייתא אבל מדרבנן חוששת וקרא אסמכתא בעלמא, והנה תאומים [ל"ח, כ"ז] מלא כתיב על וימלאו ימיה ללדת שלשה הן נאמנין לאלתר ואלו הן החיה והשיירא והמטהרת חברתה [ובלבד] מעל"ע וכו' ויהי כמשיב ידו [ל"ח, כ"ט] זה רבה על כל הפריצים ממך יעמוד עלה הפורץ לפניהם, ואחר יצא אחיו [ל"ח, ל] כמה ידות כתובות כאן ר'

6

ילקוט שמעוני תורה פרשת משפטים

 משמע לן דבריה בפני עצמה הוא, אלא טומטום ספיקא הוא אצטריך קרא למעוטי ספיקא אמר אביי כשביציו מבחוץ, כל זכורך לרבות את הקטנים, והא אנן תנן חוץ מחרש שוטה וקטן לא קשיא כאן בקטן שלא הגיע לחינוך כאן בקטן שהגיע לחינוך, קטן שהגיע לחינוך דרבנן הוא, אין הכי נמי וקרא אסמכתא בעלמא הוא וקרא למאי אתא לכדאחרים דתניא המקמץ והמצרף את הנחשת והבורסקי פטורין מן הראיה משום שנאמר כל זכורך מי שיכול לעלות עם כל זכורך יצאו אלו שאינן יכולין לעלות עם כל זכורך, את פני האדון ה' מי שאין לו אלא אדון אחד יצא עבד שיש לו אדון אחר,

7

ילקוט שמעוני תורה פרשת ויקרא

 את הארי גם (את) הדוב הכה עבדך, וסמך ידו ולא יד בנו ולא יד עבדו (כתוב ברמז תל"ח), קרבנו ולא הבכור, שיכול והלא דין הוא ומה שלמים שאין קדושתן מרחם טעונין סמיכה, בכור שקדושתו מרחם אינו דין שיטעון סמיכה, איכא למיפרך מה לשלמים שכן טעונין סמיכה ונסכים וחזה ושוק, קרא אסמכתא בעלמא אלא קראי למה לי, קרבנו ולא קרבן חברו, קרבנו ולא קרבן גוי, קרבנו לרבות כל בעלי קרבן לסמיכה, תניא יורש סומך יורש ממיר ר"י אומר יורש אינו סומך יורש אינו ממיר מ"ט דר' יהודה דכתיב קרבנו ולא קרבן אביו, ויליף תחלת הקדש מסוף הקדש מה סוף הקדש יורש

8

ילקוט שמעוני תורה פרשת שמיני

 פרה אסור הני מילי היכא דיצא לאויר העולם אבל במעי אמו שרי, אמר ר' יוחנן השוחט את הבהמה ומצא בה דמות יונה אסורה באכילה בעינא פרסות וליכא כל בבהמה תאכלו לרבות את השליא, יכול אפילו יצתה מקצתה ת"ל אותה ולא שליתה, מכדי אין שליא בלא ולד למה לי קרא, קרא אסמכתא בעלמא:אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה [יא, ד] זה אי אתה אוכל אבל אתה אוכל הבא בסימן אחד ואיזה זה טמא שנולד מן הטהור ועיבורו מן הטהור, יכול אפילו עיבורו מן הטמא תלמוד לומר שור שה כשבים ושה עזים עד שיהא אביו כבש ואמו כבשה דברי רבי

9

ילקוט שמעוני תורה פרשת אחרי מות

 הלכתא קרא למה לי, לרבות את הגרים, סד"א ישראל כתיב, קמ"ל, אמר מר לרבות ענוי יום הכפורים מדרב יהודה אמר רב נפקא לא נצרכה אלא לתוספת ענוי, סד"א הואיל ומיעט רחמנא לתוספת ענוי מעונש ואזהרה לא נתחייבו נשים [כלל] קמ"ל, אמר מר כל לרבות הקטנים בקטן שהגיע לחינוך ומדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא, וקרא למאי אתא לר' אליעזר כדאית ליה לגר שנתגייר בינתים ולרבנן כדאית להו שכל ישראל ראוין לישב בסוכה אחת, אזרח זה אזרח, האזרח לרבות נשי האזרחים, גר זה הגר, הגר לרבות נשי הגרים, בתוככם לרבות את הנשים ואת העבדים (המשוחררין) כי ביום הזה יכפר עליכם, אפילו כל המועדות

10

ילקוט שמעוני תורה פרשת אמור

 הרי זו מגורשת, ורבנן האי איש עד שיתירנה לכל איש ואיש, אביי אמר טעמא דרבי אליעזר מהכא ואשה גרושה מאישה אפילו לא נתגרשה אלא מאישה נפסלה מן הכהונה אלמא הוי גיטא, ורבנן איסור כהונה שאני. גרושה מאישה לא יקחו אין לי אלא גרושה חלוצה מנין, תלמוד לומר ואשה, מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא:לא יקחו [כא, ז] לא יקחו מלמד שאף האשה מוזהרת על האיש, כי קדוש הוא לאלהיו הוא ולא מלך הוא ולא נזיר. מנין שאם אינו רוצה דפנו, תלמוד לומר וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב להגיד מה גרם, קדוש יהיה לך לרבות בעלי מומין, כי קדוש אני

1234567891011121314151617181920