אנדרוגינוס

אנדרוגינוס מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 833 מקורות עבור אנדרוגינוס. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת ביכורים פרק ד

 משנה מסכת ביכורים פרק דמשנה אאנדרוגינוס יש בו דרכים שוה לאנשים ויש בו דרכים שוה לנשים ויש בו דרכים שוה לאנשים ונשים ויש בו דרכים אינו שוה לא לאנשים ולא לנשים:משנה בכיצד שוה לאנשים מטמא בלובן כאנשים וזוקק ליבום כאנשים ומתעטף ומסתפר כאנשים ונושא אבל לא נישא כאנשים וחייב בכל מצות האמורות בתורה כאנשים:משנה גכיצד שוה לנשים מטמא באודם כנשים ואינו מתייחד עם האנשים כנשים ואינו עובר על בל תקיף ולא על בל תשחית ולא על בל תטמא למתים כנשים ופסול מן העדות כנשים ואינו נבעל בעבירה כנשים ונפסל מן הכהונה כנשים:משנה ד

2

משנה מסכת יבמות פרק ח

 ולא מיבם וכן אילונית לא חולצת ולא מתיבמת הסריס שחלץ ליבמתו לא פסלה בעלה פסלה מפני שהיא בעילת זנות וכן אילונית שחלצו לה אחין לא פסלוה בעלוה פסלוה מפני שבעילתה בעילת זנות:משנה ו[*] סריס חמה כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה רבי יוסי ור' שמעון אומרים אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה רבי יהודה אומר טומטום שנקרע ונמצא זכר לא יחלוץ מפני שהוא כסריס אנדרוגינוס נושא אבל לא נישא ר' אליעזר אומר אנדרוגינוס חייבים עליו סקילה כזכר:

3

משנה מסכת נדה פרק ג

 היה מרוקם תשב לזכר ולנקבה:משנה ד[*] המפלת סנדל או שליא תשב לזכר ולנקבה שליא בבית הבית טמא לא שהשליא ולד אלא שאין שליא בלא ולד רבי שמעון אומר נימוק הולד עד שלא יצא:משנה ה[*] המפלת טומטום ואנדרוגינוס תשב לזכר ולנקבה טומטום וזכר אנדרוגינוס וזכר תשב לזכר ולנקבה טומטום ונקבה אנדרוגינוס ונקבה תשב לנקבה בלבד יצא מחותך או מסורס משיצא רובו הרי הוא כילוד יצא כדרכו עד שיצא רוב ראשו ואיזהו רוב ראשו משיצא פדחתו:משנה ו[*] המפלת ואין ידוע מה הוא תשב לזכר ולנקבה אין ידוע אם ולד היה אם לאו תשב לזכר ולנקבה ולנדה:משנה ז[*] המפלת

4

תוספתא מסכת ביכורים (ליברמן) פרק ב

 הלכה בכיצד שוה לחיה ולבהמה מפשיט בו חבור כחיה וכבהמה ונוהג בו גיד הנשה כחיה וכבהמה אם אמר הריני נזיר שזה חיה ובהמה הרי זה נזיר ר' יוסה בי ר' יהודה אומ' כוי בריה לעצמו ולא יכלו חכמים להכריע עליו אם חיה אם בהמה הלכה גאנדרוגינוס יש בו דרכים שוה לאנשים ויש בו דרכים שוה לנשי' ויש בו דרכים שוה לאנשים ולנשים ויש בו שאינו שוה לא לאנשים ולא לנשים הלכה דדרכים ששוה בהן לאנשים מיטמא בלובן כאנשים נושא אבל לא נישא כאנשים ואין מתיחד עם הנשים כאנשים ואין נזון עם הבנות כאנשים ואין נעטף ומספר כאנשים

5

תוספתא מסכת בכורות (צוקרמאנדל) פרק ד

 הלכה טויש דברים שהן כמומין ושוחטין עליהן במקדש ואין שוחטין עליהן בגבולין ואלו הן הנימוס הצומח והצומים ונקבה שיש לה קרנים: הלכה טזאיזה הוא נמוס כל שאין לו קרניים צומוס כל שאין לו אזנים צומת שאזניה מגופפות רבי אילעי אומר משם ר' ישמעאל אנדרוגינוס בכור הוא ומומו בו ישחט עליו וחכמים אומרים אין קדושה חלה עליו אלא יצא וירעה בעדר ר' שמעון אומר הרי הוא אומר כל הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך הזכר תקדיש לי"י אלהיך שכל מקום שנ' זכר מוציא טומטום ואנדרוגינוס מן הכלל:

6

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ה

 אינו מפסיק הלכה ידהכל חייבין בברכת המזון כהנים לוים וישראל גרים ועבדים משוחררין חללים נתינים ממזרין סריס אדם וסריס חמה פצוע דכא וכרות שפכה כולן חייבין ואין מוציאין את הרבים ידי חובתן טומטום ואנדרוגינוס חייבין ואין מוציאין את הרבים ידי חובתן הלכה טואנדרוגינוס (מוציא את) מוציא את מינו ואינו מוציא את שאינו מינו טומטום אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו הלכה טזמי שחציו עבד וחציו בן חורין אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו הלכה יזנשים ועבדים וקטנים פטורין ואין מוציאין את הרבים ידי חובתן באמת אמרו אשה מברכת לבעלה בן

7

תוספתא מסכת פרה (צוקרמאנדל) פרק ה

 והיה ר' שמעון מטהר וחכמים מטמאין: הלכה זהכל כשרין לקדש חוץ מן החרש שוטה וקטן ור' יהודה מכשיר בקטן ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה אומר חרש שוטה וקטן שקדשו ואחרים רואין קדושן כשר טומטום קדושו פסול מפני שהוא ספק ערל והערל פסול לקדש אנדרוגינוס קידושו כשר ור' יהודה פוסל מפני שהוא ספק אשה ואשה פסולה לקודש: הלכה חשולי כלי עץ כלי עצם וכלי זכוכית אין מקדשין בהן קרדן ושפן ועשאן כלים מקדשין בהן מגופת שהתקינה לכלי כשרה לקדש בה ביצת הנעמית כשרה לקדש בה החוקק באמת המים בין בית הקבלה אף על פי שתלשוהו המים

8

מכילתא דרבי ישמעאל בא - מסכתא דפסחא פרשה ג

 בן יוחאי אומר שכנו מכל מקום: במכסת נפשות. אין מכסת אלא מנין שישחטנו למנוייו ואם שחטו שלא למנייו עבר על מצוה. שומע אני שיהא כשר. ת"ל איש לפי אכלו תכוסו. שנה עליו הכתוב לפסול. ד"א במכסת נפשות למה נאמר לפי שנאמר איש אין לי אלא איש אשה טומטום אנדרוגינוס מנין תלמוד לומר במכסת נפשות ריבה משמע מביא את אלו ומביא את החולה ואת הקטן שאינן יכולין לאכול כזית תלמוד לומר איש לפי אכלו יצאו החולה והקטן שאינן יכולין לאכול כזית שאין שוחטין עליהן: תכוסו על השה. רבי יאשיה אומר לשון סורסי הוא זה כאדם שאומר לחבירו כוס לי טלה זה:

9

ספרא תזריע פרשה א פרק א

 המילה, או מקיים אני השמר בנגע הצרעת אף במילה, ומה אני מקיים ימול בשר ערלתו בזמן שאין שם בהרת, תלמוד לומר בשר אף על פי שיש שם בהרת.(ה) ערלתו ערלתו וודאי דוחה את השבת ואין הספק דוחה את השבת, ערלתו ערלתו וודאי דוחה את השבת, ואין אנדרוגינוס דוחה את השבת, רבי יהודה אומר אנדרוגינוס דוחה עליו את השבת, וחייבים עליו כרת, ערלתו ערלתו וודאי דוחה את השבת ואין ולד בין השמשות דוחה את השבת, ערלתו ודאי דוחה את השבת ואין שנולד מהול דוחה את השבת, שבית שמאי אומרים צריך להטיף ממנו דם ברית ובית הלל אומרים אינו צריך.(ו

10

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה ח

 נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, רבי יוחנן פתח (תהלים קלט) אחור וקדם צרתני וגו', א"ר יוחנן אם זכה אדם אוכל שני עולמות שנאמר אחור וקדם צרתני ואם לאו הוא בא ליתן דין וחשבון שנאמר (שם /תהלים קל"ט/) ותשת עלי כפכה, אמר רבי ירמיה בן אלעזר בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון אנדרוגינוס בראו הדא הוא דכתיב זכר ונקבה בראם, א"ר שמואל בר נחמן בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון דיו פרצופים בראו, ונסרו ועשאו גביים גב לכאן וגב לכאן, איתיבון ליה והכתיב ויקח אחת מצלעותיו אמר להון מתרין סטרוהי, היך מה דאת אמר (שמות כו) ולצלע המשכן דמתרגמינן ולסטר משכנא וגו',

1234567891011121314151617181920