אמתלא

אמתלא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2938 מקורות עבור אמתלא. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת גיטין פרק ט

 כתב עד כשר וכך היו נקיי הדעת שבירושלים עושין כתב חניכתו וחניכתה כשר [*] גט מעושה בישראל כשר ובגוים פסול ובגוים חובטין אותו ואומרים לו עשה מה שישראל אומרים לך וכשר:משנה ט[*] יצא שמה בעיר מקודשת הרי זו מקודשת מגורשת הרי זו מגורשת ובלבד שלא יהא שם אמתלא איזו היא אמתלא גירש איש פלוני את אשתו על תנאי זרק לה קדושיה ספק קרוב לה ספק קרוב לו זו היא אמתלא:משנה י[*] בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר ערוה שנאמר (דברים כ"ד) כי מצא בה ערות דבר ובית הלל אומרים אפילו הקדיחה

2

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת גיטין פרק ט

 שכן מפני חיי נפש. אתא רבי חזקיה רבי יעקב בר אחא רבי יסא בשם רבי יוחנן האומר איני זן ואיני מפרנס אומרים לו או זן או פרנס או פטור:הלכה ימתני' יצא שמה בעיר מקודשת הרי זו מקודשת מגורשת הרי זו מגורשת ובלבד שלא יהא שם אמתלא ואי זו היא אמתלא גירש איש פלוני אשתו על תנאי זרק לה קידושיה ספק קרוב לה ספק קרוב לו זו היא אמתלא: גמ' רבי יסא בשם רבי יוחנן נירות דולקין ושיחות בני אדם משיחין. התיב רבי זעירא קומי רבי יסא והא תנינן יצא שמה בעיר מקודשת הרי זו מקודשת. מגורשת הרי זו

3

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (דברים) פרשת כי תצא

 ומתוקים מדבש ונופת צופים, אמר לון מארי מתיבתאן בגין האי שכיר דאיהו עבד דאתי לקבלא תלת צלותין תקינו מארי מתניתין דלכון למהוי בר נש בתלת ברכאן קדמאין כעבד דמסדר שבחוי קמי מאריה ובאמצעיות כעבד דמקבל פרס ממאריה, ובבתראי כעבד דנטל פרס ממאריה ואזיל ליה ובגין דא עבד אברהם ורבקה איהו אמתלא להאי כד קודשא בריך הוא ישלח למטטרון דאיהו עבדא דיליה בגין צלותא איהו יימר לגביה (בראשית כד) אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי, כלומר אולי צלותא לא בעי למיזל אבתראי, אמר ליה קודשא בריך הוא ונקית משבועתי זאת דחכמה איהו אבא דנחית בצדיק לנטרא שכינתא בגלותא ומתמן שלח בגינה,

4

זוהר מהדורת הסולם - דברים פרשת כי תצא מאמר ביומו תתן שכרו

 אמר לון, מארי מתיבתאן, בגין האי שכיר, דאיהו עבד, דאתי לקבלא תלת צלותין, תקינו מארי מתניתין דלכון, למהוי בר נש, בתלת ברכאן קדמאין, כעבד דמסדר שבחין קמי מאריה. ובאמצעיות, כעבד דמקבל פרס ממאריה. ובבתראי, כעבד דנטל פרס ממאריה, ואזיל ליה.[אות נ] ובגין דא, עבד אברהם, ורבקה, איהו אמתלא להאי, כד קודשא בריך הוא, ישלח למטטרון דאיהו עבדא דיליה, בגין צלותא איהו יימר לגביה, אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי. כלומר, אולי צלותא לא בעי למיזל אבתראי. אמר ליה קודשא ב"ה, ונקית משבועתי זאת. דחכמה איהו אבא, דנחית בצדיק, לנטרא שכינתא בגלותא, ומתמן שלח בגינה.[אות נא] אמר ליה ההוא

5

ספר הלכות גדולות סימן לב - הלכות מיאון

 אני וחזרה ואמרה אין אשת /איש/ אני נאמנת. אמרי, בשלמא היכא דאמרה אשת איש הייתי גרושה אני נאמנת, דקא תליא נפשה במילתא דשכיחא דכולהי נשי מינסבן לגברי ומיגרשן, אלא אמרה אשת איש אני וחזרה ואמרה אין אשת איש אני אמאי נאמנת, כל כמינה, אמר רבה בר רב הונא כגון שנתנה אמתלא לדבריה, תניא נמי הכי אמרה אשת איש אני וחזרה ואמרה אין אשת איש אני אין נאמנת, ואם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת, ומעשה באשה אחת שהיתה גדולה בנוי ואמרי לה גדולה בנינוה שתבעוה לינשא ואמרה להם מקודשת אני, לימים עמדה ונשאת, אמרו לה מה ראית, אמרה להם בתחילה כשבאו עלי

6

ספר הלכות גדולות סימן לט - הלכות גיטין

 אחת ואחת תולה עצמה בגוי ומפקעת עצמה מבעלה. אמר רב נחמן אמר שמואל גט מעושה בישראל, כדין כשר, שלא כדין פסול ופוסל, ובגוים כדין פסול ופוסל, שלא כדין אפילו ריח הגט אין בו.(שם) יצא שמה בעיר מקודשת, הרי זו מקודשת, מגורשת, הרי זו מגורשת, ובלבד שלא תהא שם אמתלא. ואיזו היא אמתלא, גירש פלוני את אשתו על תנאי, זרק לה קידושיה ספק קרוב לה ספק קרוב לו, זו היא אמתלא. מגורשת ואסרינן לה אגברא, והאמר רב אשי כל קלא דבתר נישואין לא חיישינן, הכי קאמר, מקודשת, הרי זו מקודשת, מקודשת ומגורשת הרי זו מגורשת קול ושוברו עמו. אמר עולא (

7

ספר הלכות גדולות סימן מא - הלכות נידה

 שנאמר (ויקרא טו, כח) וספרה לה לדעתה. והיכא דהוחזקה נדה בשכנותיה, כגון דהויא לבישא הנך מאני דלבשה בנדותה, ובא בעלה ואמרה טהורה אני, לא מהימנא ואסירה, דאמר רב יהודה הוחזקה נדה בשכנותיה ושמשה לבעלה לוקה עליה משום נדה. אמרה טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני, (כתובות כב א) אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת.[עמוד תמג] ושפחה מיחייבא למנקט ימי נדה לבעלה, דתניא בנידה (כריתות ז: ותו"כ מצורע פ"ה) (ויקרא יב, ב) דבר אל בני ישראל אין לי אלא בנות ישראל גיורת ושפחה המשוחררת מנין, ת"ל אשה מכל מקום.איתמר (נדה טז א) אשה שיש לה ווסת והגיע שעת ווסתה ולא

8

משפטי שבועות לרב האי גאון חלק א שער שבועת היסת

 אמר אביי מה נעביד ליה אינהו אמרי אוזפיה ואינהו אמרי פרעיה, רבא אמר כל האומר לא לויתי כאילו אומר לא פרעתי דמי. והלכה כרבא. ולא יתכן לקבל שבועתן בעת שמכחיש העדים. אבל עד אחד אם מכחישו הנתבע ואפילו אם יהיו דבריו קרובים מחייבו גזירה לנתבע. ואם אינו מכחישו אלא נותן אמתלא לדבריו אין מחייבו גזירה, שאין העד אחד מחייבו גזירה אלא במקום שאילו היה אחר עמו היה מתחייב ממון, וזה אילו היו אפילו שנים כיון שנתן אמתלא לדבריו לא היו מחייבין אותו, וכאשר פירש' בתחלת דברי על זה. אלא אם יהיה העד אחד מעיד בקנין ומחייבו שבועה ואפילו אם אינו

9

שאילתות דרב אחאי פרשת אחרי מות שאילתא צו

 ואמר מר משגרו לאנשי ביתיה במתנה כי היכי דליהוו שלמא ואי אישתייא אתו לידי הרגל עבירה ולבסוף אמרה לרב טהורה אני אלא אחותך היא דאיקלעא לגבאי ואמינא אי שתייא ליה אנא היא אמרה לא קא עבדא לי יקרא אמרנא אשדרתיה לך דתשתייה אינהו אמר ליה רב אף בזו אם נותנת אמתלא לדבריה נאמנת תנא מיניה ארבעין זימנין למימרא דקבלה ואפילו הכי שמואל לא עבד עובדה בנפשיה וכן הילכתא חמשה דמים טמאים באשה האדום והשחור וכקרן כרכום וכמימי אדמה וכמזג ושלשה טהורים הירוק וכמימי בשר צלי וכמימי תלתן.

10

תשובות הגאונים - גאונים קדמונים סימן נה

 תשובות הגאונים - גאונים קדמונים סימן נהודכת' בתר דאישתבע שמעון אייתי ראובן שהדא אחרינא דאסהיד כאידך חקרינן בהאי שהדא בתרא טפי קלי דאמרינן ליה מאי טעמא לא אתית האי שהדא מעיקרא אי אמר דבר העולה על הלב ומייתי אמתלא דבריו ומיבררא עדות דבתרא יחייבו לשמעון למיתן דינרי בשני עדים בשנים קדמוניות הוה באנשי יראת שמים וחמורים על בני אדם נדרים ושבועות ואף על הנשים וכל אשה דהות תבעה כתובתה הוה משבעין לה ושקלה דתנן אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה וכיוון דאקילו שבועות על בנות ישראל והוה מעשה דייהנא סם המות דלא ידעי דשבועה היא אלה נמנעו מלהשביעה והתקין

1234567891011121314151617181920