אמתלאי

אמתלאי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 32 מקורות עבור אמתלאי. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

חומת אנך בראשית פרשת לך לך

 יכולים לעשות שום דבר רק בצירוף וכונות נעשו. ועוד דייק ואת הנפש אשר עשו דמשמע דעשו הנפש ולא הגוף ולז"א שגיירום ותקנו נפשם:ד. עד מקום שכם עד אלון מורה. פירש"י להתפלל על בני יעקב כשיבואו להלחם בשכם אפשר לומר במ"ש רבינו האר"י זצ"ל דדינה היתה גלגול אמתלאי בת כרנבויז) אמו של אברהם אע"ה שבא עליה תרח בנדתה ותקונה היה על ידי שכם שבא עליה ולקח כל הזוהמא בסוד ותהי נדתה עליו ודבקתו הרעה ונתקנה אמתלאי ואפשר דעל זה התפלל דבשכם יהיה תקון אמו וכן תיבות עד מקום שכם בגימ' לתק"ן א"ם וכיוין על השבטים שהרגוהו להצילם א"נ יש

2

חומת אנך בראשית פרשת וישלח

 ועוד יש לחקור כי כאשר שמע כי טמא בתו לא עשה פרכוס ולא כתיב דנצטער וחרה לו. רק כתיב ויעקב שמע כי טמא את דינא בתו ולא עוד כאלו לא איכפת ליה ח"ו. גם מ"ש השבטים וכן לא יעשה יתר. אמנם יתישב הכל במ"ש רבינו האר"י זצ"ל דדינה היתה גלגול אמתלאי בת כרנבו אשתו של תרח שבא עליה בנדתה וכן דינה אותיות נידהלז) וענין זה של שכם היה תקונה שלקח כל הזוהמא בסוד ותהי נדתה עליו ונשארה נקיה. והשתא ניחא דיעקב אע"ה דידע סוד הענין ושהוא תקון דינה כששמע לא נתפעל מזה. והשמועה כי טמא את דינה אך הוא

3

חומת אנך בראשית פרשת מקץ

 קטן כי יוסף נפש אדם גימט' דעת עם הכולל ואסנת חכמה ונתיחדו חכמה ודעת (ט) אסנת ר"ת אדני סומך נופלים תמיד וקדושת יוסף הצדיק ע"ה לזכור חסדי ה' עמו בקראו שמה (י) לפי מ"ש רבינו האר"י זצ"ל והבאתיו בעניותי לעיל פ' וישלח באורך דענין שכם לטהר דינה כי היא היתה אמתלאי בת כרנבו אם אברהם אע"הלח) שהיתה נדה ושכם שאב זוהמתא ונשארה נקיה ע"ש באורך אז ידלג איזה ניצוץ קדוש שהיה בשכם ודינה ברה ונקיה ויצאה אסנ"ת והוא ר"ת אמתלאי סיגי נדתה תקנה (י"א) ואם תחשוב השו"ר זה יוסף הוא בגימט' אסנ"ת (י"ב) עוד אפשר דרך רמז ואסמכתא ונבין

4

חומת אנך איוב פרק ב

 רמז רבינו האר"י ז"ל בפסוק שלנו ואפשר לרמוז כי תיבות בשחין רע גימטריא הוא היה תרח. ולפי מה שרמז רבינו האר"י ז"ל יש לרמוז ויעקוד את יצחק בנו ר"ת איוב. כי בזה המקטרג לא יקטרג על אברהם ויצחק ע"ה. וכתבו גורי האר"י ז"ל דאיוב לקה בשחין רע על שבא על אמתלאי נדה וי"א שבא עליה בעל כרחה ולכן היא לא לקתה בשחין והיא נתגלגלה בדינה ובא עליה שכם ולקח את כל זוהמתה בסוד ותהי נדתה עליו:ותאמר לו אשתו וכו'. פירש הרמב"ן ז"ל כי האשה הזאת יריאת ה' על מנת לקבל פרס והוא השיב לה את הרע לא נקבל כי

5

חומת אנך קהלת פרק ח

 הם מצות חלוקות איכא אין מעבירין וגם בתמידין ומוספין נחשב הכל מצוה אחת ידע לב חכם להתבונן בדינין לכוין אל האמת:לא. עת אשר שלט האדם וכו'. פי' רבינו האר"י ז"ל שהסט"א עושקת הנשמות כמו נשמת אברהם אע"ה שהיתה מוטמעת בין הקליפות ובאה כשתרח ראש לעע"ז תבע אמתלאי בנדתה וחשב הסט"א זה עת לשחוק דנשמת אברהם תלכד יותר בסט"א ומקיש הויה ליציאה. אבל לרע לו שאברהם אע"ה ראש המאמינים ומילא העולם חסד זהת"ד וא"ש לפי מ"ש ר"ת דהאדם הם הגוים ודוק:לב. ובכן ראיתי רשעים קבורים וכו'. פי' בספר מקור חיים כי הרשעים יבואו בגלגול לתקן אשר עיותו ולקיים איזה

6

יוסף תהילות תהלים פרק כא

 פרימו של הסט"א מארץ תאבד ואינם מולידים וזרעם שיש רבבות הם מבני אדם מקרי וכיוצא עכ"ד ואפשר לסיים כי נטו עליך רעה שאין כונתם לקיים דברי ה' כמשל ההיא נפקת ברא שאומר בזהר הקדוש חשבו מזימה כגון מ"ש הרב האר"י ז"ל על נשמת אברהם אה"ע שחשבו להשימה בבא תרח על אמתלאי בנדתה כדי שתהא מטונפת ביותר ויחזיקו בה תמיד. אמנם לא עלתה בידם ותהי להפך וכמש"ה עת אשר שלט האדם באדם לרע לו וז"ש חשבו מזמה בל יוכלו:

7

נחל קדומים בראשית פרשת וישלח

 אותיות נידה כ"כ בשער הפסוקים למהרח"ו ז"ל באיוב וכן הוא בליקוטי תורה הנדפס שם. אך בסדר היום בל"ת הוא בסגנון אחר ע"ש ולבי תדוק הכל הולך אל מקום אחד. ואפשר לפי דבריו שז"ש אשר ילדה ליעקב כי כמו דכתיב יעקב אשר פדה את אברהם כן דינה בתו תקנה אם אברהם אמתלאי. ואפשר שז"ש במרמה וידברו אשר טמא דינה אחותם כי לפי האמת ע"י שכם נטהרה דינה והיא טמאה אותו אך להגדיל המדורה אמרו אשר הוא למראה עינים אשר טמא. ואפשר שברוה"ק ידעו כי תקון ניצוץ קדוש שבשכם הוא על ידי המילה ולהורגו אח"כ כאשר גלה סודו רבינו האר"י ז"ל שם.

8

פני דוד בראשית פרשת ויצא

 דהסברא מבחוץ דכיון דעבודה היא יעמוד בבגדיו לזה כתב רחמנ' לאפוקי הסבר' מבחוץ תיבת אחרים שיהיו פחותים מהם ודוק:יג) ותאמר אסף אלהים את חרפתי. אפשר במ"ש הרב עמודיה ז' עמוד עפר יעקב סי' ט"ז משם האר"י זצ"ל דאמתלאי אשת תרח נתגלגלה בדינה והוא אותיות נידה ששכבה אמתלאי נידה עם תרח. ותקונה שישכב עמה שכם וישאב ממנה כל הזוהמא ותטהר עש"ב ואמרו בתרגום יונתן כי רחל היתה מעוברת מדינה ולאה מיוסף ואתחלפו עובריא וז"ש רחל אסף אלהים את חרפתי שדינה שהיתה חרפה מתוקף הזוהמא של נידה אספה ממני ותצא דינה ובן ניתן לנו:יד) ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה

9

כף אחת סימן ט

 כף אחת סימן טסגולה להולך לפני מלך או שר ומושל:יאמר טו"ב פעמים אמתלאי בת כרנבו קודם שיעמוד לפניו ועוד יאמר מגדל עוז שם ה' בו ירוץ (יכוין בו ירוץ גימ' שדי ר"ת שומר דרך ה') צדיק ונשגב. ואם הוא לצרכי צבור יכוין שהוא מתעסק לש"ש ויזכיר זכות אבות אברהם איש החסד יצחק נאחז בגבורה יעקב כליל תפארת משה אחוז בנצח אהרן אחוז בהוד יוסף אחוז ביסוד דוד אחוז במלכות:

10

שבט מוסר פרק נב

 כנען אשר הרג כמה ילדים ושפך דמם ארצה על לא חמס בכפיהם. אמר להם מלאכים קדושים ידעתי וראיתי כי לא אנום ולא אישן ורואה אני ויודע הנסתרות והנגלות אבל אתם תראו מה אעשה לרשע לכופר הזה כי אשים ידי עליו ליסרו.אמר המגיד שבזמן ההוא הלכה אם אאע"ה אמתלאי שמה ולקחה איש תרח שמו ותהר ממנו ויהיה כמשלש חדשים ותגדל בטנה ופניה מוריקות אמר לה תרח בעלה מה לך אשתי פניך מוריקות ובטנך גדולה אמרה לו בכל שנה ושנה אירע לי זה החולי שיאמרו לו קולצנ"י אמר לה תרח הראיני בטנך שיראה לי שאת מעוברת ואם כך הוא אין ראוי

1234