אמרי בינה דרוש לפרשת ויחי

אמרי בינה דרוש לפרשת ויחי

  

דרוש לפרשת ויחי
ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. הקבצו ושמעו בני יעקב. ויש לדקדק למה נאמר כפל מתחלה האספו ואח"כ הקבצו:
ואיתא בגמ' פסחים אמר ר' שמעון בן לקיש ויקרא יעקב אל בניו כו'. בקש יעקב לגלות קץ הימין לבניו ונסתלקה ממנו השכינה. ואמר שמא ח"ו יש פסול במטתי כאברהם שיצא ממנו ישמעאל וכו'. אמרו לו בניו שמע ישראל ד' אלקינו ד' אחד. אמרו כשם שאין בלבך אלא אחד כן אין בלבינו אלא אחד. באותה שעה פתח הזקן ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אמרו רבנן ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.