אמרי בינה דרוש א לז' אדר

אמרי בינה דרוש א לז' אדר

  

דרוש לז' אדר
מאמר סוף פ"א דסוטה. אמר ר' יהודא אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו היכן משה מת בחלקו של ראובן דכ' ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו ונבו בחלקו של ראובן קיימא. והיכן משה קבר בחלקו של גד דכ' וירא ראשית לו. ומחלקו של ראובן עד חלקו של גד כמה הוי ד' מילין אותן ד' מילין מי הוליכו. מלמד שהי' משה מוטל בכנפי שכינה ומלאכי השרת אומרים צדקת ד' עשה ומשפטיו עם ישראל. והקב"ה מה הוא אומר מי יקום לי עם מרעים ומי יתייצב לי עם פועלי און. ושמואל אמר מי כהחכם ומי יודע פשר דבר. ור' יוחנן אמר והחכמה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.