אמרי בינה דיני שבת סימן יד

אמרי בינה דיני שבת סימן יד

  

אסור לבטל כלי מהיכנו בשבת כמבואר שבת (דף מ"ג) וש"ע (סי' ש"י ס"ו) אולם לבטל הכלי על מקצת שבת מבואר מש"ע (סי' רס"ו ס"ט) דמותר. ועי' ר"ן ר"פ מי שהחשיך שהקשה מהא דפריך הש"ס שבת (דף מ"ג) נותנין כלי תחת הנר לקבל בו ניצוצות והא שאני ניצוצות דאפשר לנערם ועוד הקש' מפרכת הש"ס מדלף עי"ש. והמג"א (סי' רס"ה) כ' וז"ל וקושית הנצוצות נ"ל דלק"מ דעכ"פ אי אפשר לנערו מיד עד שיכבו ומשני אין בהם ממש ומיד הם כבים גם שאר קושיות הר"ן יש ליישב עכ"ל. ובודאי כונתו על הקושי' מדלף וכונתו ליישב דעכ"פ כשמעמיד הכלי רוצה שי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.