אמרי בינה דיני שבת סימן יג

אמרי בינה דיני שבת סימן יג

  

ברמ"א (סי' ש"ו ס"א) וי"א דאין הכנה שייך בשל גוי ובמג"א משם הר"ן דאין הגוי מקצה מדעתו כלום וכיון דמוכן הוא לאיש אחד מוכן לכל. אין לומר הטעם בשביל דהוי מוכן לא' הוי מוכן לכל אבל בדבר שאינו מוכן אף לא' כגון דבר של הפקר דלית להו כלל בעלים הוי מוקצ' זה אינו דהא מבואר מדברי הש"ס עירובין (דף מ"ה) למ"ד חפצי הפקר קונים שביתה אם ירדו גשמים מעיו"ט חוץ לעיר יש להם אלפים אמה לכל רוח ומבואר דשרי לטלטל ול"ה מוקצה ושם איירי דאינם סמוכים לעיר ואין דעת אנשי העיר עליהן דאל"כ הוי כרגלי אנשי העיר ולא קנו שבית' ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.