אמרי בינה דיני שבת סימן יב

אמרי בינה דיני שבת סימן יב

  

כתב הרמב"ם (רפ"ו משבת) אסור לומר לנכרי לעשות לו מלאכה בשבת ואע"פ שאינו מצווה על השבת ואע"פ שאומר לו קודם שבת כו' ודבר זה אסור מדברי סופרים כדי שלא תהי' שבת קלה בעיניהן ויבואו לעשות בעצמן. מבואר מדבריו דאיסור אמירה לגוי וכן שלא להנות ממלאכת גוי שעשה בשביל ישראל הכתוב שם (ה"ב) הכל חד טעמא הוא כדי שלא יבא לעשות בעצמו. ולכאורה קשה א"כ למה אסרו שבות במקום מצוה גם כן כמבואר שם (ה"ט) דעת רמב"ם דלא כבה"ג דמתיר אמירה לנכרי במקום מצוה אף לעשות מלאכה דאוריית' רק כדעת הרי"ף והגאונים דרק שבות דשבות במק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.