אמרי בינה דיני שבת סימן יא

אמרי בינה דיני שבת סימן יא

  

המג"א (סי' רס"ד) הביא בשם המרדכי מגילה דמ"ד תוס' שבת דרבנן אפ"ה יוצא בקידוש זה כיון דבשעה שמקדש יבא אח"כ לחיוב דאוריית' והקשה הא קטן אינו מוציא הגדול אע"ג שיבא אח"כ לחיוב דאורייתא. ונראה דהמעיין במרדכי ימצא דסובר רבינו טוביא מווינא דחיוב דרבנן מוציא חיוב דאורייתא וסובר אף אם סומא פטור ממצות מ"מ מדרבנן חייב ומוציא בקידוש את אשתו דחיוב דרבנן מפיק חיוב דאורייתא כמו מי שאכל כזית מוציא בבהמ"ז את מי שאכל כדי שביעה הואיל דיכול לבא לידי חיוב דאורייתא כן נמי בזה אף דעכשיו אין בידו משא"כ נשים אם אינ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.