אמרי בינה דיני שבת סימן ט

אמרי בינה דיני שבת סימן ט

  

דעת הרשב"א והר"ן דאיסור דרבנן מותר להאכיל בידים לקטן היכא דהוא לצרכו דקטן לדידן דקיימא לן קטן אוכל נבלות אין ב"ד מצווין להפרישו נחית דרגא דאיסור דרבנן מותר להאכילו בידים. והקשה בשעה"מ (פ"א משביתת עשור) משבת (דף קכ"ח) מפנין כו' אבל לא הטבל ופריך הש"ס פשיטא לא צריכא בטבל טבול מדרבנן. ולדעת הרשב"א אמאי אין מפנין הא ראוי וחזי לקטנים ואף דחזי לבהמה מפנין ק"ו דחזי לקטנים. עוד נתקשיתי מהא דמבואר בירושלמי מס' דמאי (פ"ב) החנוונים אינם רשאים למכור את הדמאי חברייא בשם ר"י מפני התינוקות דלא ייכלון טבל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.