אמרי בינה דיני שבת סימן ח

אמרי בינה דיני שבת סימן ח

  

הא דלא ספינן לקטן איסור בידים וילפינן מדם ושרצים וטומאה לכל התור' כולה יש להתבונן לכאור' באיסור עשה מנ"ל דלא נוכל למילף מבינייהו דלאוין חמור. ובש"ס יבמות (דף קי"ד) דהביא הש"ס מהא דאין חוששין שמא יאכילנו תרומה טמאה אף דל"ה רק איסור עשה כמ"ש רש"י שם נראה דהש"ס מדמה איסור עשה לאיסור וחומר לאו וכן דהביא שם מהא דאין חוששין ביונק שקץ דל"ה ג"כ רק בעשה דהיוצא מן הטמא [וראיתי בדו"ח שם שעמד בזה בהא דיונק שקץ ולא אדע למה לא הקדים להעיר מהא דתרומה טמאה]. וראיתי בתה"ד (סי' קכ"ה) שהבי' דברי מהר"ם דביטול ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.