אמרי בינה דיני שבת סימן ז

אמרי בינה דיני שבת סימן ז

  

כמו דמוזהר אדם על שביתת בהמתו מדכתיב למען ינוח שורך כן נמי מוזהר אדם על שביתת בנו ובתו שלא יעשו מלאכה בשבת ע"ד אביהם כמבואר שבת (דף קכ"א) קטן שבא לכבות אין שומעים לו מפני ששביתתו עליהן ומבואר בש"ס שם בקטן עושה ע"ד אביו שיודע להבחין שזה נוח לאביו ועושה בשבילו וזה ל"ה כאוכל נבילות מדנפשי' דאין ב"ד מצווין להפרישו רק כמו סף לי' בידים וכמבואר בנ"י יבמות סוף פרק החרש דאף בשאר איסורין בעושה ע"ד אביו הוי כמו דספי לי' בידים וכ"כ הש"ג פ' כל כתבי ועי' רשב"א שבת ר"פ מי שהחשיך דזה אסור מה"ת בעושה ע"ד א ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.