אמרי בינה דיני אורח חיים סימן י

אמרי בינה דיני אורח חיים סימן י

  

ראיתי בספר שא"ר (סי' ל"ז) שחקר במי שאין לו זרוע דפטור מן התפילין אם חייב בשל ראש דאף דשל יד אינו מעכב את ש"ר י"ל דוקא אם נתחייב בשניהם דראוי לקיים בו וקשרתם והדר ולטוטפות בין עיניך כ"ז שבין עיניך יהיו שתים ואם אין לו של יד מ"מ ראוי לבילה הוא אבל היכא דפטור משל יד ואינו ראוי לבילה דכ"ז שבין עיניך י"ל דהבילה כ"ז שבין עיניך מעכבת בו ופטור אף מש"ר והביא ראיה מש"ס ערכין הכל חייבין בתפילין כהנים אצטריך לי' סד"א הואיל וכ' וקשרתם כו' כ"ד במצוה דיד איתא במצוה דראש והני כהנים הואיל וליתנהו במצוה דיד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.