אמרי בינה דיני אורח חיים סימן יא

אמרי בינה דיני אורח חיים סימן יא

  

הפ"מ בפתיחה מסתפק אם כתב סת"מ על עור איסורי הנאה ע"ז אם יוצא בזה דהוי מין המותר בפיך ומצד הנאה מצות לאו ליהנות נתנו ומדכתיב כתבו לכם לומר משלכם לא מצאתי כעת ובנעבד העור הוי שינוי שא"ח לברייתו יהיה מותר אף לכתחלה וצ"ע עכ"ד. אולם בספר תורת חיים סנהדרין (דף כ"א) בהא דאף אם הניח לו אביו ס"ת מצוה לכתוב משלו שנאמר כתבו לכם כתב דמיתורא דלכם קדריש דמשמע משלכם בעינן וכתב מטעם זה דהכותב ס"ת לעצמו ונותנה לבהכ"נ ומקדישה לאו שפיר עביד דכיון דלאו שלו הוא שוב אינו יוצא בו ידי חובתו דלכם כתיב שלכם בעינן כ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.