אמרי בינה דיני אורח חיים סימן ח

אמרי בינה דיני אורח חיים סימן ח

  

בש"ע (סי' י"א) טלית של שותפין חייבת בציצית דכתיב על כנפי בגדיהם. ובתשובת רבינו עקיבא איגר ז"ל (סוף סי' ס"ו) חקר בשותפות נכרי אם חייבת ובפשטא דמלתא הי' נרא' דפטור כיון דממעטינן מקרא כסותך שאול' ה"נ שותפות גוי דלא מקרי כסותך מיוחד לך ככל הני דפרק ראשית הגז אולם צ"ע דבכל הני לענין בכור וראשית הגז שייך לחלק בין שותפות נכרי לשותפות ישראל דנכרי לאו בר חיוב וישראל ב"ח וכמ"ש רש"י דכל ישראל נקראו בלשון יחיד וכחד דמי והיינו בראשית הגז החיוב על הבעלים ושניהם כאחד חייבין בראשית הגז מאלו הצאן ולגבי שני ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.