אמרי בינה דיני אורח חיים סימן ז

אמרי בינה דיני אורח חיים סימן ז

  

שאל טלית מצוייצת מברך עליו מיד (ש"ע סי' י"ד) ובט"ז שם הביא דברי הרא"ש דאדעתא דהכי השאילה לו שיברך ואם א"א לברך אא"כ יהי' שלו אמרינן דהוי כנתנו לו במתנה ע"מ להחזיר ומה"ט מותר ליקח טלית ש"ח שלמ"ד דמסתמ' ניחא לי' והוי כאילו הקנה לו במעמל"ה. ותמה ע"ז מ"ש מאתרוג דלא מכשרי התה"ד והרמ"א (סי' תרמ"ט) אלא מיום ראשון ואילך ולא ביום א' ומ"ש ציצית שהוא ג"כ דאורייתא ומ"ש אתרוג. וכן הקש' המ"א (סי' תרנ"ח סק"ג) ובנ"ח מחלק דציצית הוי כמתנה עמל"ה דאינו מקפיד על הזמן דהא לא קבע לו זמן ובאתרוג אם לא אמר לו ולא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.