אמרי בינה דיני אורח חיים סימן ו

אמרי בינה דיני אורח חיים סימן ו

  

בש"ע (סי' י"א) החוטין צריך שיהיו טווין לשמה. טוואן נכרי וישראל עע"ג ואומר שיטוו' לשמ' להרא"ש כשר והקשו האחרונים הא לא נזכר ברא"ש רק הב"י למד זה מדין עבוד דסתו"ת ובאמת יש לדמות לגט דל"מ עע"ג כיון דבעי' שיכתב כל התורף לשמ' וזה לא יעש' עכו"ם משא"כ עיבוד ל"ב רק תחילת העיבוד כשישים העור תוך הסיד וזה יאמר אז אני עוש' לשם ס"ת ואז יעש' העכו"ם לדעת ישראל כשיאמר לו עשה כך וכמו במיל' דנעש' בב"א א"כ טוי' דמי לגט דכל מעט ומעט טוי' צריך לשמ' כמו בגט כל אות ואות ע' נו"ב תנינא ודג"מ ובגליון רע"א ז"ל:


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.