אמרי בינה דיני אורח חיים סימן ה

אמרי בינה דיני אורח חיים סימן ה

  

אם גזל צמר ועשאן חוטין אם כשרים לציצית:
עיין מג"א (סי' י"א ס"ק י') ובט"ז שם כ' בדעת רמב"ם דמטעם מהב"ע פסול וכ' בא"ר אף דהיכ' דאיכא יאוש ושינוי ל"ה מה"ב בעביר' כיון דהשינוי הוא ע"י שנעש' חוטין וקי"ל דבעינן טווי' לשמ' א"כ הוי השינוי בסיוע המצוה והוי דומיא למקדיש בהמתו שכ' תוס' ב"ק (דף ס"ו) ודבריו תמוהין דשם ההקדש גורם הקנין או שינוי השם או שינוי רשות שפיר הוי מהב"ע דע"י חלות שם הקדש נגמר' העבירה היינו קנין הגזילה משא"כ כאן אף דאם ל"ה כוונתו בטווי' לשם מצות ציצית הי' נגמר הקנין א"כ אין ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.