אמרי בינה דיני אורח חיים סימן ד

אמרי בינה דיני אורח חיים סימן ד

  

בש"ע (סי' יו"ד ס"ז) ואם חציה סתום וחציה פתוח מטילין אותו לחומרא וחייב בציצית ואין יוצאין בו בשבת. לכאורה יש להבין אמאי כיון דמצד הספק אסור ללבשו בלא ציצית וחייב להטיל בו א"כ הוי נוי הבגד ועי' רמב"ם (פר' י"ט משבת) דבמצוייצת כהלכת' מותר לצאת בין ביום בין בלילה שאין ציצית גמורים משאוי אלא מנוי הבגד ותכסיסיו כמו האימרא ואילו היו חוטי הציצית משאוי הי' חייב היוצא בה אפי' ביום השבת שאין מ"ע שא"ב כרת דוח' שבת עכ"ל [ויש להבין מאי קאמר שאין בו כרת הא אף עשה שיש בו כרת אינו דוח' רק בקרבנות דכתיב במוע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.