אמרי בינה דיני אורח חיים סימן ג

אמרי בינה דיני אורח חיים סימן ג

  

בדין כלאים בציצית דשרי:
הנה דעת ר"ת מובא בתו' חולין (דף ק"י ע"ב) דשרי לגמרי אפילו שלא במקום מצו' כגון טלית שאול' או אשה דאינ' חייבת בציצי' ובתחלה רצה ר"ת לומר דכלאים בבגדי כהונ' לא שרי אלא במקום מצו' ובשעת עבודה לחוד משום דבציצית כתיב לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לך לומר שבמקום גדילים תלבש שעטנז משמע דכל לבישה שרי רחמנא ובתוס' מנחות (דף מ"א) כתבו ועוד דבטלית שעשוי להנאתו חייב הכתוב כלאי' אבל בגדי כהונ' לא לבוש אלא בעידן עבוד' ובחולין כ' לשון אחר קצת בטלית כל עיקר לבישתו לצורך הנאתו ובבגד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.