אמרי אמת הלכות גניבה פרק ט

אמרי אמת הלכות גניבה פרק ט

  


הלכה ב
[ב] אין הגנב חייב מיתת חנק עד שיגנוב את הישראל ויכניסנו לרשותו וישתמש בו וימכרנו וכו' ואפילו לא נשתמש בו אלא בפחות משוה פרוטה כגון שנשען עליו וכו'. לפי זה יש לפרש מה שאמר יהודה לשבטים לכו ונמכרנו לישמעאלים וידינו אל תהי בו וגו' דקשה ודאי אם נמכרנו לישמעאלים אז ידינו אל תהי בו, אלא הפי' שיהודה אמר מכיון שאנחנו מוכרים אותו, א"כ עלינו להזהר שלא ליגע בו פן נשען עליו או נסמך בו, ואז נתחייב מיתה על המכירה.