אמרי אמת הלכות בית הבחירה פרק ז

אמרי אמת הלכות בית הבחירה פרק ז

  


הלכה ה
[ה] וכל הנכנס לעזרה יהלך בנחת. ובראב"ד פי' שלא ילך דרך הדיוטות, דאין לפרש שלא ירוץ, דהלא למיעל מצוה למרהט [כדאיתא בברכות י ב].

הלכה ו
[ו] ואסור לכל אדם לישב בכל העזרה וכו'. ובמשנה למלך הביא ממהרימ"ט שכתב דכשעולה להשתחוות ולזבוח יש שם ישיבה, ולא ידעתי זו מנין לו וצ"ע, ע"כ, אך אפשר ליישב הדברים לפי מה דאיתא בגמרא ישיבה שאין בה סמיכה עמידה שיש בה סמיכה נוחה הימנה, וכיון שהיה סמיכה בקרבנות וסמיכה בכל כוחו בעינן ה"ז יותר מישיבה, וזו כוונתו.