אמר יוסף הלכות חמץ ומצה פרק ח

אמר יוסף הלכות חמץ ומצה פרק ח

  

הלכה ד
[ד] ומחזיר השולחן וכו' ומגביה המרור וכו' ומגביה המצה בידו וכו'. עיין כ"מ ולהרב כנסת יחזקאל סימן ק"י. והרב מרכבת המשנה אלפאנדארי תמה על דבריו וכתב וז"ל ומוכרחים אנו לומר שגירסתו היתה במתניתין כן כשמגביה המרור כו' וכשמגביה המצה כו' ולכן כתב שרבינו לשון המשנה נקט וראיה ברורה על זה שהרי רבינו בפ"ז כתב כל שלא אמר וכו' מרור וכו' מצה וכו' וכן נראה שהיתה נוסחת הרב המגיד שכתב כל מי שלא אמר וכו' במשנה רבן גמליאל אומר כל מי וכו' יעו"ש באורך:
ואני תמיה על דבריו דדייק ממ"ש בפ"ז בסוף הד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.