אמר יוסף הלכות זכיה ומתנה פרק ח

אמר יוסף הלכות זכיה ומתנה פרק ח

  

הלכה ב
[ב] ומשפטי מתנותיו אינם כמתנת בריא. כתב מור"ם בסי' ר"נ סי"ז בשם תשובת הרשב"א ז"ל דשכיב מרע שהקנה מטלטלין אגב קרקע לא קנה המטלטלין יעו"ש ועיין בסמ"ע דהגיה בדברי מור"ם תיבת נותן במקום מקבל יעו"ש ויש להקשות לדבריו אמאי כתב מור"ם בדבריו לא קנה מטלטלין אע"פ שקנה לאחר מיתה הקרקע ומאי אע"פ דקאמר דהיא הנותנת דכיון שלא קנה הקרקע אלא לאחר מיתה וקודם מותו עדיין הקרקע של הנותן משו"ה לא קנה וכמ"ש הרשב"א ז"ל ולא ידעתי אמאי שינה לשונו מור"ם מלשון הרשב"א ז"ל והרב ב"ח פירש כונת מור"ם לדרך אחרת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.