אמר יוסף הלכות זכיה ומתנה פרק ו

אמר יוסף הלכות זכיה ומתנה פרק ו

  

הלכה יז
[יז] וצריכין שיהיו הדברים שהן פוסקין ברשותו שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ראיתי למרן מהר"י קארו בתשובה סימן י"א שכתב שאין דברי רבינו אמורים אלא בפוסק דברים המסויימים כגון שדה פלונית וכו' אבל מי שנתחייב וכו' יעו"ש וקשיא ליה ממ"ש רבינו פכ"ב מהל' מכירה ה"ח אלא ודאי צריך לחלק בין לשון מכר ומתנה ללשון חיוב וכמו שבא הדבר מפורש בטור חו"מ סימן ס' ועיין בתשובות משפט צדק ח"ב סימן י"ז ובתשובות בני אהרן סימן ע"ז וא"כ מה שיצא לחלק מרן מהר"י קארו כעת לא הבינותיה וצ"ע וצריך לעמוד בשרשן של ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.