אמר יוסף הלכות ביכורים פרק ד

אמר יוסף הלכות ביכורים פרק ד

  

הלכה יג
[יג] המביא בכורים לאחר חג הסוכות וכו' אע"פ שהפרישן קודם החג מביא ואינו קורא. ועיין מ"ש הכ"מ. והרב מוהר"י קורקוס ז"ל תמה על הר"מ ז"ל מההיא דפרק אלו הן הלוקין ומהירושלמי דבכורים ופסקו הר"מ סוף פ"ב יעו"ש, ומה שרצה לתרץ סובב על דרך מ"ש מרן אלא דבתוך דבריו כתב ומה שחילק הר"מ ז"ל סוף פ"ב היינו לומר דבלקטן על דעת להביאם הוא לא ישלחם ביד אחר לכתחילה אבל אם אינו יכול להביאם הוא או שעבר ושלחם ביד אחר לא כתב רבינו שירקבו אלא סובר דמביא ואינו קורא וכו' ואפשר שזהו מ"ש בירושלמי שליח וכו' וא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.