אמר יוסף הלכות אישות פרק כד

אמר יוסף הלכות אישות פרק כד

  

הלכה יח
[יח] אמרה לו אשתו שזינתה וכו' אין משגיחין בדבריה שמא נתנה עיניה באחר. וראיתי למוהרי"ט חלק א' סי' צ"ב דרצה ליישב קושית תוס' רי"ד שהקשה בההיא דאמרינן בקידושין דף י"ב גבי דביתהו דרב חייא דהוית לה צער לידה אמרה ליה אמרה לי אם אבוך קבל קידושין ביך ואמר לה לאו כל כמינך לאסרת ליך עילואי דהקשה דהא היא מהימנה לשוויי נפשה חתיכה דאיסורא וכו' וז"ל ונראה דאע"ג דמדינא נאמנת לשוויי נפשה חתיכה דאיסורא הא תנן בשלהי נדרים בראשונה היו אומרים שלוש נשים יוצאות וכו' חזרו לומר שלא תהא נאמנת שמא נתנה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.