אמונה

אמונה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3655 מקורות עבור אמונה. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

זוהר כרך ב (שמות) פרשת בשלח

 היא האי דאקרי חרב נוקמת נקם ברית, ומשה אתתקן לקרבא דלעילא, וידי משה כבדים, כבדים ממש יקירין קדישין לא אסתאבן לעלמין, יקירין דאתחזון לאגחא בהו קרבא דלעילא, ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה, בגין דישראל שריין בצערא ויהא עמהון בצעריהון, ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה וגו' מאי תמכו בידיו אמונה (אמונה מהימנותא ודאי) וכי על דאהרן וחור תמיכו לידוי הוו ידוי אמונה, אלא משה כלא בחכמתא עביד מה דעביד, אהרן וחור דא מסטרא דיליה ודא מסטרא דיליה וידוי באמצעיתא ועל דא ויהי ידיו אמונה מהימנותא, אהרן בגין דיתער סטרא דיליה, (חקת קפא ב) וחור

72

זוהר כרך ב (שמות) פרשת פקודי

 אוצרו, אוצרו דכל אלין בגין דהאי יראת יי' נקיט כל אינון נחלין ואיהי אתעבידת אוצר לכלהו, וכד נפקין מניה כל אינון גניזין כלהו אפיק לון בחושבנא, מנלן, דכתיב (שיר ז) עיניך ברכות בחשבון, בחשבון ודאי עביד ואפיק אינון ברכות מים ואשגח (נ"א ואשקי לכלא) לאפקא כלא בחושבנא, ועל דא אקרי אמונה, ובכלא אקרי אמונה והא אוקימנא, ומה אי הכא אצטריך לאחזאה מהימנותא, לשאר מילי דעלמא עאכ"ו, ועל דא קודשא בריך הוא הוה אודע להו לכל ישראל רזא דמהימנותא דלהו בכל מה דעבדו וכלא אתמר, רבי יוסי ורבי יצחק הוו אזלי בארחא, אמר ר' יוסי ודאי דקודשא בריך הוא אתרעי ביה

73

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת ויקרא

 דבגיניהון עלמא מתקיימ' הדא הוא דכתיב והיה כי יחטא ואשם וגו' מה כתיב לעילא או מצא אבדה וכחש בה וגו' דהא בגין דא אסתלק קודשא בריך הוא מכלא כביכול קודשא בריך הוא לא אשתכח בקיומיה דהא כנסת ישראל אתפרש' מאתרהא הדא הוא דכתיב (ירמיה ז) אבדה האמונה (ל"ה קצ"א) מאי אמונה דא כנ"י כמה דאת אמר (תהלים צב) ואמונתך בלילות, אבדה האמונה כמה דאת אמר (ירמיה ט) על מה אבדה הארץ, וכלא חד והא אוקימנא, אבדה ולא נאבדת ולא אבודה, כגוונא דא (ישעיה נז), הצדיק אבד אבוד או נאבד לא כתיב אלא אבד, הדא הוא דכתיב אבדה האמונה בגין כך

74

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת צו

 לשמא קדישא ולשבחא ליה על כלא ומאן אתר שבחא דיליה כמה דאוקמוה והכא מעמיקא דכלא דכתיב כי עשית פלא, פלא כמה דכתיב (שם ט) ויקרא שמו פלא והא אתמר, עצות מרחוק עצות כמה דאת אמר יועץ, מרחוק דכתיב (ירמיה לא) מרחוק יי' נראה לי, וכתיב (משלי לא) ממרחק תביא לחמה, אמונה אמן, כמה דאת אמר (דברים לב) אל אמונה ואין עול ואוקמוה אמונה בלילה כמה דאת אמר (תהלים צב) ואמונתך בלילות וכתיב (איכה ג) חדשים לבקרים רבה אמונתך, וזמין קודשא בריך הוא לדכאה לון לישראל מחוביהון כמה דכתיב (יחזקאל לו) וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם אטהר

75

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת בהר

 כך שביק לון למיכל, ועל דא מאן דרחים למסכנא יהיב שלמא בכנסת ישראל ואוסיף ברכתא בעלמא ויהיב חידו וחילא לאתר דאתקרי צדקה, לארקא ברכתא לכנסת ישראל ואוקימנא:[דף קי עמוד ב] וכי תאמרו מה נאכל וגו', ר' יהודה פתח (תהלים לז) בטח ביי' ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה, לעולם ב"נ יהא זהיר במאריה וידבק לביה במהימנותא עלאה בגין דיהוי שלים במאריה, דכד יהוי שלים ביה לא יכלין לאבאשא ליה כל בני עלמא, ת"ח בטח ביי' ועשה טוב מאי ועשה טוב אלא הכי תנינן בעובדא דלתתא יתער עובדא דלעילא והא אוקמוה, ועשיתם אותם כביכול אתון תעבדון להון, בגין דבההוא אתערותא

76

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת בלק

 פלא, עצות מרחוק קרא להאי בקדמיתא פלא והכא אמר פלא עצות מרחוק אלא התם אצטריך לממני שית סטרין לדרגין עלאין פלא יועץ אל גבור אבי עד שר שלום והכא לא אתא לממני חושבנא, אבל עצות מרחוק מאי נינהו תרי בדי ערבות דכל עיטא דנביאי מתמן אתיא אינון אקרון עצות מרחוק, אמונה אומן תרין דאינון חד נהר וגן דא נפיק מעדן ודא אשתקי מיניה הא הכא כל רזא סתימא דמהימנותא (חסר עיין סוף הספר סימן יו"ד י"א), א"ר אלעזר, בלעם חייבא מאן קטיל ליה והיך אקטיל, א"ר יצחק פנחס וסיעתיה קטלוהו דכתיב הרגו על חלליהם ותנינן בקרתא דמדין הוה עביד בחכמתא

77

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת פנחס

 מן כבד נפקין כל מרעין וכל מכתשין לכל שייפי גופא וביה שריין, לב איהו זכיך מכלא מניה נפקין כל טב וכל בריאותא דשייפין כלהו וכל תוקפא וכל חדוה וכל שלימו דאצטריך לכל שייפין:[דף רכה עמוד ב] פתח ואמר (תהלים לז) בטח ביי' ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה, בטח ביי' כדקא יאות, ועשה טוב תקונא דברית קדישא דתהא מתקן ליה ונטיר ליה כדקא יאות, ואי תעביד דא אנת תהא הכא בארעא ויתזן מנך ויתפרנס מנך ההיא אמונה דלעילא, ותו (ס"א מתקן ליה ונטיר ליה, שכן ארץ ארץ קדישא עלאה ארץ החיים דההיא ארץ תשרי בההוא טוב ורעה אמונה ההיא

78

זוהר כרך ג (דברים) פרשת האזינו

 מלבנון כלה וגו', מאי לבנון דא עדן דאתלבן מכל סטרין ועדן הא ידוע לגבי חברייא, תאנא כתיב כי שם יי' אקרא, מאי כי שם יי' אקרא אר"ש הא כתיב הבו גודל לאלהינו, א"ר אבא הבו גודל דא גדולה, הצור תמים פעלו דא גבורה, כי כל דרכיו משפט דא תפארת, אל אמונה דא נצח, ואין עול דא הוד, צדיק דא יסוד, וישר דא צדק, הוא כלא שמא קדישא דקודשא בריך הוא ובגין כך כי שם יי' אקרא, א"ר יוסי שם יי' ממש ומשה בההיא שעתא גלי להו לישראל דכתיב (דברים לא) בן מאה ועשרים שנה אנכי היום וגו', מכאן אוליפנא ההוא

79

זוהר - רעיא מהימנא כרך ב (שמות) פרשת בא

 כעננים אקרון מרכב הה"ד (ישעיה יט) הנה יי' רוכב על עב קל ובא מצרים, ודא ממנא דמצרים, ומיד דחזו (ממנא) דאלהא די הוא (אלהא) ממנא דלהון חזו ליה כסוסיא תחות מרכבתיה דקודשא בריך הוא מיד ונעו אלילי מצרים מפניו ולבב מצרים ימס נעו מאמונה דלהון ולב דלהון נמס כדונג מההיא אמונה ואמרי וכי עד כען אמונה ממנא דילן כסוסיא הוה נע לבהון מאמונה דלהון ונמס כדונג, ומנלן דימס לשון נמס כדונג איהו כמא דאת אמר (תהלים כב) היה לבי כדונג נמס בתוך מעי: (ויקרא כ' א') וכל פטר חמור תפדה בשה וגו', (פקודא להביא קרבן וכו') פקודא דא לפדות פטר

80

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) פרשת בהר

 ונשמתין דאתגזרו מניה דכורין, כסא תניינא גופא דשכינתא וכל נשמתין דתליין מניה נוקבין, ומלאכין דתליין מההוא כרסייא נוקבין, וקריבו דלהון בקודשא בריך הוא ושכינתיה הכי יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה אע"ג דאינון כנשמתין לגבי כרסייא ומלאכין הכי אינון לגבך עלת העלות כגופא דאנת הוא דמיחד לון ומקרב לון ובגין דא אמונה דילך בהון ואנת לית עלך נשמתא דתהוי אנת כגופא לגבה דאנת הוא נשמה לנשמות ולית נשמה עלך ולא אלהא עלך אנת לבר מכלא ולגו מכלא ולכל סטרא ולעילא מכלא ולתתא מכלא ולית אלהא אחרא עילא ותתא ומכל סטרא ומלגו דעשר ספירן דמנהון כלא ובהון כלא תליא ואנת בכל ספירה

1234567891011121314151617181920