אמונה

אמונה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3655 מקורות עבור אמונה. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

מדרש תנאים לדברים פרק לב

 באי העולם אין אדם בעולם שיאמ' אלו היה לי שלש עינים אלו היה לי שלש רגלים אלו היה לי שלש ידים אלו היו פני הפוכות לאחור אלו הייתי מהלך על ראשי הייתי נאה למה כי כל דרכיו משפט ישב בדין על כל אחד ואחד ונתן לו את הראוי לו: אל אמונה שהאמין בעולם ובראו, ואין עול מגיד הכת' שלא ברא המקום את בני אדם להיות רשעים אלא להיות צדיקים שנ' (קה' ז כט) לבד ראה זה מצאתי אשר עשה אלהים את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים: צדיק וישר הוא שהוא נוהג בישרות עם כל באי העולם: ד"א הצור הדיין:

22

במדבר רבה (וילנא) פרשת חקת פרשה יט

 ונשקפה על פני הישימון זה באר שבאה עמהן עד שנכנסה לתוך ימה של טבריה והעומד על פני הישימון רואה בתוך הים כמלא תנור והוא הבאר הנשקף על פני הישימון.כז [כא, כא] וישלח ישראל מלאכים, זה שאמר הכתוב (תהלים לז) בטח בה' ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה ואומר (שם /תהלים/ לד) סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו ולא קפדה התורה לרדוף אחר המצות אלא (דברים כב) כי יקרא קן צפור כי תפגע כי תראה כי תראה חמור כי תחבוט זיתך (שם /דברים/ כד) כי תבצור כרמך (שם /דברים/ כג) כי תבא בכרם רעיך אם באו לידך את מצווה

23

דברים רבה (וילנא) פרשת וזאת הברכה פרשה יא

 בכל ארבע רוחות העולם ומלקט מזונו בכל יום ולעת הערב חוזר לקנו כך תהא נפשי כאחת מהן אמר לו רב לך, מהו רב לך אמר לו רב לך אשר דברת כיון שראה משה שאין בריה יכולה להצילו מדרך המות באותה שעה אמר הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא, מה עשה משה נטל את המגלה וכתב עליה שם המפורש וספר השיר עדיין לא מלא לכתוב עד שהגיע הרגע שבו ימות משה, באותה שעה אמר הקב"ה לגבריאל גבריאל צא והבא נשמתו של משה אמר לפניו רבש"ע מי שהוא שקול כנגד ששים רבוא איך אני

24

דברים רבה (ליברמן) פרשת כי תבוא

 הטירוף, למדונו רבותינו אם היה יכול לענות שלא תבלבל דעתו יענה, למה, שאין גדול לפני הקב"ה יותר מאמן שישראל עונין. א"ר יהודה בר סימון אמן זה יש בו שלש אספליאות, שבועה וקבלה ואמנה. שבועה, שנא' והשביע הכהן את האשה ואמרה האשה אמן אמן, וקבלה מנין, שנא' ואמ' כל העם אמן, אמונה, שנא' ויען בניהו בן יהוידע את המלך ויאמר אמן כי יעשה ה' לי. ד"א א"ר יודן כל מי שעונה אמן בעה"ז זוכה לענות אמן לעתיד לבא. אריב"ל כל מי שנכנס בבתי כניסיות ובבתי מדרשות בעה"ז זוכה ליכנס בבתי מדרשו' ובבתי כניסיות ל"ל =לעתיד לבוא=, מנין, שנא' אשרי יושבי ביתיך

25

רות רבה (לרנר) פרשה א

 ישראל לידי עבירות ומעשים רעים אמר להם הב"ה (בכבודכם) [מה] אתם סבורים [שבכבודכם] אתם מתכבדי'? [אין אתם מתכבדין] אלא בכבודי. מה עשה? הפליג דעתו מהם. באו עמלקיים ונזדווגו עמה' שנא' [ויבא עמלק (שם /שמות/ יז: ח) ובאו כנענים שנא'] וישמע הכנעני מלך ערד (במדבר כא: א). אמ' הב"ה, אין בכם אמונה של ממש, אין אתם מאמינים בדבריכם שנא' כי דור תהפוכות המה בנים לא אמון בם (דברים שם /ל"ב: כ'/). אתה מוצא בשעה שהיו (ישרא"ל) הנביאים מברכין את ישראל לא פתח א' מהם את פיו ואמר אמן, עד שעמד ירמיהו ואמר אמן, הדא היא ויענו ויאמרו אמן י"י אין כת'

26

מדרש זוטא - שיר השירים (בובר) פרשה א

 תהלים י"א ז'), צדקה לא נאמר אלא צדקות, הרבה מאכיל ומשקה רעבים וצמאים, מלביש ערומים, פודה שבוים, משיא יתומים, גומל חסדים, שתהיו דומים להקב"ה שהיה נותן צדקה וגומל חסד, אבל איני יודע מתן שכר לנותני צדקה, הצדקה ישר יחזו פנימו (שם /תהלים י"א/), הישר הוא הקב"ה, שכן הוא אומר אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא (דברים ל"ב ד'), ונאמר ע"י ירמיהו כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו (ירמיה ט' כ"ב), אם אין מכיר מי שבראו האיך הוא חכם, ואף ברשעים יש חכמים בעיניהם. בני אדם שהכירו חמה ולבנה והמזלות, מה חמה יתרה על הלבנה וחלקו אותה על החדשים

27

מדרש זוטא - רות (בובר) פרשה ג

 ד'), דניאל דכתיב (ורוח) [די רוח] יתירה ביה (דניאל ו' ד'), מלך המשיח מניין, שנאמר ונחה עליו רוח ה' וגו' (ישעיה י"א ב').סימן יז[יז] ותאמר שש השעורים האלה נתן לי וגו'. בא וראה כמה גדול כחה של צדקה, ושל גמילות חסדים, וכת של בעלי אמונה, וכת של בעלי תורה, כת של בעלי אמונה מניין, שנאמר עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי (תהלים ק"א ו'), כת של בעלי תורה מניין, שנאמר כי ליושבים לפני ה' יהיה סחרה (ישעיה כ"ג י"ח).סימן יח[יח] ותאמר שבי בתי וגו'. שאין אנו מאנשים שאינם כשרים המדברים דבר וחוזרים בהם, וכן הוא אומר בצדקתי

28

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא י - עשר תעשר

 עימך, לשעבר היית בעל הבית והקב"ה כהן, ועכשיו נעשתה כהן והקב"ה בעל הבית. א"ר לוי מי פחית לה שנה מן שנה, שנה עילוי עדנה. לפיכך משה מזהיר את ישר' ואו' להם עשר תעשר את כל תבואת זרעך (דברים יד: כב).[ב] בטח בי"י ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה (תהלים לז: ג). ר' חגי בשם ר' יצחק מסריס הדין קרייא, עשה טוב ובטח בי"י. להגרונימוס שיצא לשער את המידות, וראה אותו אחד והתחיל מיטמן מלפניו. אמ' לו מה לך מיטמן מלפני, שער מדותיך ואל תתירא, הד"ה דכת' עשה טוב ובטח בי"י (תהלים שם /ל"ז/). שכן ארץ (שם /תהלים ל"ז/), תיעשה

29

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא יב - זכור

 משה כבידים ויקחו אבן לא היה כסת או כרים יקרים ליתן תחתיו אלא אבן, א"ר אחא להודיעך כשישראל בצרה אף גדוליהם מצטערים עמהם. ואהרן וחור תמכו בידיו אהרן בזכות הכהונה וחור בזכות המלכות. מזה אחד ומזה אחד בזכות הדברות שכתב מזה ומזה הם כתובים (שם /שמות/ ל"ב ט"ו). ויהי ידיו אמונה מהו אמונה בזכות ידיו של משה ובצער שנצטערו עמלק נופל לפניהם ואין שמשו שוקעת ומשתייר מזרעו (ואימתי שמשו שוקעת ומשתייר מזרעו) ואימתי שמשו שוקעת וביצתו מתקעקעת וזרעו משתרש מן העולם כשתבוא אותה שכתב בה ויהי אומן את הדסה (אסתר ב' ז') הה"ד ויהי ידיו אמונה, מהו עד בא השמש (

30

מדרש תנחומא (בובר) פרשת תולדות

 לו כל מה שהוא מבקש, הוא מסיח ואומר לו כך אותו הבית של שלמה, הולך מסוף העולם ועד סופו, ונתיגעתי כמה דרכים ובאתי והתפללתי בתוכו ולא מצאתי בו ממש כשם שלא מצאתי בע"ז, הוי לעשו הוא אומר, הנה משמני הארץ וגו', למה מפני שהוא מחוסר אמנה, אבל ליעקב שהוא בעל אמונה וצדיק, אמר ויתן לך האלהים בדין.[טו] [ויתן לך], מה כתיב למעלה מן הענין, ויהי כי זקן יצחק וגו' (בראשית כז א), ורבקה אמרה וגו' (שם שם /בראשית כ"ז/ ו), ותתן את המטעמים וגו' (שם שם /בראשית כ"ז/ יז), אמר ר' יהודה הלוי ב"ר שלום בשם ר' חלבו הכניסה

1234567891011121314151617181920