אמונה

אמונה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3655 מקורות עבור אמונה. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בלק מאמר אם לא תדעי לך היפה בנשים

 ה', שפירושו, שמקבלת ואינה נותנת. כך הוא ודאי, כי מתוך הנאמנות המרובה שבה, שלא נמצא בה מום, נותנים לה בלא עכוב כלל. והיא, המלכות, כשהשפע מגיע אליה, כל מה שאספה היא עוצרת ומעצרת ומעכבת שלא ירד ויאיר, אלא כמו טל, טפות טפות, מעט מעט. מהו הטעם. משום שאינה מוצאת למטה אמונה. אלא כש"א, זעיר שם זעיר שם, דהיינו זעיר זכות, וזעיר הארה כמו טל, מדה כנגד מדה.[אות רכו] דאלמלא תשכח מהימנותא וכו': כי אם היתה נמצאת אמונה בעולם, כמו שנמצאת בה, במלכות, היתה משפעת בכל צד וצד, הן חכמה שבצד שמאל, והן חסד שבצד ימין, בלא עכוב כלל, והיא

192

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בלק מאמר לכה נא ארה לי

 שתרועה פירושה שבירה, דהיינו לשבר כחו וגבורתו. ומשום זה, עלי פלשת אתרועע. דהיינו שישברם. כי כך ראוי להם.[אות רנח] ועתה וגו' כי עצום הוא ממני: ר' חזקיה פתח, והיה צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו. מקרא זה הכל הוא אחד, איזה חידוש בא להשמיענו, שהרי צדק הוא אמונה, ואמונה היא צדק. שהרי הם שני שמות של המלכות. אזור מתניו, היינו אזור חלציו. לא מצאנו מקרא באופן זה.[אות רנט] אלא לאו צדק וכו': ומשיב, אלא צדק אינו כאמונה, ואע"פ שהכל אחד, ומדרגה אחת הם, דהיינו מלכות. אבל בזמן, שהמלכות היא בדין קשה, ומקבלת מצד שמאל, אז נקראת צדק, שהוא

193

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בלק מאמר בזמנא דמלכא משיחא

 ועל זמן הזה נאמר דרך כוכב מיעקב, ובההוא זמנא, דהיינו בזמן ההוא שהביא לנפילת רומי הנ"ל, יתערון קרבין תקיפין בעלמא לכל ד' סטרין, דהיינו מלחמות ממחלוקת ימין ושמאל (ע"ד שנתבאר לעיל באד"ר אות רי"ד) וכן המלחמות דקו האמצעי בסוד המסך דחירק, ומהימנותא לא ישתכח בינייהו, שזה הוא מטרם שהמלכות הנקראת אמונה נמצאת ביניהם, אבל אח"כ אחר שנגלה הככב והכה קרתא דרומי כנ"ל, שהוא שמאל בלי ימין, אז, ובאמצעות עלמא, כד יתנהיר ההוא ככבא באמצעות רקיעא, כלומר כאשר יקבע תקון קו האמצעי בעולם שהוא מלכות, וברקיע שהוא ז"א, יקום מלכא חד רב ושליט בעלמא, שהוא מלך המשיח, ויתגאה רוחיה על כל

194

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת פנחס מאמר והתענג על ה'

 פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת פנחס מאמר והתענג על ה'[אות רלא] פתח ואמר בטח וגו'. פו"א, בטח בה' ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה. בטח בה' כראוי. ועשה טוב, היינו שתעשה התקון של ברית קודש, שתהיה מתקן אותו ושומר אותו כראוי. ואם תעשה זה, אתה תהיה כאן בארץ, דהיינו שכן ארץ. ותהיה נזונית ממך, ומתפרנסת ממך, אמונה ההיא של מעלה, שהיא המלכות. דהיינו, רעה אמונה.[אות רלב] ותו, תתענג על וגו': ועוד, כי, תתענג על ה' ויתן לך משאלות לבך. כל זה נתתקן בתקון הברית. כיון שנתתקן הברית נתתקן הכל. ופנחס, משום שקנא על ברית הזה, זכה לכל. ולא

195

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת פנחס מאמר ראיה שמיעה ריח ודבור

 אוקמוה מארי וכו': ומשום זה העמידו בעלי המשנה, לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. כי הקב"ה הוא סתום בסתרי תורה, במה הוא נודע. במצות, שהן השכינה, שהיא צורתו. כמו שהקב"ה הוא ענו, כן שכינתו ענוה. הוא חסיד, והיא חסידה. הוא גבור, והיא גבורה על כל אומות העולם. הוא אמת, והיא אמונה. הוא נביא, והיא נביאה. הוא צדיק. והיא צדקת. הוא מלך, והיא מלכות. הוא חכם, והיא חכמה. הוא מבין, והיא תבונה שלו. הוא כתר, והיא עטרה שלו, עטרת תפארת. ומשום זה העמידו חכמים, כל מי שאין תוכו כברו, אל יכנס לבית המדרש. דהיינו כצורתו של הקב"ה, שהוא תוכו ושכינתו ברו,

196

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת פנחס מאמר כל אשר יעשה האלקים הוא יהיה

 דהינו שהבינה מתקנת את הכלים דז"א עם הכלים שלה כדי שיהיה ראוי לקבל ממנה המוחין (כנ"ל ב"א דף ז' ד"ה וכבר) ומעטר אותו בעטרות שה"ס ג"ר, והמבועים אינם נפסקים ממנו לעולם ולעולמי עולמים.[אות תקיא] בההוא אילנא תליא וכו': באילן הזה, שהוא ז"א, תלויה האמונה, שהיא מלכות הנקראת אמונה. (כנ"ל ויקרא אות רע"ג) היא שורה בו מכל שאר האילנות, בסו"ה כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים. קיום הכל נמצא בו, להיותו קו האמצעי המקיים את הכל. וע"כ כתוב, כל אשר יעשה האלקים הוא יהיה לעולם. ודאי, הוא היה והוא הוה והוא יהיה. עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. וע"כ

197

פירוש הסולם לזוהר - דברים פרשת וילך מאמר כי שם ה' אקרא הבו גודל וגו'

 אמר, ממטה למעלה, שאמר, כי שם ה' אקרא, מהו אקרא, הוא כמ"ש ויקרא אל משה, שזו היא השכינה. ואח"כ אמר, הבו גדל לאלקינו. זהו מלך העליון, דהיינו ז"א. ואח"כ ירד במדרגותיו ממעלה למטה, מז"א עד המלכות. שכתוב, צדיק וישר, שהם יסוד שנקרא צדיק, וישר, שהוא המלכות. ולאח"כ קשר קשר של אמונה ואמר, הוא, דהיינו צדיק וישר הוא, וזהו קשר לכל. כי הוא הוא לשון נסתר, הרומז על א"ס ב"ה, המקשר את הכל.[אות לד] בג"כ בעי בר נש וכו': משום זה צריך האדם לסדר שבח אדונו באותו הדרך, מתחילה, ממטה למעלה, להעלות כבוד אדונו, שהוא המלכות, למקום ששקיו של עמקות

198

פירוש הסולם לזוהר - דברים פרשת וילך מאמר שירת הבאר

 פירוש הסולם לזוהר - דברים פרשת וילך מאמר שירת הבאר[אות מז] תאנא שירה משיך וכו': למדנו, שירה מושכת ברכות ממעלה למטה עד שתמצאנה ברכות בכל העולמות. אר"א, עתידים הם ישראל לומר שירה ממטה למעלה וממעלה למטה, ולקשר קשר של אמונה (כנ"ל אות ל"ג ע"ש). שכתוב, אז ישיר ישראל את השירה הזאת. אז שר, לא נאמר, אלא אז ישיר, דהיינו לעתיד. וכן כולם על דרך זה, שנאמרו בלשון עתיד. את השירה הזאת, הוא ממטה למעלה, כי השירה היא במלכות שמשוררת למעלה לז"א (כמ"ש שם). עלי באר ענו לה, עלי באר, כלומר, שאמרו למלכות הנקראת באר, עלי למקומך להתאחד בבעלך, בז"א. זה

199

פירוש הסולם לזוהר - דברים האדרא זוטא קדישא מאמר אבא ואמא שהם חו"ב

 ד"ה וכבר).[אות עה] שירותא דא אב וכו': התחלה זו, דהיינו החכמה דל"ב נתיבות, שהם אבא ואמא כנ"ל, הוא אב לכל, אב לכל האבות, שהם חג"ת דז"א, וחכמה ובינה שהם אבא ואמא, נתחברו זה בזה, ומאירים זה בזה. כשנתחברו הולידו, את ז"א ומלכות, ונתפשטה האמונה, שהיא המלכות הנקראת אמונה (כנ"ל ויקרא אות רע"ג). באגדתא דרב ייבא סבא למדנו כך, מהו בינה. אלא כשנתחברו זה בזה י'בה' דהיינו חכמה ובינה, נתעברה הבינה, והוציאה בן והולידה, שהוא ז"א. ומשום זה נקראת בינה בשביל שמולידה בן י"ה, כי בינה היא אותיות בן י"ה, שזהו שלמות הכל. כי נמצאים שניהם חו"ב, מתחברים,

200

פירוש הסולם לזוהר - דברים האדרא זוטא קדישא מאמר חב"ד דז"א

 כך, להאיר ממעלה למטה, אלא שנתקן בסוד העקדה שיאיר בבחינת קו אמצעי, שהוא ממטה למעלה. והרמז, ולא בן יצחק, הוא על מדרגתו המקורית, שהוא אור זכר.[אות קכב] ועל האי אקרי וכו': ועל זה נקרא יעקב תמים בכל. ובו נראית האמונה, כלומר שהשפיע חכמה למלכות שנקראת רחל ונקראת אמונה. והשפעת החכמה מכונה הגדה. וע"כ כתוב ויגד יעקב לרחל. שהוא יורה על השפעת החכמה, ולא כתוב, ויאמר.[אות קכג] הני גווני כמה וכו': אלו הגוונים, של ימין ושמאל שבדעת, כמו שמאירים בעטרה של הראש, בבחינות אורות מקיפים, ונכנסים בחללי הגלגלתא, ומאירים בבחינות אורות פנימיים, כך מתפשטים בכל הגוף, שהוא חג"ת נה"י,

1234567891011121314151617181920