אמונה

אמונה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3655 מקורות עבור אמונה. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

פירוש הסולם לזוהר - במדבר האדרא רבא קדישא מאמר כללא דאדם

 עם נקודות הכסף, דהיינו ימין, חסד, צוארך, הוא בכלל הנוקבא זו היא המטרוניתא, שהיא מלכות, כי נמצא בו, בצואר, המקדש שלמעלה. שהוא יסוד דמלכות. וירושלים של מטה והמקדש שבו, נקרא ג"כ צואר. (כנ"ל וישלח אות קכ"ב) וכל זה אחר שהנוקבא נתבשמת בדכר, ונעשה כלל אדם, וזה הוא כלל האמונה. מהו אמונה. היינו משום שבתוכו, בכלל אדם, נמצא כל שלימות האמונה.[אות שמב] ותאנא מאן דאקרי וכו': ולמדנו, מי שנקרא אדם, והנשמה יצאה ממנו, ומת. אסור להלין אותו בבית לעשות לו לינה על הארץ, משום כבוד הגוף הזה שלא יהיה נראה בו הבזיון, שהוא גוף בלא נשמה. שכתוב, אדם ביקר בל

182

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בהעלותך מאמר ע"ב אתוון

 בצד יעקב, שהוא קו האמצעי, וכל הבאים מצדו. וכשבא יעקב, נתחבר באברהם, שהוא קו ימין, ולקח את יצחק, שהוא קו שמאל, והשרה אותו באמצע, בינו ובין קו ימין, אז נקשר האמונה זה בזה וזה בזה, דהיינו שנקשרו ב' קוין, קו ימין וקו שמאל, זה בזה וזה בזה. ושלשתם במלכות, שנק' אמונה. וע"כ העבודה בתקון השם הקדוש נודעת, בזווג האבות, דהיינו ימין בשמאל ושמאל בימין, ושניהם באמצעי, שהוא קשר אחד, שכל ג' קוין נעשו אחד, קשר האמונה, וכל ג' הקוין מתקשרים במלכות, הנקראת אמונה, להיות מרכבה שלמה. שהם ג' קוין ומלכות ד' רגלי הכסא. שהם כסא ומרכבה אל הבינה. ובזווג האבות

183

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בהעלותך מאמר ע"ב שמות

 לקשר אחד. והם קשר הב'. וז"ש, תניינא, זה אל זה, דהיינו חסד וגבורה, ואינון קשורא חדא בתלת יודין, שהם שניהם קשר אחד, ומתחילים בג' יודין, יי"י.[אות מד] תליתאה שלימו דכל וכו': הקשר השלישי, הוא תפארת, שהוא קו האמצעי והוא שלמות של כל האמונה. שהוא משפיע למלכות הנקראת אמונה ומשלימה. קשר הרביעי, הוא ב' עמודים שהגוף עומד עליהם שהם נצח והוד, ונחשבים לנצח. קשר החמישי הוא הוד, שבו טוב ורע, והוא נהר היוצא לאילן של חיים ומות, שהוא המלכות. כי הוד משפיע למלכות. והוא העמוק מכל. כלומר שיש בו דינין יותר מבכל הספירות, קשר הששי, הוא יסוד, שבו הדין ברחמים.

184

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת שלח לך מאמר מקרה בני האדם ומקרה הבהמה

 אני רואה בפניך שיש בך הרהור. אמר ליה הרי ודאי. מקרא זה הסתכלתי בו, כיון שאמר שלמה כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם וגו'. ולמדנו, שכל דבריו של שלמה המלך כולם סתומים ממדרגות החכמה. א"כ, מקרא זה יש להסתכל בו, כי נמצא כאן פתח לאלו שאינם בני אמונה.[אות יט] א"ל ודאי הכי וכו': א"ל, ודאי כך הוא, שיש בזה פתח לבלתי מאמינים, ויש לדעת ולהסתכל בו. בתוך כך ראו אדם אחד שהיה בא, ובקש מהם מים, כי היה צמא, והיה עיף מתוקף השמש. אמרו לו מי אתה. אמר להם, יהודי אני ואני עיף וצמא. אמרו לו

185

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת שלח לך מאמר המרגלים

 שנתרוקנה, ואין לה בנין. כי כשקמה הקדושה נופלת הס"א.[אות סב] ויבואו עד נחל אשכול: אלו הם דברי אגדה ודרוש, התלוים מצד האמונה, שהיא המלכות, כי דרשות ואגדות תלוים בתורה ומסבבים אותה כמו ענבים באשכול. ויכרתו משם זמורה וגו', למדו משם ראשי פרקים ראשי דברים. אלו שהם בני אמונה שמחים בדברים, והדברים מתברכים בתוכם, ומסתכלים שהם שורש אחד ועיקר אחד ולא נמצא בהם פירוד. אלו שאינם נמצאים בני אמונה, ואינם לומדים תורה לשמה, עושים האמונה שהיא המלכות בפירוד מז"א, כי פוגמים בזווג ז"א ומלכות, שהם תושב"כ ותושבע"פ. משום שאינם מאמינים שהם עיקר אחד ושורש אחד. ז"ש, וישאוהו במוט בשנים, שעשו

186

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת שלח לך מאמר הציצית

 דז"א, שאלו החוטים דציצית שהם חגת"ם דז"א, הם היופי שלו. משום שממנו יצאו ונתנו אל המלכות. וכל חוט כלול בב' צדדים, דהיינו מחסדים וחכמה, שהם ימין ושמאל. וכשאני מסתכל אני אומר, רזי לי רזי לי. כי מתוך סוד העליון של כל האמונה הם יוצאים. שהם כללות כל אורות המלכות, הנקראת אמונה. וכשאני מסתכל בתכלת, ואני רואה רצועה להכות, שהוא מקום היראה כדי לירא, אני אומר אוי לי שבני אדם אינם יודעים להשגיח ולהסתכל על מה הם נענשים לשקר, בזה בוגדים בגדו. כי קוראים קריאת שמע בלא ציצית, ומעידים עדות שקר, ואלו הם בוגדים שבגדו. שמשקרים בעצמם.[אות שלד] ובגד בוגדים

187

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת קרח מאמר ועבד הלוי

 הוא, לעילא לשמאלא וכו': ועבד הלוי הוא, הוא יורה למעלה בשמאל, היינו שמתקן השמאל למעלה. הוא, יורה שנכלל בימין. עוד הוא זה עתיקא, שהוא כתר. שעבודתו ותקונו מגיע עד הכתר. כי הוא יורה על נסתר. אם לא היה נמצא דין בעולם, שה"ס תקון של הלוים, לא היו בני אדם יודעים אמונה העליונה, ולא היו בני אדם עוסקים בתורה, ולא נתקיימו מצות התורה, ועבודה שלמה הנמצאת בעולם למלך הקדוש, מי עושה אותה, הוי אומר, הלוים.[אות מ] ותו ועבד הלוי הוא וכו': עוד ועבד הלוי הוא, הוא כמו שאתה אומר, כי הויה הוא האלקים. היינו שעל ידו נעשה יחוד הזה. הוא

188

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת חקת מאמר פרה אדומה

 ע"ט ע"א), וצונו על, מסטרא דימינא, דאתמר ביה, הוקם על, דתמן כל ברכאן לימינא, ע"ש. כי במצב הא', עוד לא קבלה המלכות עליה אור החסד מז"א, הנקרא על, אלא שהיתה אז בחכמה בלא חסד כנ"ל. וז"ש מ"ט, בגין דהיא שלומי אמוני ישראל, כלומר, מפני שהיא נמצאת במצב הא', שהמלכות שנקראת אמונה, וז"א שנקרא ישראל, הם בשלמות אחד, שזה יורה השם, שלומי, אמוני ישראל. כי במצב הא' המלכות גדולה ושלמה כמו ז"א. וע"כ אינה צריכה להזדווג עם ז"א, אלא מקבלת מבינה, וז"ס, אשר לא עלה עליה על, שהוא ז"א. וז"ש, ועליה לאו הוא, אלא עמה, כי ז"א אינו אז למעלה מן

189

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בלק מאמר הינוקא

 וכו': וסוד הדבר, כתוב בסוד שלמעלה, מה שמו ומה שם בנו כי תדע. שם ההוא ידוע, ה' צבאות שמו, שהוא בינה, שכל הצבאות שלה הם, שם בנו, היינו ישראל שמו, שהוא ז"א הנקרא ישראל. שכתוב, בני בכרי ישראל. והרי ישראל כל המפתחות של האמונה, דהיינו כל המדרגות של המלכות הנקראת אמונה, (כנ"ל ויקרא אות רע"ג) תלויות בו בז"א שנקרא ישראל, והוא משתבח ואומר ה' אמר אלי בני אתה. אשר הויה שהוא בינה, אמר לז"א בני אתה. וכך הוא ודאי, כי אבא ואמא, דהיינו ימין ושמאל דבינה הנקראים ישראל סבא ותבונה וגם אבא ואמא, העטירו אותו, את ז"א, וברכו אותו בכמה

190

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בלק מאמר ה' אלקי אתה ארוממך

 הוא חסד. גבור, גבורה. אבי, ת"ת. עד, נצח. שר, הוד. שלום, יסוד. וכאן אינו בא למנות חשבון המדרגות. שואל, אבל עצות מרחוק מה הן. ומשיב, שהם ב' בדי ערבות, שהם נצח והוד. ונקראים עצות, משום שכל העצות של הנביאים באות משם, הם נקראים עצות מרחוק. כי הנביאים מקבלים מנצח והוד. אמונה אומן, הם שנים שהם אחד, כי הם נהר וגן, שהם יסוד ומלכות, זה הנהר, שהוא יסוד, יוצא מעדן, וזה הגן שהוא מלכות, נשקה ממנו, הרי כאן בכתוב הזה, ה' אלהי אתה וגו'. כל סוד הסתום של האמונה. כמבואר, כי ה', הוא חכמה. אלקי הוא בינה. אתה הוא חסד, פלא

1234567891011121314151617181920