אמונה

אמונה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3655 מקורות עבור אמונה. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת פקודי מאמר היכל הראשון לבנת הספיר יסוד

 פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת פקודי מאמר היכל הראשון לבנת הספיר יסוד[אות תעח] היכלא קדמאה וכו': היכל הראשון, היינו יסוד ומלכות שהוא ראשון ממטה למעלה. הוא התחלה באמונה, כלומר, שהיכל זה, הוא המלכות דהיכלות, הנקראת אמונה. וזה הוא התחלה לסוד האמונה, דהיינו התחלה לסוד המלכות דאצילות, ובמדרגת הראיה שבאמונה, דהיינו במדרגות הארת החכמה שבה, שנקראת ראיה. נביאי האמת היו רואים מתוך המראה שאינה מאירה הזו, שהיא המלכות. ובשביל שזה, ההיכל, הוא התחלה לאמונה, דהיינו התחלה למלכות דאצילות כנ"ל, כתוב, תחלת דבר ה' בהושע. שראה מתוך המדרגה הזו, דהיינו היכל הא' שהיא התחלה לכל המדרגות לעלות למעלה, וסוף לכל המדרגות

162

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת פקודי מאמר היכל הרביעי היכל הזכות גבורה

 שהוא אותיות ענג בסדר מהופך, וכשמכניסים אותו שמה, אומרים, ויאהב קללה ותבואהו ולא חפץ בברכה ותרחק ממנו, ינקש נושה לכל אשר לו וגו' אל יהי לו מושך חסד וגו'. הרחמן יצילנו.[אות תרכח] בגין דענוגא דשבת וכו': משום שענג שבת, היא אמונת הקב"ה, דהיינו שהיא תענוג השכינה שנקראת אמונה, ועל כן כל אלו שמענגים ענג שבת וזמנים ומועדים, אלו ארבעה שרפים העומדים תחת החיה, הם נמצאים כנגד נהר דינור ההוא, ואינם עוזבים להשרף בו, כל אלו שמענגים הענג שלהם כראוי.[אות תרכט] תחות אלין ארבע וכו': תחת אלו ארבע השרפים, יש ממונים אחרים העומדים לחוץ, הנועדים מצד ההיכל הזה, ומכריזים

163

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת פקודי מאמר היכל השביעי קדש קדשים

 נוסעים ומתקיימים, ובהם נכנסים בני אדם להיכלות העליונים, ואין מי שימחה בידיהם. אשרי הם היודעים לערוך יחוד אדונם כראוי, וללכת בדרך האמת, כדי שלא יטעו בסוד האמונה.[אות תשפט] תא חזי בהיכלין וכו': בוא וראה, בהיכלות אלו יש סוד עליון תוך האמונה, שהוא המלכות דאצילות המלובשת בהם, שנקראת אמונה. וכל החיות והמרכבות כולם משונים זה מזה, כדי לכלול אלו באלו לטוב, לתקן אותן. וסימנך, וישנה ואת נערותיה לטוב. בשבעה היכלות אלו, היא השלמות שלמעלה, כשנכללים ונשלמים זה מזה, ונכנסים בהם תפלות ובקשות, של מי שיודע לסדר אותם, לתקן אותם למעלה, כש"א, ואת שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך.[אות

164

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת ויקרא מאמר ז' רקיעים וז' ארצות

 ועלה, אמר אשרי הם הצדיקים שמשתדלים בתורה, ויודעים הנסתרות של סודות עליונים. אוי לאלו החולקים על דבריהם, ואינם מאמינים.[אות קמה] מההוא יומא כד וכו': מיום ההוא והלאה, כשבא לבית המדרש, שהחכמים היו אומרים דברי תורה, היה בוכה. אמרו לו, למה אתה בוכה. אמר להם, בשביל שעברתי על אמונה בדברי חכמים, דהיינו שלא האמין שיש ז' ארצות שבהם בריות משונות עד שראה אותן, כנ"ל בסמוך. ואני מפחד מן הדין שבעולם ההוא.

165

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת ויקרא מאמר עשרה שמות

 בבקר בהטיבו את הנרות יקטירנה. וכתוב, ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים יקטירנה. כדי שימצאו שמן וקטרת יחד. כי שמן רומז על חכמה וקטרת על בינה, וחו"ב הם תמיד ביחד. בוא וראה, שלמים עושה שלום בכל, ומחלוקת וקטרוג אינם מתעוררים בעולם. אבל קטרת קושרת קשירת האמונה. שממשכת מוחין למלכות הנקראת אמונה.[אות קסו] ר' אלעזר אמר וכו': רא"א, כל עשרה השמות כתובים בתורה, ואנו למדנו, אשר שם הראשון הוא אהיה הוא סתום העליון, כמי שאמר אני מי שאני, ולא נודע מי הוא. והיא כתר. ואחר כך כתוב, אשר אהיה, שהוא חכמה, שפירושו, שאני עתיד להתגלות באלו כתרים האחרים, כי בתחלה

166

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת ויקרא מאמר ונרגן מפריד אלוף

 אות רעג] הה"ד והיה כי וגו': זהו שכתוב, והיה כי יחטא ואשם וגו'. מה כתוב למעלה, או מצא אבדה וכחש בה וגו'. כי החוטא פוגם למעלה, ומשום זה מסתלק הקב"ה מן הכל. כביכול הקב"ה לא נמצא בקיומו, כי כנסת ישראל, שהיא המלכות, נפרדה ממקומה. ז"ש אבדה האמונה. מה היא אמונה. היא כנסת ישראל. כמש"א, ואמונתך בלילות, ולילה הוא המלכות אבדה האמונה, הוא כש"א, על מה אבדה הארץ. והכל אחד, כי המלכות נקראת אמונה ונקראת ארץ והרי העמדנו אבדה כתוב, שפירושו שהמלכות אבדה את בן זוגה שהוא יסוד. ולא כתוב, נאבדת, ולא אבודה, שפירושם שהיא עצמה נאבדה. כעין זה כתוב הצדיק

167

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת צו מאמר תרין מדבחן

 והדין, כי בהם עצמם אין שום דין כלל. משא"כ החלבים והאמורים שעל ידיהם נעשה היחוד של ז"א ומלכות, לא נאמר בהם, ישמח לב, מחמת שיש בהם אחיזה לדינים. וזה המזבח שהוא פנימי, אשר קטרת דקה, הדקה מכל, דהיינו בינה, שאין השגה בה מחמת דקותה, היא בקשר האמונה, שנקשרת במלכות הנקראת אמונה, הוא נקרא קול דממה דקה, משום שהוא מזבח פנימי הנקשר בקשר האמונה.[אות פו] מדבחא אחרא אקרי וכו': מזבח האחר נקרא מזבח החיצון. והפנימי נקרא מזבח ה'. מזבח האחר נקרא מזבח הנחשת, כש"א מזבח הנחשת אשר לפני ה' קטן מהכיל וגו'. ר' יוסי אומר, שזה נלמד מכאן, שכתוב, וכליל

168

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת צו מאמר אמונה בלילה

 פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת צו מאמר אמונה בלילה[אות קצב] כתיב ה' אלקי וכו': כתוב, ה' אלקי אתה ארוממך אודה שמך כי עשית פלא עצות מרחוק אמונה אמן. מקרא זה העמידוהו. ה' אלקי אתה, היינו, שצריך האדם להודות להשם הקדוש, ולשבחו על הכל. ומאיזה מקום השבח שלו. הוא כמו שהעמידוהו. וכאן הוא, מהעמוק מכל, שהוא כתר, שכתוב כי עשית פלא, פלא, פירושו כמו שכתוב, ויקרא שמו פלא, שהוא כתר. וכבר למדנו את זה. עצות מרחוק, עצות הוא כמו שאתה אומר פלא יועץ, דהיינו בינה שנקראת עצה. מרחוק, כמ"ש, מרחוק ה' נראה לי, וכתוב ממרחק תביא לחמה, שפירושו חכמה, אשר

169

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת אחרי מות מאמר תמר

 אשר נקרא, פתח עינים אשר על דרך תמנתה, כמו שבארנו כי ע"י אתערותא דלתתא מעוררים אתערותא דלעילא, וז"ש, והכי אוקימנא, תמר אוקימת מלה לתתא שהיא עשתה הדברים למטה בעולם הגשמי, וכוונתה היתה לעורר שורש כל מעשה, למעלה במלכות דאצילות, ופרחת פרחין ואניצת ענפין ברזא דמהימנותא, שיצאו התקונים למעלה במלכות הנקראת אמונה. וגם יהודה, היו נמשכות מחשבותיו, מז"א המתקן את המלכות. וז"ש, ויהודה עוד רד עם אל ועם קדושים נאמן. שאע"פ שכתוב בפרשה, וירד יהודה, שמשמע שירד ממדרגותיו, עם כל זה, ועם קדושים נאמן, שכל מחשבותיו היו נאמנות עם קדושים עליונים, דהיינו ז"א ומלכות. ושואל, הרי כתוב, ויראה יהודה ויחשבה

170

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת קדושים מאמר קדושים תהיו

 מהם עלבון התורה הצועקת כנגדם, ואינם מחזירים פניהם אליה, כי כולם פגומים בכל, שאינם יודעים האמונה של המלך העליון. אוי להם ואוי לנפשיהם.[אות ב] דהא אורייתא ביה וכו': כי התורה מעידה בו ואומרת, מי פתי יסור הנה חסר לב אמרה לו. מהו חסר לב. היינו שאין לו אמונה, כי מי שאינו עוסק בתורה אין בו אמונה, והוא פגום בכל, שואל, אמרה לו, היה צריך לומר, אומרה לו, כש"א אומרה לאל סלעי, מהו אמרה. ומשיב אלא שבא לכלול ולהוסיף התורה שלמעלה, שגם היא קוראת אותו חסר לב, שפירושו, פגום האמונה.[אות ג] דהכי תנינן כל וכו': כי כך למדנו, כל

1234567891011121314151617181920