אמונה

אמונה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3655 מקורות עבור אמונה. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת משפטים מאמר כל בר ישראל דאתגזר בעי לאתחזאה

 והם אינם מברכים. באו ואמרו הדבר אל הבית דין. באו ושאלו אותם: אמרו, זה שאכלתם, החלק שלכם מאיזה קרבן היה. לא היה בידיהם, כלומר שלא ידעו להשיב. בדקו ומצאו שהם עובדי עכו"ם והרגו אותם. אמרו, ברוך הרחמן שהציל את עמו. כי ודאי אין הברכה שורה אלא בישראל, זרע קדוש, בני אמונה, בני אמת. ובשנה ההיא נמצאו ברכות בעולם בשלמות. פתחו ואמרו, אך צדיקים יודו לשמך וגו'.[אות תקמח] ר' חייא אמר וכו': רח"א, בזכות ישראל נמולים, נכנעים אויביהם תחתיהם, ויורשים את נחלתם, בוא וראה, מה כתוב, יראה כל זכורך, שפירושו זכרים הנמולים, וכתוב אח"כ, כי אוריש גוים מפניך והרחבתי את

152

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תרומה מאמר השמים מספרים כבוד אל

 החכמה נגלית אלא במלכות לבדה.[אות קצז] אבל, בכל הארץ יצא קום: אע"פ שהם, או"א, נסתרות עליונות, שלא נודעו לעולם, דהיינו שאין החכמה מתגלה בהם, עם כל זה הנזילה וההמשכה שלהם נמשך ונוזל למטה, למלכות שנקראת ארץ, כלומר, שהחכמה הנסתרת בהם נמשכת למלכות. ומשום המשכה הזו, יש לנו אמונה שלמה בעולם הזה, דהיינו המלכות בהארת החכמה, שנקראת אמונה שלמה, וכל בני העולם מדברים בסוד האמונה של הקב"ה, שהיא המלכות, במדרגות האלו דהיינו בחכמה של מדרגות או"א, כמו שהיו מגולות אפילו למעלה באו"א, ולא היו שם נסתרות וגנוזות. והיינו, ובקצה תבל מליהם, מתחילת העולם עד סוף העולם מדברים חכמי הלב באלו

153

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תרומה מאמר אמצעיתא דעלמא

 הוא סלע חזק עליון, ותחת עמקו של סלע ההוא, שאדם אינו יכול להכנס שמה, הס"א שולט יותר לאכול טרפו. ואז יהיה נעבר מישראל, ולא ימצא עליהם מקטרג במקום הישוב. וביאור הדברים תמצא לעיל בהסולם (פרשת נח אוד ק"ד וק"ה).[אות תקסז] שלטנותיה דרזא דמהימנותא וכו': ממשלתה של סוד אמונה היא תוך נקודה האמצעית של כל ארץ הקדושה, בבית קדש הקדשים, ואע"פ שעתה אינו מתקיים, עכ"ז, בזכותו נזון כל העולם, ומזון וכלכלה יוצאים משם לכל, בכל מקום צד הישוב. ומשום זה אע"פ שישראל הם מחוץ לארץ הקדושה, עם כל זה, מכח וזכות של הארץ נמצא מזון וכלכלה בעולם. וע"כ כתוב, וברכת

154

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תרומה מאמר משה לא מת

 מת. ואם תאמר, הרי כתוב, וימת שם משה. וכן בכל מקום קורא בצדיקים מיתה, מהו מיתה. מצדינו נקרא כן, אבל מצד העליונים, אדרבה שנתוסף לו חיים. דתניא אמר ר' שמעון, וכן למד, שמי שהוא בשלמות, שהאמונה הקדושה תלויה בו, אין מיתה תלויה בו ואינו מת. כמו שהיה ביעקב, שהיה בו אמונה שלמה. וע"כ יעקב לא מת. (תענית ה ב).[אות תתפט] דאמר רבי שמעון וכו': שאמר ר"ש, לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל. מהו ישראל. שלמות הכל. שהיא העדר המיתה. שכתוב, ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך

155

פירוש הסולם לזוהר - שמות ספרא דצניעותא פרקא תניינא

 פירוש הסולם לזוהר - שמות ספרא דצניעותא פרקא תניינא[אות יד] פרקא תניינא דיקנא מהימנותא וכו': פרק השני. בו מתבאר זקן האמונה. כלומר שהמלכות הנקראת אמונה מקבלת ממנו כל תקוניה עד גמר התקון. הזקן אינו נזכר בתורה ובנביאים וכתובים, שכתוב עיני ה' אזני ה' וכן לחייו כערוגת הבושם, אבל זקן אינו נזכר. משום שהוא היקר מכל. והוא יוצא מן האזנים, שמשם הזקן מתחיל, ומקפת מסביב צורת הפנים, שעולה ויורד חוט לבן מסביב פניו. כלומר שהזקן בכללו, נראה כמו חוט לבן עם שערות לבנות, שמסבבות הפנים שמהן, עולות, שמאירות ממטה למעלה, ומהן, יורדות, שמאירות ממעלה למטה. והוא מתבאר בשלשה עשר תקונים. כמ"ש

156

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת ויקהל מאמר רקיע שעל המלכות

 לבתר אפיקת לון וכו': אחר כך המלכות מוציאה אותם לחוץ, ומולידה אותן כבתחילה, כי הנשמות הן תולדות המלכות, והנשמה היא עתה חדשה כבתחילת לידתה. וזה סוד, חדשים לבקרים. שסובב על הנשמות, שהן חדשות ודאי בכל בקר, כמו שאמרנו. מה הטעם שהן חדשות, הוא משום סוד הכתוב, רבה אמונתך. שהמלכות הנקראת אמונה, היא רבה ודאי שיכלה לכלול אותן הנשמות ולהכניסן לתוכה ולהוציאן כשהן חדשות. (כנ"ל ב"א צ"ד ד"ה וטעם). וע"כ מקבלת אחרות מלמעלה ביום. אשריהם הצדיקים בעולם הזה ובעולם הבא.[אות שעד] אדהכי נהיר יממא וכו': בתוך כך האיר היום. אמר ר' אבא נקום ונלך ונודה לרבון העולם. קמו והלכו והתפללו,

157

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת פקודי מאמר והיה אמונת עתך

 חכמה, שבזה נשמרות ומתקיימות. וז"ש כלהו אפיק לון בחושבנא, דהיינו בהארת החכמה הנקראת מוחין דחשבון. וע"ז מביא ראיה מהכתוב, עיניך ברכות בחשבון. כי החכמה נק' עינים, וחשבון, ה"ס השפעת החכמה, וברכות, ה"ס המדרגות שמקבלת. ואומר, שהברכות שבה, מוציאה בחשבון, שה"ס הארת החכמה מן העינים.[אות נב] וע"ד אקרי אמונה וכו': וע"כ משום שבמלכות נוהג חשבון, שה"ס חכמה המקיימת הכל, ע"כ נקראת אמונה, כי אמונה היא נאמנות וקיום. ויש עוד טעמים למה שהמלכות נקראת אמונה, ובשביל הכל היא נקראת אמונה. וכבר העמדנו. ומה אם כאן בספירות ומדרגות עליונות שהמלכות מקבלת, צריך לראות אמונה, דהיינו להאירם בסוד החשבון, בסו"ה יראת ה' היא

158

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת פקודי מאמר הרי נחשת

 שני, הוא צבע אדום, כנגד גבורה, ותכלת וארגמן, כנגד מלכות וז"א, שהם כלולים בכל אלו הצבעים. ומשום שהכהן הגדול מתלבש בלבושים של צבעים האלו, היה נכנס לפנים ואינם דוחים אותו לחוץ.[אות קסה] ת"ח כלא אתעביד וכו': בוא וראה הכל נעשה בסוד האמונה, דהיינו במדרגות של המלכות, הנקראת אמונה, שיהיה הכל כעין של מעלה. וע"כ כתוב, בגדי השרד לשרת בקדש. ונקראים בגדי קדש, משום שאינם נקראים קדש אלא כששורים בהם אלו הצבעים שכתוב, בגדי קדש הם. וכתוב, קדש ישראל לה' ראשית תבואתה. קדש ישראל, הוא משום שבישראל נראים כל הצבעים, שהם כהנים ולוים וישראל, שאלו הם גוונים דחג"ת, לבן אדום

159

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת פקודי מאמר שאו מרום עיניכם

 הנקרא קול יוצא מבינה הנקראת שופר, בסוד תלת מחד נפקי חד בתלת קיימא (כנ"ל בראשית א' דף רפ"ז ד"ה תלת) וקול ההוא, שהוא ז"א במוחין דהארת חכמה, הוא מספר של כל הצבאות שלמעלה וחשבון הכל. מספר וחשבון ה"ס מוחין דהארת חכמה, אמנם אינם מתגלים במקום ז"א, אלא, משם נמצא סוד אמונה העליונה, שהיא מלכות, בכל אלו צדדים עליונים, הן חסדים מימין והן חכמה שבשמאל, שבה מקום גילוי החכמה, עד שנמשכות המדרגות מז"א, ונמשכות למטה למלכות, ונבדלים כמה צבאות למיניהם וכולם עומדים בחשבון ונקראים בשם. מרוב אונים, זה צד ימין. ואמיץ כח, זה צד שמאל. איש לא נעדר, מצדדים הנמשכים מב'

160

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת פקודי מאמר סוספיתא דדהבא

 ישראל טהורים מזוהמא הראשונה, שהטיל הנחש בעולם וגרם מות לכל, מעת שעמדו על הר סיני, גרם להם חטא העגל עתה, לטמא אותם כמקודם, ולהתחזק עליהם, וגרם להם שוב המות ולכל העולם, ולדורותם אחריהם. ז"ש, אני אמרתי אלהים אתם וגו'. אכן כאדם תמותון וגו'. ומשום זה חזר אהרן אח"כ להטהר בסוד אמונה העליונה באלו ז' ימים הקדושים, ימי המילואים, ואח"כ להטהר בעגל לחטאת.

1234567891011121314151617181920