אמונה

אמונה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3655 מקורות עבור אמונה. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת בא מאמר ויהי היום- ויבא גם השטן בתוכם

 להשטין על האדם. מהו הטעם. הוא משום שהוא נאמן על מעשיהם של אנשים. כי להיותו מלך עליהם הוא נאמן על מעשיהם.[אות כ] ת"ח האי בדינא וכו': בוא וראה, זה, הוא רק בדין של יחיד, אבל בדין העולם, כתוב, וירד ה' לראות. ארדה נא ואראה. שלא נתנה לו אמונה, אלא הוא בידיו של הקב"ה בלבדו. כי לא רצה להאביד העולם על פיו של המקטרג, שתאותו הוא תמיד להשחית. מאין לנו. כי כתוב, קץ שם לחשך ולכל תכלית הוא חוקר. שפירושו, שהוא חוקר להשחית הכל. וזה הוא, קץ כל בשר בא לפני. שהשטן הנקרא קץ כל בשר, בא ודאי להשחית. (כנ"ל

142

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת בא מאמר ויהי בחצי הלילה

 אות קג] פתח ואמר וכו': פתח ואמר, כל הגוים כאין נגדו, מאפס ותהו נחשבו לו. שואל, כיון שאמר כל הגוים כאין כנגדו למה כתוב עוד מאפס ותהו נחשבו לו. ומשיב, אלא למדתי דעתם של כל העמים שבעולם, אשר אמונתם היא כאין, שאינם משיגים לא מדרגות העליונות ולא התחתונות. ומשימים לעצמם אמונה של סכלות, אבל מאפס ותהו נחשבו לו כמוץ הזה המסתובב ברוח ומתגלגל בקיץ בשדות בריקנות, שאין בו תוכן מאומה. ז"ש וכל דיירי ארעא כלא חשיבין.[אות קד] עוד פתח ואמר וכו': עוד פו"א. בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ. את זהו ימינו של הקב"ה, ואת זה שמאלו. למדתי

143

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת בשלח מאמר וירא ישראל את היד הגדולה

 חכם יותר מכל מכשפיו. ובכל אלו הכתרים ובכל אלו הידיעות של הס"א הסתכל. ובכל הצד שלהם לא ראה שיהיה גאולה לישראל, ולא היתה תלויה באחד מהכתרים שלהם. ועוד, כי בכל הכחות העליונים של הס"א קשרו קשר על ישראל, שלא יוכלו לצאת מתחת ידיהם, ופרעה לא חשב, שיש קשר אחר של אמונה, השולט על כל הכחות של הס"א. וע"כ היה מחזק את לבו.[אות קפח] ר' אבא אמר וכו': רא"א, לא חיזק פרעה את לבו אלא על השם הזה, הוי"ה. כי כשהיה אומר משה כה אמר הויה, מלה זו ממש, דהיינו הוי"ה, חיזק את לבו, ז"ש ויחזק הויה את לב פרעה.

144

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת בשלח מאמר פרשת המן

 יום ויום הם הולכים בדרך הישר בתורה. ר' יצחק אמר, מכאן, צדיק אוכל לשובע נפשו. פירושו אחר שהשביע נפשו בתפילה ובקריאה בתורה הוא אוכל.[אות שצג] ר' שמעון אמר וכו': רש"א, בוא וראה, עד שלא נתן הקב"ה התורה לישראל, הבחין בין אלו בני האמונה ובין הרשעים שאינם בני אמונה, ואינם רוצים בתורה. ובמה הבחין אותם, במן. כמו שנאמר, אנסנו. וכל אלו הנמצאים שהם בני אמונה, רשם אותו הקב"ה ברושם של ספירת החסד. כמש"א, המיחלים לחסדו. וע"כ למען אנסנו. וכל אלו שאינם נמצאים בני אמונה הסיר מהם ספירה עליונה הזו. והמן הכריז ואמר, ובטן רשעים תחסר, ועם כל זה לא העדיף

145

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת בשלח מאמר ויבא עמלק

 וכו': ומשה התתקן למלחמה של מעלה. וידי משה כבדים. כבדים ממש, מכובדים, קדושים לא נטמאו לעולם. מכובדים, שראוים לעשות בהם מלחמה שלמעלה. ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה. היינו משום שישראל שרוים בצער ויהיה עמהם בצער שלהם.[אות תסו] ואהרן וחור תמכו בידיו וגו': שואל. מהו תמכו בידיו, אמונה, וכי בשביל שאהרן וחור תמכו בידיו, היו ידיו אמונה. ומשיב, אלא הכל בחכמה עשה משה מה שעשה, אהרן וחור, זה מצד שלו שהוא ימין, וזה מצד שלו שהוא שמאל, וידיו של משה באמצע בקו אמצעי, וע"כ, ויהי ידיו אמונה, נאמנים, אהרן, כדי שיתעורר מצד שלו, שהוא ימין. וחור, כדי שיתעורר מצד

146

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת יתרו מאמר וישמע יתרו

 דהיינו ספירת החסד. וזהו כהן שנקרא גדול, צד הימין.[אות י] אית מלך לתתא וכו': יש מלך למטה, דהיינו מלכות, שהוא כעין מלך ההוא העליון, והוא מלך על כל שלמטה, דהיינו בי"ע, ותחתיו יש כהן המשמש אותו, שה"ס מיכאל כהן גדול שהוא לימין. דהיינו חסד. וזה הוא סוד אמונה השלמה, צד הקדושה.[אות יא] בסטרא אחרא וכו': בס"א, שאינה צד הקדושה, יש סוד שהוא מלך. וכך העמדנו, שנקרא מלך זקן וכסיל. שהוא יצר הרע, ותחתיו יש, כהן און. וז"ס שכתוב, ויאמר אפרים אך עשרתי מצאתי און לי. דהיינו הכהן דס"א, משום שכח הזה און, שולט על מעשה ההוא שעשה ירבעם.

147

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת יתרו מאמר ואתה תחזה ברזא דרזין

 עין ימין סתום. חמשה קמטים על ראש חוטמו ברוחבו בין גבות עיניו. שערות מסולסלות מעט על ראשו. קומט את העינים. זה הוא באות ז' לבד. הוא בלא תבונה. שגעון יש בלבו. מבוהל במעשיו.[אות רד] חד שרטוטא על וכו': קו אחד על מצחו, וארבעה אחרים קטנים. אין בו אמונה. לא ישתתף עמו אדם, כי לא יצלח. רשע הוא לאדונו בכל מעשיו. ותולדה אחת קטנה, יש לו על ירך השמאל, לפעמים נמחה, ולפעמים חוזר ונולד. ואם ד' קוים, על מצחו, יש בו כל זה הנ"ל, אבל אין בו תולדה על ירכו השמאלית. ואם ג' קוים גדולים וג' קטנים על מצחו, והם

148

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת יתרו מאמר זכור את יום השבת לקדשו (א)

 עתיקא קדישא דכל קדישין. והרכבתיך על במתי ארץ, זהו סעודה שניה, כנגד שדה תפוחים הקדושים, שהוא המלכות. והאכלתיך נחלת יעקב אביך, זהו השלמות שנשלם בזעיר אנפין. בסעודה שלישית.[אות תנב] ולקבלייהו בעי וכו': וכנגדם צריך להשלים סעודותיו, וצריך להתענג בכל הסעודות, ולשמוח בכל אחת ואחת מהן, משום שהיא אמונה שלמה. ומשום זה חשוב השבת יותר מכל שאר הזמנים והחגים, משום שהכל נמצא בו, ולא נמצא כן בכל הזמנים והחגים. א"ר חייא משום כך, משום שנמצא הכל בו, נזכר ג' פעמים, שכתוב, ויכל אלקים ביום השביעי, וישבות ביום השביעי, ויברך אלקים את יום השביעי.[אות תנג] ר' אבא כד וכו': ר'

149

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת משפטים מאמר ואנשי קדש תהיון לי

 א"כ, הרי כתוב, קדוש קדוש קדוש ה' צבאות, שזה הוא שלמות הכל, וכתוב קדוש. אמר לו בוא וראה, כשמתחברים ג' הקדושות יחד, נעשו בית אחד, ובית הזה נקרא קדש, שהוא הכלל של כל ג' קדוש. וע"כ הוא שלמות הכל. ומשום זה, קדש הוא כלל שהכל נכלל בו, וישראל כשנכלל בהם אמונה השלמה, נקראים קדש, שהוא כלל הכל, שכתוב, קדש ישראל לה'. ומשום זה כתוב, ואנשי קדש תהיון לי.[אות תקט] לגיון חד שאיל וכו': לגיון אחד. דהיינו שר צבא, שאל את ר' אבא, וכי לא כתוב, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, אם כן, מה שכתוב, טרף נתן ליראיו, טרף נתן

150

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת משפטים מאמר ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו

 תשמר, אלא מי שאינו שומר זה, את חג המצות, כמי שאינו שומר אמונת הקב"ה, מה הטעם. משום שבו אחוז הדבר. אמר ר' יצחק, וכן בכל שאר הזמנים וחגים, שכולם אחוזים בשמו הקדוש העליון. ועל זה למדנו, מה שכתוב, שלש פעמים בשנה, משום שבהם תלויה האמונה. שה"ס ג' קוין, שהמלכות, שנקראת אמונה, נבנית מהם.

1234567891011121314151617181920