אמונה

אמונה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3655 מקורות עבור אמונה. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וישלח מאמר וישלח יעקב מלאכים

 כלל, ומשפיל רוחו ולבו ורצונו אל הקב"ה, ואז היצר הרע מתהפך להיות עבד לו, שאינו יכול לשלוט עליו. ולהיפך, אותו האדם שולט עליו, כמו שאתה אומר, ואתה תמשול בו.[אות יח] ממתכבד: פירושו כמו שאמרנו, שהוא מכבד את עצמו, מסלסל בשערו, ומתגאה ברוחו, והוא חסר לחם, שפירושו, חסר אמונה, כמש"א לחם אלקיו הוא מקריב וגו', לחם אלקיהם הם מקריבים וגו', שלחם פירושו השכינה, אף כאן חסר לחם פירושו חסר אמונה, שהיא השכינה.[אות יט] דבר אחר טוב נקלה: זה יעקב, שהשפיל את רוחו לפני עשו, כדי שלאחר כך יהיה עשו עבד לו, וישלוט עליו, ויתקיים בו יעבדוך עמים וישתחוו לך

132

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וישלח מאמר ויבן לו בית

 בינה, דהיינו שהעלה מ"ן ממסך דחירק. לקבל חלקה של האמונה, שהיא הנוקבא. מה כתוב למעלה, וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה, וכתוב ויעקב נסע סכתה, כי כל אחד נפרד אל הצד שלו, עשו לצד של השעיר, מי הוא שעיר, זה הוא אשה זרה אל נכר, ויעקב נסע סכתה, זו היא אמונה עליונה, דהיינו בינה. כלומר שהעלה מ"ן ממסך דחירק אל הבינה, כדי להמשיך משם קו אמצעי בשביל לבנות הנוקבא. על דרך שנתבאר לעיל.[אות קמב] ויבן לו בית: הוא כמו שאתה אומר בית יעקב, שפירושו הנוקבא. אמר ר' אלעזר שתקן תפלת ערבית, שהיא הנוקבא, כראוי לה. דהיינו שהמשיך לה חסדים

133

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וישב מאמר והבור רק אין בו מים

 וכו': משום זה הכל עומד על קיום התורה, והעולם אינו עומד על קיומו, אלא בתורה, שהיא קיום העולמות למעלה ולמטה, שכתוב, אם לא בריתי וגו'.[אות קל] ויקחהו וישליכו אותו הבורה: זה רמז על שהשליכו אותו אח"כ לתוך מצרים, שלא נמצא בהם כלל סוד האמונה. פירוש. מים ה"ס אמונה, וכשאומר והבור רק וגו', היינו, שאין שם סוד האמונה.ר' יצחק אמר וכו': רי"א, אם היה בו בבור נחשים ועקרבים, דהיינו כמו שדרשו חז"ל (שבת כ"ב א) מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו. למה כתוב בראובן למען הציל אותו מידם וגו', וכי לא פחד ראובן לזה, אשר הנחשים והעקרבים

134

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וישב מאמר ציון וירושלים

 מקום, שהוא שכלול העולם ותקוניו, שהוא נקודה אחת של העולם ושהיא אמצעית הכל, ומי היא, הוא ציון, שהיא יסוד הפנימי דנוקבא, שכתוב מזמור לאסף אל אלהים הוי"ה דבר ויקרא ארץ ממזרח שמש עד מבואו, ומאיזה מקום דבר, מציון, שכתוב, מציון מכלל יופי אלקים הופיע, מאותו מקום, שהיא בחינת השכלול של אמונה השלמה כראוי, וציון היא חזקתו, שה"ס הארת החכמה, ונקודתו, שה"ס הארת החסדים, של כל העולם, ומאותו מקום נשתכלל ונעשה כל העולם, דהיינו בחכמה שבה, ומתוכה כל העולם ניזון, דהיינו בחסדים שבה.[אות קמז] ות"ח וירעם בשמים ה' וגו': ושואל, כיון שאמר וירעם בשמים ה', למה כתוב ועליון יתן קולו,

135

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וישב מאמר ויהי כדברה אליו יום יום- אל יוסף

 מתדבק בצד ההוא, נמשך אחריה, ונטמא עמה בעולם הזה, ונטמא עמה בעולם האחר.תא חזי האי וכו': בוא וראה, צד הטומאה הזה הוא מנוול, הוא טנופת, כמו שכתוב צא תאמר לו, צואה ממש. ובו, בצואה זו, נידון, מי שמטה דרכיו מן התורה. ובו נידונו אלו רשעי עולם שאין להם אמונה בהקב"ה.[אות רלו] מה כתיב, ויהי כהיום הזה ויבא וגו': ויהי כהיום הזה, היינו היום שיצה"ר שולט בעולם, ויורד להשטות בני אדם. ושואל מתי זה. ומשיב, זהו היום שאדם בא לשוב בתשובה על עונותיו, או שבא לעסוק בתורה ולעשות מצות התורה, ואז באותו זמן יורד יצר הרע כדי להשטות בני

136

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר וכפר בריתכם את מות

 פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר וכפר בריתכם את מות[אות קפז] אמר ר' יוסי וכו': אר"י, לא הגלה הקב"ה את ישראל, אלא בזמן שלא היה נמצא ביניהם אמונה, שה"ס השכינה שנקראת אמונה. כי פגמו בריתם ונסתלקה מהם השכינה כי כשנמנע מהם האמונה, כביכול נמצא כך בכל. כלומר גם למעלה נפרדה השכינה מז"א. שכתוב וכפר בריתכם את מות. הרי ששמירת הברית מכפר על מות, ומכל שכן, שהיה מכפר עליהם שלא יגלו. אלא שפגמו בריתם ונסתלקה מהם השכינה כנ"ל.[אות קפח] אמר ר' חייא וכו': אר"ח, מהו שכתוב, בלע המות לנצח. אמר לו ר' יוסי, כשהקב"ה יעורר את הימין שלו,

137

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר ד' מינים

 בעת שמקבלים גם חסדים כל הברכות שבעולם מהם באים.[אות רכו] ועל דא אתרוג וכו': ועל כן אתרוג אוחזים בשמאל כנגד הלב. לולב בימין מאוגד עם כל המינים. וקשור בכולם. כי צדיק, שהוא יסוד, מאוגד עם כל הספירות. וקשור עם כולן. וזהו קשר האמונה, להאיר אל הנוקבא הנקראת אמונה.[אות רכז] ובספרא דאגדתא וכו': ובספר האגדה, אמר יפה, שכל אלו, ד' המינים, הם האורחים, שה"ס ז' הספירות חג"ת נהי"מ, שעם הקדוש הזמינו אותם ביום הזה, דהיינו על דרך שמתפללים בימי הסוכות קודם הסעודה, ואומרים עולו אושפיזין עלאין וכו'. שצריכים למצוא אותם, מאחר שהזמינם ובהם מתפלל האדם תפלתו אל המלך. וע"י

138

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר ב' ויקרא לבנו ליוסף

 שהיה רשום בבשרו, שזהו חשיבותם של האבות יותר מכל, וברית זה הוא סוד יוסף. כלומר, יוסף ה"ס מדת היסוד צדיק שהוא מרכבה לו.[אות רסו] אר"ש באברהם וכו': א"ר שמעון, באברהם וביעקב כתוב שים נא ידך תחת ירכי, כלומר במקום ההיא הרמוז בשם הקדוש להוציא זרע קדוש זרע אמונה לעולם, ביצחק לא כתיב, שים נא ידך וכו', הוא משום שיצא ממנו עשו.[אות רסז] תו מ"ט הכא וכו': עוד. מהו הטעם כאן שכתוב שים נא ידך תחת ירכי אל נא תקברני במצרים. אלא אמר לו יעקב ליוסף ברושם הקדוש הזה השבע לי, שהוציא זרע קדוש ונאמן לעולם ונשמר ולא נטמא

139

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת שמות מאמר ביאת המשיח

 האמונה. ה' אלקינו, זה הוא ההתחלה של סודות העליונים, דהיינו חכמה ובינה, שמשם כל האורה יוצאת להדליק את כל הנרות. כלומר שכל המוחין דזו"ן ובי"ע יוצאים מחו"ב הללו הנקראים הויה אלקינו, ושם תלויה כל סוד האמונה, שהיא הנוקבא, דהיינו בסו"ה ויבן ה' אלקים, שה"ס חו"ב. את הצלע שה"ס הנוקבא, הנקראת אמונה. שם זה שולט על כולם.[אות קלח] בעלונו אדונים זולתך: פירושו, כי עם ישראל אין מי שישלוט עליו רק שם העליון הזה, ה' אלקינו, כנ"ל, ועתה בגלות שולט עליו צד האחר. וז"ש בעלונו אדונים זולתך.[אות קלט] לבד בך נזכיר שמך: פירו' שסוד השם הקדוש, דהיינו הנוקבא, היא כלל

140

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת שמות מאמר וישב על הבאר

 שראו יעקב ומשה. וע"כ נאמר בו וישב על הבאר בלי שום תקון מוקדם.[אות ריא] תוספתא מתניתין. אינון דרדפי וכו': משנה. אלו רודפי צדק, שרודפים לתקון המלכות שנקראת צדק, על ידי ג' קוין, ימין שמאל ואמצעי, שבז"א. הם התובעים בזרוע סוד האמונה, שה"ס המשכת קו שמאל למלכות שנקראת אמונה. הם שהתדבקו בקשר האמונה, שהוא הקשר שבקו ימין. הם שיודעים דרכי מלך העליון, שהוא ז"א, סוד קו האמצעי. ולאלו קורא בעל התוספתא, ואמר להם, קרבו שמעו. כלומר, אותם הרודפים לתקן את המלכות ולהאירה בג' קוין, שמעו סדר היחוד הזה, כיצד נעשה.ודע שתוספתא זו היא ביאור על הכתוב וירא והנה באר

1234567891011121314151617181920