אמונה

אמונה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3655 מקורות עבור אמונה. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת בא מאמר כי לא ראיתם כל תמונה

 לון.[אות רכט] ומנלן דעננים אקרון מרכב. הה"ד, הנה יי' רוכב על עב קל ובא מצרים. ודא ממנא דמצרים, ומיד דחזו דאלהא די הוא ממנא דלהון, חזו ליה כסוסיא, תחות מרכבתיה דקב"ה, מיד ונעו אלילי מצרים מפניו, ולבב מצרים ימס, נעו מאמונה דלהון, ולב דלהון נמס כדונג, מההיא אמונה, ואמרי, וכי עד כען אמונה ממנא דילן כסוסיא, הוה נע לבהון מאמונה דלהון, ונמס כדונג. ומנלן דימס לשון נמס כדונג איהו כד"א, היה לבי כדונג נמס בתוך מעי.

92

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת בשלח מאמר ויבא עמלק

 אות תסה] ומשה אתתקן לקרבא דלעילא, וידי משה כבדים: כבדים ממש, יקירין, קדישין, לא אסתאבן לעלמין. יקרין דאתחזון לאגחא בהו קרבא דלעילא. ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה, בגין דישראל שריין בצערא, ויהא עמהון בצעריהון.[אות תסו] ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה וגו', מאי תמכו בידיו. אמונה. וכי על דאהרן וחור תמיכו לידוי, הוו ידוי אמונה. אלא, משה כלא בחכמתא עביד מה דעביד. אהרן וחור, דא מסטרא דיליה, ודא מסטרא דיליה, וידוי באמצעיתא, וע"ד ויהי ידיו אמונה, מהימנותא. אהרן בגין דיתער סטרא דיליה, וחור בגין דיתער סטרא דיליה, והוו אחידן בידוי מכאן ומכאן, דאשתכחא

93

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת פקודי מאמר והיה אמונת עתך

 היא אוצרו. אוצרו דכל אלין, בגין דהאי יראת יי', נקיט כל אינון נחלין, ואיהי אתעבידת אוצר לכלהו. וכד נפקין מנה כל אינון גניזין כלהו, אפיק לון בחושבנא. מנלן. דכתיב עיניך ברכות בחשבון. בחשבון ודאי עביד, ואפיק אינון ברכות מים, ואשגח לאפקא כלא בחושבנא.[אות נב] ועל דא אקרי אמונה. ובכלא אקרי אמונה, והא אוקימנא. ומה אי הכא אצטריך לאחזאה מהימנותא, לשאר מלי דעלמא עאכ"ו. ועל דא, קב"ה הוה אודע להו לכל ישראל, רזא דמהימנותא דילהו, בכל מה דעבדו, וכלא אתמר.

94

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת ויקרא מאמר ונרגן מפריד אלוף

 תתאין. זכאה חולקיהון דמארי תשובה. וזכאה חולקיהון דצדיקייא, דבגיניהון עלמא מתקיימא.[אות רעג] הה"ד והיה כי יחטא ואשם וגו'. מה כתיב לעילא, או מצא אבדה וכחש בה וגו', דהא בגין דא אסתלק קב"ה מכלא. כביכול קב"ה לא אשתכח בקיומיה, דהא כנסת ישראל אתפרשא מאתרהא, הה"ד, אבדה האמונה. מאי אמונה. דא כנסת ישראל. כד"א ואמונתך בלילות. אבדה האמונה כד"א על מה אבדה הארץ, וכלא חד. והא אוקימנא אבדה, ולא נאבדת, ולא אבודה. כגוונא דא, הצדיק אבד, אבוד, או נאבד, לא כתיב, אלא אבד. הדא הוא דכתיב אבדה האמונה, בגין כך והשיב את הגזלה או את האבדה וגו'.

95

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת צו מאמר אמונה בלילה

 אתה. דבעי ב"נ לאודאה לשמא קדישא, ולשבחא ליה על כלא. ומאן אתר שבחא דיליה, כמה דאוקמוה. והכא מעמיקא דכלא, דכתיב כי עשית פלא. פלא: כמה דכתיב, ויקרא שמו פלא, והא אתמר. עצות מרחוק, עצות: כד"א, יועץ. מרחוק: דכתיב מרחוק יי' נראה לי. וכתיב, ממרחק תביא לחמה.[אות קצג] אמונה אמן, כד"א, אל אמונה ואין עול. ואוקמוה אמונה בלילה, כד"א ואמונתך בלילות. וכתיב חדשים לבקרים רבה אמונתך, וזמין קב"ה לדכאה לון לישראל מחוביהון, כמה דכתיב וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם.ברוך יי לעולם אמן ואמן.

96

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת בהר מאמר יחוד קב"ה ושכינתיה

 ונשמתין דאתגזרו מניה דכורין. כסא תניינא, גופא דשכינתא, וכל נשמתין דתליין מניה, נוקבין. ומלאכין דתליין מההוא כורסייא, נוקבין. וקריבו דלהון בקב"ה ושכינתיה.[אות לו] הכי יחוד קב"ה ושכינתיה, אע"ג דאינון כנשמתין לגבי כורסייא ומלאכין, הכי אינון לגבך עלת העלות, כגופא, דאנת הוא דמייחד לון, ומקרב לון, ובגין דא אמונה דילך בהון, ואנת לית עלך נשמתא, דתהוי אנת כגופא לגבה, דאנת הוא נשמה לנשמות, ולית נשמה עלך, ולא אלהא עלך, אנת לבר מכלא, ולגאו מכלא, ולכל סטרא, ולעילא מכלא, ולתתא מכלא. ולית אלהא אחרא, עילא ותתא, ומכל סטרא, ומלגו דעשר ספירן, דמנהון כלא, ובהון כלא תליא ואנת בכל ספירה, בארכה ורחבה,

97

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת בהר מאמר וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית

 זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת בהר מאמר וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית[אות נב] וכי תאמרו מה נאכל וגו', רבי יהודה פתח, בטח ביי' ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה. לעולם בר נש יהא זהיר במאריה, וידבק לביה במהימנותא עלאה, בגין דיהוי שלים במאריה. דכד יהוי שלים ביה, לא יכלין לאבאשא ליה כל בני עלמא.[אות נג] תא חזי, בטח ביי' ועשה טוב, מאי ועשה טוב. אלא הכי תנינן, בעובדא דלתתא, יתער עובדא דלעילא. והא אוקמוה, ועשיתם אותם, כביכול, אתון תעבדון להון, בגין דבההוא אתערותא דלכון דאתון עבדין לתתא, אתער לעילא ועל דא ועשה טוב כתיב, ואין טוב, אלא

98

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת בהר מאמר צדקה תציל ממות

 אמינא לך דקב"ה בעא למרחש ליה ניסא, ולא תיפוק זכותיה מניה. אדהכי אתער ההוא ב"נ, וקם ואזיל ליה. אחידו ביה ר' חייא ור' יוסי, ויהבו ליה למיכל. בתר דאכל, אחויאו ליה ניסא דרחיש ליה קב"ה.[אות סב] פתח ר' יוסי ואמר, בטח ביי' ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה, זכאה חולקיה דבר נש דעביד טוב מדידיה, דהא אתער טוב בכנסת ישראל. ובמה. בצדקה. דכד אתער צדקה, הוא טוב כדין אתער לגבי כ"י. וע"ד כתיב וצדקה תציל ממות. מ"ט. בגין דצדקה אילנא דחיי הוא, ואתער על ההוא אילנא דמותא, ונטיל אינון דאחידן ביה, ושזיב לון מן מותא. מאן גרים לההוא אילנא

99

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר ה' אלקי אתה ארוממך

 קס] עצות מרחוק קרא להאי בקדמיתא פלא, והכא אמר פלא עצות מרחוק. אלא התם אצטריך לממני שית סטרין לדרגין עלאין, פלא יועץ אל גבור אבי עד שר שלום. והכא, לא אתא לממני חושבנא. אבל עצות מרחוק מאי נינהו. תרי בדי ערבות. דכל עיטא דנביאי מתמן אתיא. אינון אקרון עצות מרחוק. אמונה אומן, תרין דאינון חד, נהר וגן. דא נפיק מעדן, ודא אשתקי מיניה. הא הכא, כל רזא סתימא דמהימנותא.

100

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר לכה נא ארה לי

 והרעותם וגו', לתברא חיליה ותוקפיה, ובג"כ עלי פלשת אתרועע, והכי אתחזי לון.[אות רנח] ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה כי עצום הוא ממני. ר' חזקיה פתח, והיה צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו. האי קרא כלא איהו חד. מאי חדושא אתא לאשמועינן, דהא צדק היינו אמונה, ואמונה היינו צדק. אזור מתניו, היינו אזור חלציו, לא אשכחן קרא כהאי גוונא.[אות רנט] אלא לאו צדק כאמונה, ואע"ג דכלא חד, וחד דרגא איהו. אבל בזמנא דקיימא בדינא קשיא, ומקבלא מסטר שמאלא, כדין אקרי צדק, דינא ממש. והיינו כי כאשר משפטיך לארץ צדק למדו יושבי תבל. דהאי דרגא דמשפט, רחמי

1234567891011121314151617181920