אם הבנים הלכות דעות פרק א

אם הבנים הלכות דעות פרק א

  

הלכה א
[א] ויש שהוא מסגף עצמו ברעב וכו' ויש שהוא מאבד כל ממונו לדעתו וכו'. כתב הרב לח"מ דחלוקה ראשונה איירי באיבוד ממון וסיגוף אבל כאן אינו אלא נדיבות לתת לבני אדם וההפך הוא הכיליות שלא לתת לבני אדם כלל אבל עצמו אינו מסגף עכ"ד יעו"ש ודבריו ברור מללו כי היכי דלא תיקשי על רבינו ששנה בהלכה אחת שתי פעמים דבר אחד וכמובן. ותבט עיני להרב הרוקח שתמה על הרב לח"מ וכתב דביאור חלוקת ויש מסגף עצמו וכו' ויש מאבד ממונו היינו כמ"ש רבינו בהלכה ד' ולא יקפוץ ידו ביותר ולא יפזר כל ממונו וכתב שהרב לח"מ נד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.