אלמנה

אלמנה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9403 מקורות עבור אלמנה. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ג

 לזה רוצו ונעלה את האיש הזה כי נמצא הוא בצדקה. מיד פתח ר' עקיבא ודרש ברוך יוי אלהי ישר' שבח' בדב' תו' ובדברי חכמים קיימ' לעולם ולעולמי עלמים שנ' שלח לחמך ע"פ המים וגו': ומעשה בבנימין הצדיק שהיה ממונה על הקופה של צדקה פעם אחת באה לפניו אשה אלמנה. אמרה לו ר' פרנסני. אמ' העבודה שאין בקופה של צדקה כלום. אמרה לו ר' אם אין אתה מפרנסני נמצא אתה הורג אלמנה וז' בניה עמד ופרנסה משלו. לאחר ימים חלה בנימין הצדיק והיה מצטער צער גדול על המטה אמרו מלאה"ש לפני הב"ה רבש"ע ברוך שמך אתה אמרת כל המקיים נפש אחת

52

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרקי בן עזאי פרק ד

 הבאת לנו מיד, סחה לו כל אותו המעשה, אמר לה, בתי, אף אני לא דנתי אותך לכף חובה, אלא לכף זכות, שכל המעשים שעשית לא עשית אלא לשם שמים. הלכה גמניחין פיאה ממעשה אילפס, ואין מניחין פיאה ממעשה קדירה. ומעשה בר' יהושע שהיתה לו אכסנייא אצל אלמנה אחת, והניחה לפניו אילפס, אכל ולא הניח פיאה, פעם שנייה, אכל ולא הניח פיאה, פעם שלישית, הקדיחתו במלח, וכיון שטעמו, משך ידו הימינו, ואכל פתו ריקן. אמרה לו, רבי, מפני מה מיעטת בגריסין, והרבית בפת. מכאן אמר ר' יהושע, מימי לא נצחני אדם, אלא אשה, תינוק, ותינוקת. מעשה ברבי יהושע שהיה מהלך

53

מסכתות קטנות מסכת כלה פרק א

 מסכת כלה פרק א הלכה אכלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה, מה נדה שלא טבלה אסורה לבעלה, אף כלה בלא ברכה אסורה לבעלה. ומניין לברכת חתנים מן התורה, שנאמר ויברכו את רבקה ויאמר לה אחותינו את היי לאלפי רבבה ויירש זרעך את שער שנאיו. ומניין שאפילו אלמנה אסורה, שנאמר ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה וישבו, ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים עדים יתן י"י את האשה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל ועשה חיל באפרתה וקרא שם בבית לחם, ויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה מן הזרע אשר יתן

54

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק א

 מידי בכוס ברכוה, אלא אסמכתא היא. ור' יוחנן אמר מהכא, ויברך אותם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו, אלא מעתה בחיות דכתיב בהו ויברך אותם אלהים הכי נמי, אלא משום דכתיב ויבן י"י אלהים את הצלע, ותאנה שכן בכרכי הים קורין לקלעיתא בנייתא. הלכה גומנין שאפילו אלמנה צריכה ברכה, שנאמר ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה וישבו, ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים עדים יתן ה' את האשה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל ועשה חיל באפרתה וקרא שם בבית לחם.שמע מינה תרתי, שמע מינה שברכת חתנים בעשרה, ושמע מינה אפילו

55

מסכתות קטנות מסכת שמחות פרק ד

 בספק שהוא אחיו ספק שאינו אחיו, ספק שהוא בנו ספק שאינו בנו, מתאבל ואונן ולא מטמא. הלכה גאשתו ארוסה לא מתאבל ולא אונן ולא מטמא לה, גרושה אף על פי שיש לו בנים הימנה לא מתאבל ולא אונן ולא מטמא. הלכה דאלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט מתאבל ואונן ולא מטמא. איזוהי אנינה מיום מיתה ועד יום קבורה כדברי רבי מאיר, וחכמים אומרים אין לך אסור באנינה אלא יום אחד בלבד. הלכה האחותו ארוסה רבי מאיר אומר יטמא, רבי יהודה ורבי שמעון אומרים לא יטמא. מוכת עץ רבי מאיר אומר יטמא, רבי יהודה ורבי שמעון

56

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא בתרא פרק ט

 הרי אנו מעלין ניכסי אבינו יותר דינר אין שומעין להן. רב חסדא בעי היה שם לאילו ולאילו מזון שנים עשר חדש ואלמנה לזון מהו שיאמרו בנים לבנות אין לכם אלא מזון שנים עשר חדש. ודא דתימר והוא שיהא שם לאילו ולאילו מזון שנים עשר חדש חוץ מכתובת אשה חוץ ממזונות אלמנה חוץ מפרנסת בנות חוץ ממלוה בשטר חוץ ממלו' בעדים חוץ מקבורת'. אלמנה ובנות שתים שוות אלמנה ובנים שניהן שוין אין אלמנה דוחה לבנות ולא בנות דוחות לאלמנה. פעמים שאלמנה דוחה לבנות על ידי בנים כשם שהאלמנ' דוחה לבנות על ידי בנים כך תדחה אלמנה לבנים. אמר ראויה היא לתבוע

57

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא מציעא פרק ט

 ומחזירן ביום. א"ר לא זימנין דתיפתר ההן קרא לא תבא עליו השמש לא תדנח עלוי שמשא וזימנין דתיפתר להלא תטמעי עלוי שמשא. דכתיב [דברים כד יג] השב תשיב לו את העבוט כבוא השמש עם מעלי שמשא. עד בוא השמש תשיבנו לו עד מטמעי שמשא:הלכה יגמתני' אלמנה בין שהיא ענייה בין שהיא עשירה אין ממשכנין אותה שנאמר [שם יז] לא תחבול בגד אלמנה החובל את הריחים עובר בלא תעשה וחייב משום שני כלים שנאמר [שם ו] לא יחבל ריחים ורכב ולא ריחים ורכב בלבד אמרו אלא כל דבר שעושין בו אוכל נפש שנאמר [שם ו] כי נפש הוא חובל:

58

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת גיטין פרק ד

 דבעי מימר במגרש במקומות אחרים. מה דאמר רבי אילי במגרש באותו מקום. כהדא דושו אחוי דדודו הוה משבק איתתיה אתא עובדא קומי רבנן אמרין היא תתן אגרא. והתנינן הבעל נותן את השכר רבי אילי בשם שמואל במוחלת לו כתובתה:הלכה ג[דף כא עמוד ב] מתני' אין אלמנה נפרעת מניכסי יתומין אלא בשבועה נמנעו מלהשביע התקין רבן שמעון בן גמליאל שתהא נודרת ליתומין כל מה שירצו וגובה את כתובתה והעדים חותמין על הגט מפני תיקון העולם והלל התקין פרוזבול מפני תיקון העולם: גמ' בראשונה היו נשבעות לשקר וקוברות את בניהם שנאמר [ירמי' ב ל] לשוא הכיתי את בניכם. ועוד שאימת

59

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת גיטין פרק ה

 תנא לוי אחד שיעבוד האב ואחד שיעבוד הבן גובין מן הפרנסה ואין גובין מן המזונות. אמר רבי אבא לית כאן בשיעבוד האב אלא בשיעבוד הבן. אם בשיעבוד האב. אם בחיי האב אינו גובה לא כל שכן לאחר מיתת האב. רבי חמא בר עוקבה בשם ר' יוסי בר חנינה נישאו הבנות אלמנה ניזונת מהן. רבי בא בדידיה. ורבי יודה בדידיה. דאחתיה דר' יוסי בר חנינה בשם ר' יוסי בי רבי חנינה אפילו מתו אלמנה ניזונות מהן. בני בנים מה הן. רבי מנא אמר בני בנים הרי הן כבנים. רבי יוסי אמר אין בני בנים כבנים. ר' שמואל בריה דר' יוסי בי

60

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת גיטין פרק ט

 רבי ירמיה לא אמר אלא שמיתתו גירושין. הא נישואין לא. [דף נ עמוד א] א"ר יוסי הגלילי מצינו בתורה האסור לזה מותר לזה. והמותר לזה אסור לזה. אסור לאחד אסור לכל אדם מותר לאחד מותר לכל אדם. השיב רבי עקיבה הרי שהיה זה שנאסרה עליו כהן ומת המגרש לא נמצאת אלמנה לו וגרושה לכל אחיו הכהנים. וכי במה החמירה תורה בגרושה או באלמנה. החמירה התורה בגרושה יותר מן האלמנה. ומה אם גרושה חמורה לכל לא נאסרה ממה שהותר בה מצד גירושין שבה. אלמנה קלה אינו דין שתיאסר ממה שהותר לה מצד אשת איש שבה. אפילו אצלו נגעו בו גירושין. ומה

1234567891011121314151617181920